Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet
CiteertitelVerordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning;
 2. art. 2.10 Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201801-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2018-3959

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet

 

 

Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wetgeving betreffende de Wmo 2015 en Jeugdwet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne;

  • b.

   gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente De Marne;

  • c.

   adviesraad: de gezamenlijke adviesraad werkzaam voor de BMWE-gemeenten

  • d.

   kernteam: een groep inwoners en/of cliënten die zich tijdelijk op verzoek van de adviesraad hebben georganiseerd om de gemeente te adviseren over of mee te denken met een bepaald thema;

  • e.

   cliënt: gebruiker van de voorzieningen in het kader van Wmo 2015 of jeugdwet;

  • f.

   inwoner: ingezetene van de BMWE-gemeenten.

  • g.

   BMWE: Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Artikel 2 Instelling en taak adviesraad

 • 1.

  Er is een adviesraad die gevraagd of ongevraagd adviseert over verordeningen en beleidsvoorstellen, -ontwikkeling, –uitvoering en –effect op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet.

 • 2.

  Het advies zoals bedoeld in lid 1 kan een advies zijn aan de BMWE-gemeenten of een individuele gemeente.

 • 3.

  De adviesraad is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften of andere individuele aangelegenheden.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit 8 tot 10 leden waaronder de voorzitter.

 • 2.

  De leden van de adviesraad zijn inwoners van één van de BMWE-gemeenten.

 • 3.

  De leden worden op voordracht door de adviesraad door de BMWE-colleges benoemd, geschorst en ontslagen. Bij de benoeming wijzen de colleges de voorzitter aan.

 • 4.

  Alleen bij de eerste benoeming van de leden van de adviesraad is er geen sprake van een voordracht van de adviesraad zoals bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Indien de colleges een voordracht van de adviesraad zoals bedoeld in het derde lid niet willen overnemen, plegen zij eerst overleg met de voorzitter van de adviesraad.

 • 6.

  De adviesraad regelt de plaatsvervangend voorzitter, secretaris, penningmeester het lid met taak PR en communicatie.

Artikel 4 Lidmaatschap en zittingsduur

 • 1.

  De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk éénmaal herbenoemd te worden.

 • 2.

  Bij vergadering beslist de Adviesraad met meerderheid van stemmen over een voordracht tot herbenoeming van een lid dat zijn of haar eerste termijn heeft voltooid.

 • 3.

  De Adviesraad meldt een vacature of een voordracht tot (her)benoeming aan het college.

 • 4.

  Voor de werving van nieuwe leden stelt de Adviesraad een sollicitatiecommissie in. Bij de vacature van voorzitter is de gemeente vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, dan wel raadscommissies, het college of met de functie van ambtenaar in dienst van één van de BMWE-gemeenten.

Artikel 5 Beëindiging en ontslag

 • 1.

  De leden kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt verder van rechtswege:

  • a.

   na afloop van de zittingstermijn;

  • b.

   bij verhuizing buiten de BMWE-gemeenten;

  • c.

   bij overlijden;

  • d.

   bij toetreding tot de gemeenteraad, raadscommissie of college, dan wel bij het in dienst treden bij de BMWE-gemeenten (zie artikel 4.5)

 • 3.

  Een lid dat door de Adviesraad voor ontslag wordt voorgedragen kan door het college ontslagen worden indien het college de motivatie om het lid te ontslaan, na het horen van het betreffende lid en de voorzitter van de Adviesraad, gegrond acht.

Artikel 6 Proces van advisering

 • 1.

  De colleges

  • a.

   vragen de adviesraad advies over de onderwerpen zoals bedoeld in artikel 2, lid 1.

  • b.

   kunnen de adviesraad aangeven binnen welke termijn een advies wordt verwacht. De termijn is niet zodanig kort dat de adviesraad niet naar behoren kan adviseren.

  • c.

   stellen alle gegevens ter beschikking die nodig zijn om naar behoren te adviseren.

  • d.

   wijzen een ambtelijke contactpersoon aan.

  • e.

   voegen het advies van de adviesraad bij de besluitvormingsdocumenten

  • f.

   motiveren het indien van een advies – of onderdelen daarvan – wordt afgeweken en stellen de adviesraad hiervan op de hoogte.

 • 2.

  De adviesraad

  • a.

   stelt een kernteam samen en ontbindt het kernteam nadat het advies is gegeven

  • b.

   raadpleegt het kernteam

  • c.

   adviseert de colleges of het college tijdig

  • d.

   legt in het advies verantwoording af over de wijze waarop het kernteam is samengesteld en geraadpleegd

Artikel 7 Vergaderingen van de adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad kan een ambtenaar als deskundige in zijn vergadering uitnodigen. Andersom kan een ambtenaar zichzelf uitnodigen bij de vergadering van de Adviesraad om een bepaald onderwerp toe te lichten.

 • 2.

  Twee keer per jaar woont de verantwoordelijk portefeuillehouder een vergadering van de Adviesraad bij. Zowel de Adviesraad als de portefeuillehouder kunnen voor dit overleg onderwerpen agenderen.

Artikel 8 Budget en faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een budget beschikbaar ten behoeve van de werkzaamheden van de Adviesraad.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van extern deskundig advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 3.

  Uit het budget wordt in ieder geval aan de leden van de adviesraad per vergadering een bedrag als onkostenvergoeding en vergoeding voor deelname aan vergaderingen verstrekt.

 • 4.

  Het college stelt jaarlijks de hoogte van de presentievergoeding, het werkbudget en het maximaal aantal vergaderingen dat vergoed wordt, vast.

 • 5.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de Adviesraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

Artikel 9 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als de Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet.

Artikel 10 Inwerkingtreding en intrekking

Deze verordening treedt op de dag na bekendmaking in werking en treedt terug tot 1 januari 2018.