Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening regelende de onkostenvergoeding voor wethouders in de gemeente De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de onkostenvergoeding voor wethouders in de gemeente De Wolden
CiteertitelVerordening onkostenvergoeding wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 23 en 25 Rechtspositiebesluit Wethouders

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-199801-01-199801-07-2014Nieuwe regeling

17-12-1998

Wolder Courant

1998 - XII/9
17-12-199801-01-1998Nieuwe regeling

17-12-1998

Wolder Courant

1998 - XII/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de onkostenvergoeding voor wethouders in de gemeente De Wolden

Nr. XII/9

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 1998;

Gelet op de artikelen 23 en 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

B e s l u i t :

Vast te stellen de ‘’verordening regelende de onkostenvergoeding voor wethouders in de gemeente De Wolden’’, luidende:

Afdeling 1 Naam

Verordening onkostenvergoeding wethouders

Artikel 1  

 • 1.

  Aan de wethouder wordt een vergoeding verleend voor reiskosten, gemaakt ten behoeve van de gemeente De Wolden, met uitzondering van de kosten voor woon-werkverkeer. Voor het gebruik van een eigen motorvoertuig wordt de vergoeding niet hoger gesteld dan het bedrag dat bij of krachtens artikel 7 van het reisbesluit binnenland is vastgesteld.

 • 2.

  Aan de wethouder wordt een vergoeding verleend voor werkelijk gemaakte verblijfkosten ter zake van de reizen als bedoeld onder lid 1.

Artikel 2  

 • 1.

  Aan de wethouder wordt een vergoeding verleend voor overige kosten, verbonden aan de uitoefening van het ambt.

 • 2.

  de in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt per jaar het bedrag dat geldt volgens de tabel voor wethouders in gemeenten met meer dan 18.000 inwoners.

 • 3.

  het bedrag genoemd onder lid 2 wordt aangepast als het jaarbedrag door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt herzien.

Artikel 3  

 • 1.

  De wethouder kan op zijn verzoek een tegemoetkoming ontvangen in de kosten van kinderopvang. De kinderopvang dient verband te houden met het vervullen van het wethouderschap

 • 2.

  de regeling voor het gemeentepersoneel is hierop van toepassing voor zover het kinderopvang betreft die overdag plaatsvindt.

 • 3.

  voor kinderopvang in de avonduren dient aansluiting te worden gezocht bij een landelijk erkende vorm van kinderopvang.

 • 4.

  de ouderbijdragetabellen voor gemeentepersoneel zijn op dit artikel van toepassing.

Artikel 4  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘’Verordening onkostenvergoeding wethouders’’.

 • 2.

  De verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1998.

 • 3.

  De ‘’verordening geldelijke voorziening wethouders’’ is door de inwerkingtreding van deze verordening vervallen.

Zuidwolde, 17 december 1998.

De raad voornoemd,

secretaris, voorzitter,

(A.G.M. Dashorst) (Sj. Kremer)