Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen De Wolden
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 147 van de Gemeentewet
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 3. Wet bescherming persoonsgegevens.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-201109-10-2014Instelling verordening

30-06-2011

De Wolder Courant

2011 - XI / 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen De Wolden

Nr. XI / 12De raad van de gemeente DE WOLDEN;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 juni 2011;Gelet op:· Artikel 147 van de Gemeentewet;· De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;· De Wet bescherming persoonsgegevens.Besluit:Vast te stellen de volgende verordening:Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

Afdeling 1 Nieuw Afdeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;b. Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;c. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente De Wolden als bedoeld in artikel 2 van de wet;d. basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente De Wolden;e. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;f. verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en deuitvoering van het autorisatiebesluit;g. beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;h. autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;i. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;j. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente De Wolden en over wie de verantwoordelijkepersoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;k. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;l. binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende basisadministratie;m. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;n. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;o. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen zijn burgemeester en ethouders;

 • 2.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is het hoofd van de afdeling Interne en Externe Dienstverlening.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezenbinnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

 • 1.

  5n de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan innengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de asisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere egevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit e basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het vrplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de innengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van hetautorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit enoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie erstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van d wet.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 8 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het beveiligingsplan.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

a. De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van gemeente De Wolden van 28 augustus 2008 wordt ingetrokken met ingang van datum van inwerkingtreding van deze verordening. De verordening blijft wel van toepassing op feiten welke zich hebben voorgedaan gedurende de periode van geldendheid.b. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.c. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening gemeentelijke basisregistratie personen De Wolden”. (Verordening BRP)