Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregels loonkostensubsidie voormalige ID/WIW-banen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels loonkostensubsidie voormalige ID/WIW-banen
CiteertitelBeleidsregels loonkostensubsidie voormalige ID/WIW-banen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 7, eerste lid onderdeel a Wet Werk en Bijstand
  3. artikel 8, eerste lid onderdeel a Wet Werk en Bijstand
  4. artikel 12, lid 2 Re-integratieverordening september 2012
  5. en artikel 20 van de Re-integratieverordening september 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201301-01-2015Nieuwe regeling

23-04-2013

De Wolder Courant

A - 6
01-05-2013Nieuwe regeling

23-04-2013

De Wolder Courant

A - 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels loonkostensubsidie voormalige ID/WIW-banen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op titel 4.2 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8, eerste lid onderdeel a van de Wet werk en bijstand en artikel 12, lid 2 en artikel 20 van de Re-integratieverordening september 2012;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen omtrent de aan het college toekomende bevoegdheid regels te stellen voor subsidies aan werkgevers ten aanzien van de duur van de subsidie, de hoogte van de subsidie, de wijze van bevoorschotting en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

besluit :

vast te stellen de volgende ‘Beleidsregels loonkostensubsidie gemeente De Wolden’

Artikel 1 Arrangement gesubsidieerde arbeid

1. Dit arrangement geldt voor werknemers met een zeer grote afstand tot reguliere arbeid. Uitstroom naar regulier (ongesubsidieerd) werk binnen een termijn van 36 maanden is voor deze werknemers niet te verwachten.

2. De werkgever biedt een arbeidsovereenkomst voor ten minste 12 maanden, met de intentie tot een vast dienstverband. Reeds bestaande dienstverbanden (voormalig ID of WIW) worden voortgezet onder de bestaande condities.

3. De subsidie wordt toegekend als loonkostensubsidie. Wordt de arbeidsovereenkomst van werknemer beëindigd – bijvoorbeeld vanwege het vinden van regulier werk of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd -  eindigt voor deze werknemer per die datum ook de subsidie. De subsidie eindigt ook wanneer er sprake is van een voorliggende voorziening, als bijvoorbeeld recht bestaat op een WIA-uitkering.

Artikel 2 Betaling bij ziekte

1. Indien ingeval van ziekte van de werknemer, de werkgever op grond van geldende regelgeving het loon aan de werknemer moet doorbetalen, wordt de subsidie aan de werkgever doorbetaald.

2. Indien de werkgever verzekerd is voor ziektekosten van de werknemer, vindt ten aanzien van de hoogte van de subsidie een aanpassing plaats.

3. Kosten voor eventuele vervanging van de zieke werknemer, gedurende de in het eerste lid bedoelde periode, komen geheel ten laste van de werkgever.

Artikel 3 Informatieplicht

1. De werkgever doet schriftelijk aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging opgave van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht, de hoogte of de duur van de subsidie die aan hem betaald wordt.

2. Bij beëindiging, dan wel het voornemen tot beëindiging van de dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer dient de werkgever dit direct, ongeacht de reden van beëindiging schriftelijk aan het college te melden

3. Wijziging in gegevens welke van belang zijn voor de subsidieverlening worden door de werkgever schriftelijk doorgegeven aan het college.

Artikel 4 Subsidieverstrekking

1. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt, ingeval van voortzetting van een subsidierelatie, aansluiting gezocht bij het subsidiebedrag dat werd verstrekt. Indexatie van het subsidiebedrag vindt niet plaats, met inachtneming van het wettelijk minimumloon.

2. In geval van een nieuwe loonkostensubsidieaanvraag wordt het subsidiebedrag door het college van B&W vastgesteld.

3. De subsidie wordt op basis van declaratie per maand betaalbaar gesteld aan de werkgever.

Artikel 5 Vervallen subsidie bij wijziging functie respectievelijk vertrek werknemer

1. Wijziging van de functie kan slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door of namens het college.

2. Bij vertrek, ontslag of beëindiging van het dienstverband van een werknemer vindt geen invulling van de ontstane vacature op grond van deze beleidsregels plaats.

Artikel 6 Aansprakelijkheid, vrijwaring en wijziging

1. Het college aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vervallen van de subsidie, als gevolg van het niet naleven door de werkgever van dit uitvoeringsbesluit of de in de beschikking vastgelegde voorwaarden. Het college aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten of schade ontstaan door handelen of nalaten van de werknemer of werkgever.

2. De werkgever vrijwaart het college van alle aanspraken van de werknemer ten gevolge van geschillen met de werkgever of ten gevolge van de uitvoering van deze beleidsregels. Het college verstrekt de werkgever geen subsidie indien de werkgever, in het kader van beëindiging van de dienstbetrekking via een rechterlijke uitspraak dan wel arbitrage is gehouden tot doorbetaling van loon.

3. Deze beleidsregels kunnen worden gewijzigd door het college. Indien en voorzover de inhoud van de wijzigingen daartoe aanleiding geven zal het college de voorwaarden of beschikking aanpassen en gaan de wijzigingen tegelijkertijd in met de vastgestelde ingangsdatum van de wijziging. De wijzigingen worden toegezonden aan de werkgever.

4. Indien sprake is van gewijzigd gemeentelijk beleid en de gevolgen van die wijzigingen zijn nadelig voor de werkgever dan wordt een redelijke termijn in acht genomen voor de inwerkingtreding van die wijzigingen.

Artikel 7 Beëindiging

1. Het college kan de subsidie beëindigen indien de mogelijkheden voor werknemer naar het oordeel van het college op de reguliere arbeidsmarkt zodanig wijzigen dat het verstrekken van subsidie naar haar oordeel niet langer zinvol is.

2. Het college kan de subsidie beëindigen indien het verstrekken van subsidie naar haar oordeel niet meer te rechtvaardigen valt binnen de gemeentelijke begroting, dan wel gewijzigde wettelijke kaders. In een dergelijk geval dient de gemeente een opzegtermijn van 12 maanden in acht te houden.

3. De subsidie kan worden stopgezet, beëindigd en teruggevorderd indien:

- de werkgever relevante informatie niet (tijdig) aan het college verstrekt;

- de werkgever niet voldoet aan de eisen gesteld door het college, de eisen zoals

   vermeld in de Re-integratieverordening respectievelijk deze beleidsregels;

- de werkgever andere verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt.

Artikel 8 Terugvordering van subsidie op de werkgever

1. Subsidie die door het college verstrekt is op grond van door de werkgever verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen kan te allen tijde worden teruggevorderd. Het college kan eventuele buitengerechtelijke kosten verhalen op de werkgever.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

1. In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2013 en worden aangehaald als “Beleidsregels loonkostensubsidie voormalige ID/WIW-banen gemeente De Wolden”.

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 23 april 2013

secretaris,                          burgemeester,

T.N. Kramer                       R.T. de Groot

Toelichting 1