Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente De Wolden
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2010Nieuwe regeling

11-02-2010

Wolder Courant

2010 - II/9
01-03-2010Nieuwe regeling

11-02-2011

Wolder Courant

2010 - II/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente De Wolden

Nr. II / 9

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2010;

Besluit:

Vast te stellen de volgende Verordening:

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE DE WOLDEN

Afdeling 1 Naam

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente De Wolden

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:- Per post;- Per e-mail;- Telefonisch.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

a. De afdoeningstermijn van klachten;

b. De wijze van afdoening van klachten;

c. De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  In Drenthe hebben de provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten besloten om een gemeenschappelijke voorziening te treffen waar de klachtbehandelaar zitting heeft.

 • 2.

  Deze gemeenschappelijke voorziening is Art 1 Drenthe.

 • 3.

  Het doel van Art 1 Drenthe is het bevorderen van gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie in Drenthe.

 • 4.

  Art 1 Drenthe biedt onafhankelijke bijstand aan de inwoners van Drenthe. Het ondersteunt inwoners van Drenthe bij de afwikkeling van klachten over discriminatie zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 5.

  Klager die zich met een klacht bij de gemeente De Wolden meldt, wordt door de gemeente doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening (Art 1 Drenthe).

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente De Wolden.

Zuidwolde, 11 februari 2010

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke P.H. Snijders