Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 2 van de Paspoortwet
 3. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201816-01-2019Nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-256056

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2019

 

De raad van de gemeente De Marne;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019 (Legesverordening 2019)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in dezelfde kalendermaand,;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met laatste dag in hetzelfde kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • A.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • B.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument.

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  afgifte van een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  attestatie de vita, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke

 • f.

  uitkeringen ten laste van de staat, de provincie, de gemeente, waterschappen of andere publiekrechtelijk lichamen;

 • g.

  het legaliseren van handtekeningen van de tot tekenen bevoegde personen van voogdijverenigingen, benodigd voor de uitreiking van reispapieren aan onder het toezicht van die vereniging geplaatste personen;

 • h.

  opgaven of inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand of uit de gemeentelijke basisregistratie personen, in het belang van de volksgezondheid en/of wetenschappelijk doel;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

a. onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

b. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

c. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • c.

  onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • d.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • f.

  hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Legesverordening 2018’ van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

 • 1.

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2019”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van De Marne op 6 november 2018

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage Tarieventabel

Tarieventabel legesTarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019.Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige Publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Gereserveerd

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Gereserveerd

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op:

 

1.1.1.1

maandag- dinsdag- woensdag- donderdag en vrijdag tussen 11:00 uur en 16.00 uur

€ 350,00

1.1.1.2

maandag- dinsdag- woensdag- donderdag en vrijdag na 17:00 uur en zaterdag

€ 800,00

1.1.1.3

maandagmorgen om 09.30 uur en om 10.00 uur (plechtigheid alleen in het gemeentehuis)

Kosteloos

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 35,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis

€ 50,00

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€    65,30*

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00*

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 €  65,30*

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00*

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€  65,30*

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00*

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00*

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,08*

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,05*

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag

€ 47,55*

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,65*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

bij een aanvraag in verband met [beschadiging of] vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

€ 18,55

1.3.4

De verhogingen genoemd in onderdelen 1.3.2 en 1.3.3 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen (BRP) moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verificatie van gegevens, per verstrekking:

€ 8,75

1.4.3

In afwijking van onderdeel 1.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie personen:

€ 7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap :

€ 8,35

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte hiervan:

€19,25

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (internationaal) gewaarmerkt afschrift of een bewijs van opneming in de Basisregistratie personen:

€ 8,75

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vertrekken van een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst uit de Basisregistratie personen:

€ 45,00

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 10,55

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het, zowel digitaal als op papier, verstrekken van :

 

1.7.1.1

Gemeentebladen, raadsvoorstellen, raadsnotulen, per bladzijde of een gedeelte daarvan

€ 0,50

1.7.1.2

Een abonnement op de raadsvoorstellen, per kalenderjaar

€  131,00

1.7.1.3

Een abonnement op de raadsnotulen, per kalenderjaar

€ 131,00

1.7.1.4

Een abonnement op de raadsvoorstellen, alsmede de raadsnotulen, per kalenderjaar

€ 250,00

1.7.1.5

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.4 bedraagt het tarief voor een abonnement indien deze stukken in het gemeentehuis worden afgehaald:

 

 

b. voor de raadsvoorstellen, per kalenderjaar

€ 60,00

 

c. voor de raadsnotulen, per kalenderjaar

€ 60,00

1.7.1.6

Een abonnement op de raadsvoorstellen via e-mail, per kalenderjaar

€ 60,00

1.7.1.7

Een abonnement op de raadsnotulen via e-mail, per kalenderjaar

€ 60,00

1.7.1.8

Een exemplaar van de gemeentebegroting + bijlagen, per boekwerk

€ 67,00

1.7.1.9

Een exemplaar van het jaarverslag, per boekwerk

€ 67,00

1.7.1.10

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 22,00

1.7.1.11

Een exemplaar van de bouwverordening zonder toelichting

€ 67,00

1.7.1.12

Een exemplaar van de toelichting behorende bij de bouwverordening

€ 67,00

 

In het belang van de publieke meningsvorming (pers) worden de rechten onder 1.7.1 niet geheven. De stukken worden slechts verstrekt, voor zover de inhoud daarvan openbaar is. Ten behoeve van de fracties worden maximaal zes exemplaren van de stukken onder 1.7.1 gratis verstrekt.

 

 

Verstrekking vindt plaats aan de fractievoorzitter van de betreffende fractie. Op diens verzoek worden één of meer van deze zes exemplaren rechtstreeks verzonden naar (steun)fractieleden. Voor toezending komen echter alleen in aanmerking zij die door de fractievoorzitter zijn voorgedragen bij de griffier voor de functie van steunfractielid.

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte hiervan

€ 19,25

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 5,50

1.8.2.2

Gereserveerd

 

1.8.2.3

Gereserveerd

 

1.8.2.4

Gereserveerd

 

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 5,50

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van makelaars en taxateurs voor het verstrekken van inlichtingen uit onder andere het WOZ/OZB-bestand, bestemmingsplannen, status monument/beschermd dorpsgezicht, aanschrijvingen mogelijke verontreiniging perceel, aanschrijvingen in het kader van de Woningwet, ondergrondse en bovengrondse tanks, historie ten aanzien van verontreiniging en vermelding op de provinciale saneringslijst van een perceel, per inlichting

€ 46,50

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vastgoedinformatie dan wel het invullen van een vragenlijst inzake vastgoed, per aanvraag

€ 96,10

1.8.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.5.2

tot het verstrekken van informatie uit kadaster online, per raadpleging

€ 3,25

1.8.5.3

tot het verstrekken van een afdruk van een gedeelte van een kadastrale kaart op A4 formaat

€ 6,15

1.8.5.4

tot het verstrekken van een afdruk van een gedeelte van een kadastrale kaart op A3 formaat

€ 11,85

1.8.5.5

tot het verstrekken van een afdruk van een gedeelte van een kadastrale kaart op een formaat groter dan A3

€ 24,25

1.8.5.6

tot het verstrekken van digitaal kadastraal kaartmateriaal per digitaal kaartblad

€ 24,25

1.8.5.7

tot het verstrekken van een afschrift van een uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per gemeentelijk adres of kadastraal perceel

€ 13,40

1.8.5.8

Het raadplegen van de publiekrechtelijke beperkingsbesluiten in het Kadaster, voor zover dit niet uitsluitend gemeentelijke beperkingen betreft, per onroerende zaak

€ 12,30

1.8.5.9

Een afschrift van de onder 1.8.5.8. genoemde besluiten (inclusief raadplegen), per besluit

€ 12,30

1.8.5.10

Een afschrift van een besluit en/of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregistratie per adres/kadastraal object

€ 12,30

1.8.5.11

Een verklaring dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

€ 12,30

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€  41,35*

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 13,40*

1.9.1.3

voor verklaringen van inwoning, van oorsprong, bewijs van in leven zijn, bewijzen van Nederlanderschap, nationaliteitsverklaringen en alle andere verklaringen welke in het bijzonder belang der aanvrager worden opgemaakt, per stuk

€ 9,45

1.9.1.4

voor een uittreksel uit de Basisregistratie personen

€ 9,45

1.9.1.5

voor een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

€ 13,40*

1.9.1.6

voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 23,60*

1.9.1.7

tot het legaliseren van een handtekening, per handtekening

€ 5,00

1.9.1.8

tot het legaliseren van een foto, per foto

€ 5,00

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzoek om naturalisatie:

 

1.9.2.1

enkelvoudig naturalisatieverzoek

€ 855,00*

1.9.2.2

meervoudig naturalisatieverzoek

€ 1091,00*

1.9.2.3

meenaturaliserende minderjarige

€ 126,00*

1.9.2.4

enkelvoudig naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel

€ 636,00*

1.9.2.5

meervoudig naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel

€ 873,00*

1.9.2.6

enkelvoudig optieverzoek

€ 182,00*

1.9.2.7

meervoudig optieverzoek

€ 310,00*

1.9.2.8

mede opterende minderjarige

€ 21,00*

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte hiervan

€ 19,25

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet Gereserveerd 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 101,30

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 47,50

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd 

 

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van eet- en drinkwaren op wegen of terreinen, grenzend aan deze wegen en daarop rechtstreeks toegang hebbend, anders dan op het daartoe aangewezen marktterrein, geldig voor:

 

1.14.1.1

een dag

€ 10,60

1.14.1.2

een week

€ 19,70

1.14.1.3

een maand

€ 40,50

1.14.1.4

een kwartaal

€ 89,10

1.14.1.5

een jaar

€  141,20

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het recht om op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats geplaatst te worden

€ 22,85

1.14.3

Het tarief bedraagt voor de verlenging van de inschrijving op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats

€ 22,85

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 40,25

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 25,25

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 21,25

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50*

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor maximaal twee kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50*

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00*

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50*;

  

1.16.1.4

 

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50*;

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00*

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 18,20

 

1.16.4

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 419,00

1.17.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 210,50

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 21,50

 

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 50,50

 

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.18.3.1

Indien het betreft een eerste aanvraag

€ 47,50

1.18.3.2

Indien het betreft een vervolgaanvraag

€ 28,75

1.18.3.3

Indien het een vervangende aanvraag betreft (bij vermissing)

€ 28,75

1.18.3.4

het tarief genoemd onder 1.18.3 wordt vermeerderd met een bedrag aan beoordelingskosten van

€ 101,75

1.18.3.5

het tarief genoemd onder 1.18.3 wordt vermeerderd met een bedrag aan herbeoordelingskosten van

€ 18,55

 

1.18.4

voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 206,40

1.18.4.1

voor verhuizing/verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 105,45

1.18.4.2

tot het aanbrengen van een kentekenbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 61,40

 

1.18.4.3

voor vervanging van de kentekenplaat op het bord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 64,25

 

1.18.5

tot het verlenen van een vergunning tot het mogen aanleggen van een uitrit op de openbare weg

€ 122,45

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw aan te leggen woonschip als bedoeld in artikel 6 van de "Woonschepenverordening gemeente Bedum 1999"

€ 367,50

1.19.1.2

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor het veranderen van een woonschip als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de "Woonschepenverordening gemeente Bedum 1999"

€ 186,30

1.19.1.3

 

tot het overschrijven ven een verleende ligplaatsvergunning, tot het veranderen van de plaatsaanduiding of tot het veranderen van de omschrijving van bijbehorende voorzieningen als bedoeld in artikel 6, vierde lid jo. artikel 9, eerste lid, van de "Woonschepenverordening gemeente Bedum 1999"

€ 59,45

1.19.1.4

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van propaganda door middel van luidsprekers, aangebracht in auto’s of speciaal ingerichte geluidswagens, anders dan voor filantropisch doel of ten behoeve van een politieke partij

€ 24,65

 

1.19.1.5

 

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing krachtens wet, reglement of verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,30

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,00

 

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,10

1.19.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 4,00

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in subonderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 9,65

 

vermeerderd met

€ 0,50

voor elke dm² waarmee de`` oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de [...] dm² te boven gaat;

 

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 37,00

 

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,00