Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2018Nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-256059

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

 

De raad van de gemeente De Marne;

gelet op artikel 229a, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b., van de Gemeentewet

 

besluit vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2019 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2019)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen te Hornhuizen, Kloosterburen, Leens,

 • b.

  Mensingeweer, Pieterburen, Schouwerzijl, Ulrum, Warfhuizen, Wehe-den Hoorn,

 • c.

  Westernieland en Zoutkamp;

 • d.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder

 • h.

  gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • l.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar geheven worden is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 3.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten bedoeld in hoofdstuk 3.2 en 3.3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 3.2 en 3.3 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 3.2 en 3.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten als bedoeld in 3.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in 3.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 3.2 en 3.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018 van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2019”

 

Aldus vastgesteld door de raad van De Marne op 6 november 2018

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Tarieventabel

Hoofd-

Stuk

Omschrijving

Tarief

1

1.1

 

1.1.1

1.1.2

1.2

 

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Verlenen van rechten

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden

wordt geheven:

 • 1.

  voor onbepaalde tijd…………………………………………………………………...

 • 2.

  voor onbepaalde tijd, voor het begraven van een lijk beneden 1 jaar…………………

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen wordt geheven:

 • 1.

  in een urnennis voor onbepaalde tijd………………………………………………….

 • 2.

  op of in een urnengraf voor onbepaalde tijd…………………………………………...

 • 3.

  in een urnennis van een barocolumbaria voor onbepaalde tijd………………………..

 

 

 

   

€ 2.612

€ 1.095

 

 

  

€ 3.240

€ 2.049

€ 2.377

2

 

2.1

2.2

2.3

  

2.4

2.5

2.6

  

2.7

2.8

2.9

  

2.10

2.11

2.12

  

2.13

  

2.14

Begraven

Begraven (gewoon graf)

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven…….

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven……………

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven…………….

 

Begraven (betonnen grafkelder)

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven…….

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven……………

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven…………….

 

Begraven (dubbele grafkelder)

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven…….

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven……………

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven…………….

 Heropening betonnen grafkelder

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven…….

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven……………

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven…………….

 Bijzetten/begraven urn

Begraven of bijzetten van een urn in een urnengraf………………………………..……..

 

Begraven op zaterdag

Voor het begraven op zaterdag geldt een toeslag van……………………………………..

 

  

 

€ 1.207

€ 233

€ 467

 

  

€ 1.298

€ 249

€ 521

 

  

€ 2.031

€ 388

€ 776

  

€ 577

€ 114

€ 234

 

  

€ 622

  

€   79

3

3.1

 

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.8

3.2

 

3.2.1

3.2.2

3.2.3

  

3.3

3.3.1

 

3.3.1.1

3.3.1.2

 

Grafbedekking en onderhoud

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de hieronder genoemde voorwerpen, wordt geheven;

 

Voor het stichten van een monument……………………………………………………….

Voor het stichten van gedenkteken en kruisen, per gedenkteken of kruis met omranding

Voor het plaatsen van een zerk…………………………………………………………….

Voor het aanleggen van een graftuin………………………………………………………

Voor het planten van heesters en andere gewassen……………………………………….

Voor het plaatsen van een hekwerk van een enkel graf…………………………………...

Idem voor ieder graf meer………………………………………………………………….

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden (schoonhouden) van voorwerpen zoals bedoeld in 3.1.2 wordt geheven per jaar:

 

 • 1.

  Voor gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis………………………….

 • 2.

  Voor een zerk…………………………………………………………………………

 • 3.

  Voor een gedenkteken indien deze een oppervlakte beslaat van meer dan één graf wordt voor elk graf meer, het in 3.2.1. vermelde recht verhoogd met………………..

 

De rechten als bedoeld in onderdeel 3.2 kunnen worden afgekocht:

Voor het twee keer per jaar schoonmaken van een gedenkteken of kruis, exclusief het verven van letters, voor een periode van 40 jaar

 • 1.

  voor een enkel graf……………………………………………………………………

 • 2.

  voor een dubbel graf………………………………………………………………….

 

 

 

 

   

€ 260

€ 260

€ 260

€ 260

€ 31,25  

€ 260

€ 121

 

 

  

€    39

€   39

 

€  19,70

 

 

 

 

     

€ 1.559

€ 2.410

4

4.1

Inschrijven en overboeken van eigen graven en eigen urnenruimten

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven……………………………………………………………………………..

 

  

€ 9,75

 

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.5

6.5.1

Opgraven, ruimen, verstrooien

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven…………………………………………….

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven…………..

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven……………………

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 • 1.

  uit eigen graf…………………………………………………………………………...

 • 2.

  uit een eigen urnennis………………………………………………………………….

 • 3.

  uit een algemeen graf…………………………………………………………………

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven……………………………………

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

op een verstrooiingsplaats

 

€ 452

€ 452

€ 452

 

€ 452

€ 452

€ 452

€ 452

 

€ 81