Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Gebruiksbepalingen sporthallen, sportzaal en gymlokalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebruiksbepalingen sporthallen, sportzaal en gymlokalen
CiteertitelGebruiksbepalingen sporthallen, sportzaal en gymlokalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2008Nieuwe regeling

22-04-2008

De Wolder Courant

22-04-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebruiksbepalingen sporthallen, sportzaal en gymlokalen

 

 

Artikel 1  

Voor het gebruik van een sporthal, sportzaal of gymlokaal dient vooraf een schriftelijk verzoek te worden ingediend (aanvraagformulier). Het gebruik is slechts toegestaan indien het huurcontract tenminste 14 dagen voorafgaand aan het gebruik ondertekend aan de cluster Sport is geretourneerd. Onderverhuur is niet toegestaan.

Artikel 2  

De toestemming wordt per seizoen verleend. Er wordt een jaarrooster van vaste gebruikers gemaakt. Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van een sporthal, sportzaal of gymlokaal dient hiervan vooraf schriftelijk kennisgeving te worden gedaan aan de cluster Sport.

Artikel 3  

De gemeente houdt zich het recht voor het gebruik in bijzondere gevallen (bepaalde evenementen) te beperken. De vaste gebruiker wordt voor zover mogelijk tenminste 1 week van tevoren hiervan in kennis gesteld. Er vindt verrekening van het huurbedrag plaats.

Artikel 4  

Wijzigingen van het aantal uren en aard van het gebruik dienen schriftelijk te worden aangevraagd en gaan eerst in nadat hiervoor toestemming van de cluster Sport is verkregen.

Artikel 5  

De verschuldigde huur wordt berekend naar het aantal roosteruren waarvoor een sporthal, sportzaal of gymlokaal is gehuurd. Bij incidentele huur wordt het juiste aantal gebruiksuren in rekening gebracht.

Artikel 6  

Annuleringsregels:

- Bij annulering tot 3 weken (lees 21 dagen) voor de gebruiksdatum van de gehuurde uren is 25 % van het huurbedrag verschuldigd;

- Bij annulering in de periode gelegen tussen 3 weken (lees 21 dagen) en 1 week (lees 7 dagen) voor de gebruiksdatum van de gehuurde uren is 50 % van het huurbedrag verschuldigd;

- Bij annulering na 1 week (lees 6 dagen) voor de gebruiksdatum van de gehuurde uren is 100 % van het huurbedrag verschuldigd;

Artikel 7  

De structurele huur wordt vooraf per kwartaal in rekening gebracht.

De incidentele huur kan bij bevestiging in rekening worden gebracht.

Artikel 8  

Bij het gebruik van de sporthal dienen de volgende bepalingen en voorwaarden in acht te worden genomen:

a. De gebruikers hebben vanaf 15 minuten voor de aanvang en tot 30 minuten na afloop van de lessen en/of training toegang tot het gebouw.

b. Deelname aan de lessen of training is slechts toegestaan in de vereiste sportkleding.

c. De vloer van een sporthal mag uitsluitend worden betreden op blote voeten of op zaalsportschoenen met een niet afgevende zool. Het is verboden op gymnastiekschoenen, waarmee buiten is gelopen, de zaal te betreden.

d. Bij trainingen/wedstrijden dient tenminste 1 meerderjarige aanwezig te zijn.

e. De accommodatie dient op ordelijke en nette wijze te worden gebruikt.

f. Etenswaren en glaswerk mogen niet meegenomen worden naar de zaal of tribune

g. Roken in de sporthal is ten strengste verboden.

h. Het is niet toegestaan zich op het terrein dan wel in het gebouw hinderlijk te gedragen.

i. Toestellen mogen uitsluitend op aanwijzing van een leerkracht of leider c.q. trainer worden gebruikt en dienen na afloop weer op de daarvoor bestemde plaats te worden opgeborgen.

j. Bij balspelen mogen alleen ballen worden gebruikt, welke voor die tak van sport bestemd zijn. Deze ballen mogen niet buiten worden gebruikt.

k. Na beëindiging van het gebruik dient men de kleedkamers bezemschoon achter te laten.

l. Bij toernooi- en competitiegebruik dient een ordedienst te worden aangewezen.

Artikel 9  

Beschadigingen of vernielingen aan of in het gebouw zullen op kosten van de gebruiker worden hersteld en dienen zo spoedig mogelijk aan de dienstdoende beheerder of de cluster Sportzaken, te worden gemeld.

Artikel 10  

De gebruiker is verantwoordelijk voor de EHBO-organisatie (hieronder wordt mede verstaan het zelf zorgdragen voor EHBO-artikelen en het daadwerkelijk verlenen of doen verlenen van eerste hulp in noodzakelijke gevallen). Bij wedstrijden en grote evenementen is een EHBO-begeleiding op kosten van de gebruiker verplicht.

Artikel 11  

De eigenaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken van de gebruiker of derden of schade aan personen die in verband met het gebruik door gebruiker in de sporthal verblijven. De gebruiker vrijwaart de eigenaar voor alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 12  

De gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte plaatsvinden. De gebruiker vrijwaart de eigenaar voor alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 13  

Bij het niet in acht nemen van de hierboven genoemde voorwaarden en bepalingen kan het gebruik en de huur van het gebouw terstond worden opgezegd. Aanwijzingen van de beheerder, of diens vervanger, dienen stipt te worden nageleefd.

Artikel 14  

Deze gewijzigde voorwaarden en bepalingen treden in werking op 1 augustus 2008. De bestaande gebruiksbepalingen vervallen op deze datum.

Artikel 15  

Slechts in bijzondere omstandigheden kan na overleg van de bepalingen worden afgeweken.

PREVENTIE EN VEILIGHEID BIJ OVERIGE ACTIVITEITEN:

Artikel 1  

Indien de sportaccommodatie anders gebruikt wordt dan voor een sportactiviteit (bijvoorbeeld feesten, reünies, voorstellingen, tentoonstellingen) dient in verband met veiligheid vooraf door de huurder een opgaaf van activiteiten en voorzieningen te worden ingevuld waarin een uitgebreide omschrijving van de activiteit plaatsvindt.

Artikel 2  

Pas nadat vaststaat dat kan worden voldaan aan de algemene gebruiksregels van de Bouwverordening is de verhuur definitief.

Artikel 3  

Niet nakoming kan tot ontbinding van het huurcontract leiden. Huurbedragen worden wel in rekening gebracht.