Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2017
CiteertitelVerordening graf- en begraafrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening graf- en begraafrechten 2017
Externe bijlageTabel graf- en begraafrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overgangsrecht, artikel 11 lid 1

'Verordening graf- en begraafrechten 2016 van 10 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 216 Gemeentewet
 2. Artikel 219 Gemeentewet
 3. Artikel 229, lid 1, aanhef en sub a en b, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

15-12-2016

Digitaal gemeenteblad / Wolder Courant

2252

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2017

De raad van de gemeente DE WOLDEN; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

 

gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2017.

 

(Verordening graf- en begraafrechten 2017).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats(en) ;

  - begraafplaats te Zuidwolde;

  - begraafplaats te de Wijk;

  - begraafplaats te Ruinen;

  - begraafplaats te Echten

  - begraafplaats te Ruinerwold;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen begraven en begraven houden van lijken;

  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  - het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf waarvoor geen uitsluitend recht is verleend;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  - het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf:; een urnengraf waarvoor geen uitsluitend recht is verleend;

 • f.

  eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waar as wordt verstrooid;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • k.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • l.

  rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf;

 • m.

  lijk: het stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene;

 • n.

  afdekplaat: plaat ter afdekking van een urnennis.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wijze van aanslag of een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen of kennisgevingen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening graf- en begraafrechten 2016 van 10 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening graf- en begraafrechten 2017'.

Zuidwolde, 15 december 2016

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, R.T. de Groot

Tarieventabel  

 

HOOFDSTUK 1 VERLENEN RECHTEN

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor:

 

 

 

 

1.1

Volwassenen (>12 jaar)

 

1.1.1

één verdieping (20 jaar)

€2.154

1.1.2

één verdieping (30 jaar)

€2.430

1.1.3

2 verdiepingen (20 jaar) - (waar mogelijk)

€3.117

1.1.4

2 verdiepingen (30 jaar - (waar mogelijk)

€3.388

 

 

 

1.2

Kinderen (<12 jaar)

 

1.2.1

een graf (30 jaar)

€1.447

1.2.2

een graf (50 jaar)

€1.875

 

 

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op:

 

 

 

 

1.3

Urnen

 

1.3.1

een urnennis (20 jaar)

€1.027

1.3.2

een urnennis (30 jaar)

€1.336

1.3.3

urnengraf (20 jaar)

€1.413

1.3.4

urnengraf (30 jaar)

€1.694

 

 

 

 

Voor het verlengen van het recht wordt geheven:

 

1.4

Verlenging met 10 jaar

 

1.4.1

voor een recht op een graf

€616

1.4.2

een recht op een urnennis

€616

1.4.3

een recht op een urnengraf

€616

 

 

HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN

 

2.1

Het recht bedraagt voor het begraven binnen de gewone uren van een lijk van:

 

2.1.1

een persoon van 12 jaar of ouder

€823

2.1.2

Gereserveerd

 

2.1.3

een kind(< 12 jaar)

€424

2.1.4

buiten de normele tijden een toeslag boven de in 2.1.1, 2.1.2 en

2.1.3 genoemde tarieven

€153

2.1.5

Het recht bedraagt voor het afvoeren van vrijgekomen zand voorafgaand aan de plechtigheid (ingeval dit technisch mogelijk is)

€202

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

 

3.1

Voor het bijzetten binnen de gewone uren van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis/kamer

€238

3.1.2

in een (urnen)graf

€238

3.1.3

buiten de normale tijden een toeslag boven de in 3.1.1, 3.1.2 genoemde tarieven

€154

3.2

Het recht bedraagt voor de levering van een afdekplaat

€124

 

 

 

 

Asverstrooiing

 

3.4

Het recht bedraagt voor het verstrooien van as door of van

gemeentewege op een daartoe aangewezen verstrooiingsplaats

€71

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 VERGUNNINGEN

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor:

 

4.1.1

grafbedekking(grafteken en/of beplanting)

€271

4.1.2

gedenkteken urnennis (incl. toezicht bij het aanbrengen)

€271

4.1.3

plaatsen kelder in een eigen graf

€71

4.1.4

plaatsen kelder in een eigen urnengraf

€71

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het wijzigen of uitbreiden van een

bestaande vergunning als bedoeld in 4.1 t/m 4.1.4, met het:

 

4.2.1

aanbrengen van grind ( met banden)

€71

4.2.2

aanbrengen van beplanting ( met banden)

€71

4.2.3

aanbrengen van grind en beplanting ( met banden)

€71

4.2.4

plaatsen van een liggende en/of staande grafsteen

€92

 

 

 

 

HOOFDSTUK 5 Inboeken en overboeken eigen graven en urnennissen

 

5.1

Voor het overboeken van eigen graven in het daartoe bestemd register wordt:

 

5.1.1

per graf geheven

€15

5.1.2

Voor het overboeken van eigen urnengraven in het daartoe bestemd register wordt geheven

€15

5.1.3

Voor het overboeken van urnennissen/kamer in het daartoe bestemd registerwordt geheven

€15

 

 

 

 

HOOFDSTUK 6 OPGRAVEN EN RUIMEN

 

6.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot uit een grafruimte wordt geheven

€1.266

6.2

Voor het na opgraven wederom begraven van het stoffelijk overschot indezelfde grafruimte wordt geheven

€513

6.3

Voor het na opgraving wederom begraven van het stoffelijk overschot in een andere grafruimte wordt geheven

€679

6.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

6.4.1

uit een urnengraf

€514

6.4.2

uit een urnennis

€238

6.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek wordt geheven

€1.266

 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2016, nr.

 

De griffier,