Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201406-01-2014Nieuwe regeling

25-09-2014

De Wolder Courant / Digitaal Gemeenteblad,nummer 10, 8 oktober 2014.

25-09-2014
09-10-2014Nieuwe regeling

25-09-2014

De Wolder Courant / Digitaal gemeenteblad

25-09-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

De raad van de gemeente De Wolden

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;

 

Besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan organen van de gemeente DeWolden gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid van dit artikel.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid aanhef en onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders legt in een nadere regeling vast:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op (datum; de dag na bekendmaking ) en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

2. Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014.

Zuidwolde, 25 september 2014

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, R.T. de Groot