Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening Cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein De Wolden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein De Wolden 2017
CiteertitelVerordening Cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein De Wolden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn - verordeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Artikel 47 Participatiewet
 3. Artikel 2.1.3, lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. Artikel 2.10 Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201701-04-2017Nieuwe regeling

30-11-2017

Digitaal Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein De Wolden 2017

De raad van de gemeente DE WOLDEN; 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

 

Besluit:

Vast te stellen de navolgende verordening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente De Wolden;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

 • c.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van gemeente De Wolden;

 • d.

  adviesraad: de door het college op grond van deze verordening ingestelde adviesraad: Adviesraad sociaal domein;

 • e.

  cliëntraad: de door het college op grond van deze verordening ingestelde Cliëntraad Wet maatschappelijke ondersteuning (“Wmo 2015”), Cliëntraad Participatie en Wsw en Cliëntraad Jeugd;

 • f.

  cliënt: cliënt zoals omschreven in artikel 1.1.1 van de Wmo of zoals omschreven in artikel 7 lid 1 van de Participatiewet of een jeugdige die jeugdhulp ontvangt, zoals omschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • g.

  inwoner: inwoner van de gemeente De Wolden die staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP);

 • h.

  belanghebbende: de inwoner die door financiële, sociale, maatschappelijke of medische redenen in een kwetsbare positie verkeert;

 • i.

  sociaal domein: de beleidsterreinen behorende tot de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en daarmee samenhangende onderwerpen, zoals minimabeleid en schuldhulpverlening.

Artikel 2 Opdracht aan het college

 • 1.

  Het college stelt een Adviesraad sociaal domein in, een Cliëntraad Wmo, een Cliëntraad Participatie en Wsw en een Cliëntraad Jeugd.

 • 2.

  De leden en voorzitter van deze raden zijn inwoners van of werkzaam in de gemeente. Zij zijn geen lid van het college of de raad en zijn geen ambtenaar van de gemeente.

 • 3.

  Het college betrekt de Adviesraad en Cliëntraden vroegtijdig bij de beleidsontwikkeling en evaluatie van beleid en uitvoering.

 • 4.

  Het college verstrekt de Adviesraad en de Cliëntraden tijdig die informatie die nodig is om hun doelstellingen te realiseren en taken uit te oefenen, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan uitsluit.

 • 5.

  Het college stelt jaarlijks een budget voor de Adviesraad en Cliëntraden beschikbaar.

Artikel 3 Doelstelling Adviesraad

De Adviesraad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:

 • a.

  het bevorderen van de zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie van cliënten en belanghebbenden;

 • b.

  het verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan en de dienstverlening binnen het sociaal domein;

 • c.

  het bevorderen en toetsen van de integraliteit van het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein van de gemeente.

Artikel 4 Taken van de Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad adviseert en informeert in samenspraak met de Cliëntraden het college integraal - gevraagd en ongevraagd - op het terrein van cliëntenparticipatie, zoals bedoeld in artikel 2.1.3 lid 3 van de "Wmo 2015”, in artikel 47 van de "Participatiewet" en in artikel 2.10 van de "Jeugdwet".

 • 2.

  De Adviesraad betrekt, als de raad dat wenselijk vindt, inwoners, deskundigen, instellingen en organisaties, die inhoud aan de adviezen aan het college kunnen geven.

 • 3.

  De Adviesraad bevordert het overleg en de samenwerking van organisaties die in de gemeente betrokken zijn bij de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 4.

  De Adviesraad kan andere dan de hiervoor genoemde taken op zich nemen, mits deze binnen de reikwijdte blijven van de in deze verordening bedoelde cliënt- en burgerparticipatie

 • 5.

  De adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaren en andere zaken voor zover deze op individuele inwoners betrekking hebben.

Artikel 5 Cliëntraden

 • 1.

  De Cliëntraad Wmo, de Cliëntraad Participatie en Wsw en de Cliëntraad Jeugd stellen zich tot doel de cliëntenparticipatie, zoals bedoeld in de Wmo 2015, de Participatiewet, De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Jeugdwet inhoud te geven.

 • 2.

  De leden van de cliëntraden zijn cliënten of hun vertegenwoordigers. Van de Cliëntraad Participatie en Wsw kunnen ook inwoners lid zijn die een minimum inkomen hebben, niet zijnde een bijstandsuitkering.

 • 3.

  Ten behoeve van de integrale advisering dienen de in lid 1 genoemde raden hun adviezen in bij de Adviesraad.

Artikel 6 Benoeming en ontslag

 • 1.

  Het college benoemt de voorzitter, de secretaris en de leden van de Advies- en Cliëntraden.

 • 2.

  De voorzitter van de Adviesraad is onafhankelijk en bekleedt geen enkele functie binnen één van de vertegenwoordigende organisaties en is formeel geen lid van de Adviesraad sociaal domein.

 • 3.

  De voorzitter kan een lid tussentijds bij disfunctioneren uit de functie ontheffen, gehoord de Adviesraad dan wel de Cliëntraad.

 • 4.

  Het college kan de voorzitter tussentijds uit de functie ontheffen, gehoord de Adviesraad dan wel de Cliëntraad.

Artikel 7 Reglement

Het college stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin zij in elk geval regelt:

 • a.

  de omvang en samenstelling van de Adviesraad en de Cliëntraden;

 • b.

  de werving en benoeming van de voorzitter van de Adviesraad;

 • c.

  de ondersteuning van de Adviesraad;

 • d.

  de procedures die gelden bij gevraagde en ongevraagde adviezen;

 • e.

  de verslaglegging van de Adviesraad;

 • f.

  agendering van onderwerpen door inwoners en de inspraakmogelijkheid voor inwoners bij vergaderingen;

 • g.

  de openbaarheid van vergaderingen;

 • h.

  vergoedingen en faciliteiten;

 • i.

  het evalueren van het functioneren van de Adviesraad en Cliëntraden en de werking van het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  In de gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist het college, gehoord hebbende de Adviesraad.

 • 2.

  De verordening “Cliëntenparticipatie gemeente De Wolden 2010” wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de Verordening "Cliënt- en burgerparticipatie Sociaal Domein”.

 • 3.

  Deze regeling kan aangehaald worden als ‘Verordening Cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein De Wolden 2017”.

 • 4.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in De Wolder Courant en werkt terug tot 1 april 2017.

Zuidwolde, 30 november 2017

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke R.T. de Groot