Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Fietsregeling Gemeente De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFietsregeling Gemeente De Wolden
CiteertitelFietsregeling Gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-200201-01-2015Nieuwe regeling

01-04-2002

De Wolder Courant

01-04-2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Fietsregeling Gemeente De Wolden

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden:

Overwegende dat in de sector gemeenten overeengekomen CAO, in het kader van de verdere flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheden zijn geschapen om vorm te geven aan het cafetariamodel;

dat daarbij tevens de mogelijkheid is gecreëerd om bezoldigingscomponenten te verlagen in ruil voor bestedingsmogelijkheden;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

gelet op de vergaderingen d.d. 17 december 2002 en 5 november 2003 met de commissie voor het Georganiseerd Overleg, waarin overeenstemming is bereikt;

gelet op het door ons aan het GO verzonden voorstel d.d. 6 mei 2004, waarmee het GO door het nalaten van een reactie, instemt met de openstelling van de fietsregeling voor zowel de leden met een vast dienstverband bij de vrijwillige brandweer als de  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

besluiten:

vast te stellen de navolgende:

“FIETS-REGELING”

Artikel 1 Begripsbepaling

Deelnemer:

De volgende personen werkzaam bij de gemeente De Wolden, waarvan het loon valt onder de wet op de loonbelasting, kunnen worden aangemerkt als deelnemer:

- medewerkers in actieve dienst met een vast dienstverband vallend onder de CAR/UWO

- leden met een vast dienstverband bij de vrijwillige brandweer;

- buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 2 Deelname

De medewerker die meer dan de helft van de voor hem van toepassing zijnde aantal werkdagen voor het woon- werkverkeer gebruik maakt van de fiets kan éénmaal per 36 maanden een fiets aanschaffen overeenkomstig de voorwaarden van deze regeling. Onder woon-werkverkeer wordt mede verstaan het substantieel gebruik voor voor- en natransport naar bus, trein of carpoolplaats.

Daarnaast kan ten behoeve van het woon-werkverkeer éénmaal per 36 maanden een belastingvrije vergoeding worden verstrekt voor een onderhoudsabonnement, accessoires, fiets- en regenkleding en een fietsverzekering.

Om deel te kunnen nemen aan deze regeling moet de medewerker de volgende formulieren in (laten) vullen en indienen:

- “Verzoek tot deelname en verklaring fietsregeling gemeente De Wolden”

- “Aanschafformulier fiets en/of fietsaccessoires, onderhoud en verzekering”.

Op basis van het ingediende formulier wordt de medewerker de mogelijkheid geboden een fiets aan te schaffen. Indien van toepassing kan in ruil hiervoor worden ingezet:

a. bruto bezoldiging voor het gedeelte gelegen boven het wettelijk minimumloon,

b. de eindejaarsuitkering in de maand december,

c. de vakantietoeslag in de maand mei,

d. verlof- of extra uren op basis van de artikelen 4a:1, 4a:2 of 6:2 (CAR/UWO) gerekend naar het uurloon dat de medewerker geniet per 1 juli van het jaar dat de medewerker aanvangt met deelname aan deze regeling,

e. bedrag van de netto bezoldiging. 

Indien achteraf blijkt dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de fiets voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, komen de fiscale gevolgen voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 3 Verstrekking fiets

De totale waarde van binnen de regeling aan te schaffen fiets mag het maximaal door de belastingdienst vrijgestelde bedrag (niveau voor het jaar 2007 = € 749,--)  inclusief BTW  overschrijden.

Voor de met het woon-werkverkeer samenhangende fietsaccessoires, inclusief een gangbare fietsverzekering, kan eens in de 36 maanden tot een bedrag van € 250, --  belastingvrij worden vergoed of verstrekt 

Onder een gangbare fietsverzekering kan worden verstaan:

- verzekering tegen diefstal/verduistering

- cascoverzekering

- ongevallen-opzittendenverzekering

- rechtsbijstandverzekering

Onder de met het woon-werkverkeer samenhangende fietsaccessoires wordt verstaan:

- extra slot

- onderhoudsbeurt

- reparatie

- fietstas

- steun voor aktetas

- fietsenstalling bij het station

- kleding die praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt, zoals regenpak, -jas, -broek, -poncho en overschoenen.

Mogelijkheden tot verstrekking  fiets aan deelnemer

De medewerker schaft na akkoordverklaring door gemeente (werkgever) de fiets en/of met de fiets samenhangende accessoires aan en betaalt de factuur.

De hoogte van de vergoeding als bedoeld in artikel 2 is gelijk aan de aanschafprijs van de door de medewerker aangeschafte fiets en/of accessoires, blijkend uit de door de medewerker te overleggen originele factuur.

De medewerker ontvangt de vergoeding in ruil voor een verlaging van of afzien van:

a. bruto bezoldiging voor het gedeelte gelegen boven het wettelijk minimumloon

b. eindejaarsuitkering in de maand december

c. vakantie-uitkering in de maand mei

d. verlof- of extra uren op basis van  de artikelen 4a:1,4a:2 of 6:2 (CAR/UWO) gerekend naar het uurloon dat de medewerker geniet per 1 juli van het jaar dat de medewerker aanvangt met deelname aan deze regeling;

e. nettoloon

Genoemde mogelijkheden mogen worden gecombineerd en kunnen éénmaal per jaar door de medewerker worden herzien.

Uitruil van medewerker naar werkgever start in het kalenderjaar waarin de verstrekking / vergoeding plaatsvindt, gedurende een aaneengesloten termijn van maximaal 36 maanden. De termijn mag minder dan 36 maanden bedragen indien de werknemer dit wenselijk acht.

Artikel 4 Aanvulling op de aanstelling of arbeidsovereenkomst

De deelname aan de fiets-regeling wordt schriftelijk vastgelegd door middel van een aanvulling op de aanstelling of arbeidsovereenkomst.  Zie hiertoe bijlage  “Overeenkomst tot verstrekken van een fiets”.

Artikel 5 Einde dienstbetrekking of het niet meer voldoen aan de aan de regeling gestelde voorwaarden

Bij het einde van de dienstbetrekking of als niet meer wordt voldaan aan de aan de regeling gestelde voorwaarden is de restantschuld direct verrekenbaar. Dit gebeurt door middel van inhouding op de bezoldiging. Zodat het totaal te compenseren bedrag dat de medewerker heeft ontvangen aan vergoeding is uitgeruild. Ook vindt een fiscale verrekening plaats aan de hand van het aantal maanden dat ontbreekt aan de zakelijke gebruiksperiode van 36 maanden en de aanschafkosten. De verrekening vindt plaats via de netto bezoldiging.

Artikel 6 Vervreemding, vrijwaring enz.

1. De medewerker mag de fiets en of samenhangende accessoires gedurende 36 maanden na aanschaf niet verkopen of anderszins vervreemden.

2. De gemeente De Wolden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de aangeschafte fiets en of samenhangende accessoires.

3. De medewerker vrijwaart de gemeente tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit in verband met het gebruik van de fiets en/of samenhangende accessoires.

Artikel 7 Aanpassing en intrekking van de regeling

1. Deze regeling kan worden aangepast of ingetrokken, als rechtspositionele, fiscale en budgettaire kaders daartoe dwingen.

2. Over deze regeling is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg en kan worden gewijzigd, nadat hierover overeenstemming is bereikt met het GO.

Artikel 8 Inwerkingtreding en aanvulling

Deze regeling, die kan worden aangehaald als “Fiets-regeling gemeente De Wolden”, is in werking getreden op 1 januari 2002.  Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 is de fietsregeling eveneens opengesteld voor leden van de vrijwillige brandweer en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van De Wolden.

Zuidwolde,

burgemeester en wethouders voornoemd,

secretaris, burgemeester,