Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Beleidsregel uitstroompremie naar werk BMWE 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel uitstroompremie naar werk BMWE 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-90674.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-201801-05-2018Nieuwe regeling

03-04-2018

gmb-2018-96095

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel uitstroompremie naar werk BMWE 2018

 

Het college van de gemeente De Marne heeft in zijn vergadering van 3 april 2018 vastgesteld de “Beleidsregel uitstroompremie naar werk BMWE 2018” , luidende:

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Arbeid: arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een aanstelling als ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Ambtenarenwet, dan wel het uitvoeren van arbeid als zelfstandige, dan wel het uitvoeren van arbeid op uitzendbasis;

IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

Uitstroompremie: een premie die verstrekt wordt bij het aanvaarden en het behouden van arbeid;

Uitkeringsgerechtigde: degene die een uitkering op grond van de IOAW, IOAZ of Participatiewet ontvangt van 27 jaar en ouder;

Verordening: Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018.

Artikel 2. Voorwaarden voor het verstrekken van een uitstroompremie

De uitstroompremie wordt toegekend aan de uitkeringsgerechtigde die:

vanuit de uitkering uitstroomt naar ongesubsidieerde arbeid of als zelfstandige gaat werken en daarmee inkomen verwerft waardoor hij of zij niet meer afhankelijk is van de uitkering en;

deze baan ten minste zes maanden aaneen heeft behouden, en

in de periode direct voorafgaand aan de werkaanvaarding ten minste 12 maanden recht had op een uitkering.

Artikel 3. Hoogte van de premie

1. De hoogte van de uitstroompremie bedraagt € 1.000,-.

2. Als de uitkeringsgerechtigde gezamenlijk met een partner een uitkering ontving, ontvangen beide partners gezamenlijk één uitstroompremie.

 

Artikel 4. Uitbetaling uitstroompremie

De uitbetaling van de uitstroompremie vindt ambtshalve plaats in de zevende maand na de laatste maand waarin de uitkering is uitbetaald.

Artikel 5. Gevallen waarin de beleidsregel niet voorziet

1. Het college kan ten gunste van de persoon afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

2. In gevallen, die de uitvoering van deze beleidsregel betreffen, waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag waarop de Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 in werking treedt

2. Deze regel wordt aangehaald als: Beleidsregel uitstroompremie naar werk BMWE 2018.