Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 6 en 8 Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

16-12-2010

De Wolder Courant

2010 - XIX/7
04-11-2010Nieuwe regeling

10-06-2010

Wolder Courant

2010 - XII/5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010;

gelet op de artikelen 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit:

A. de onderstaande Verordening inhoudende regels voor het beslissen op aanvragen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vast te stellen;

B. de onderstaande Verordening in werking laten treden per 1 januari 2011;

C. de eerder vastgestelde Verordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010, vastgesteld op 10 juni 2010 per 1 januari 2011 in te trekken;

 

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010.

Afdeling 1 Naam

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010.

Artikel 1 begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

2. geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

3. Odour units(ouE/m^3;P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden;

4. veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

5. Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het gehele grondgebied van gemeente De Wolden.

Artikel 3 andere waarden voor geurbelasting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet

bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de

voor geur gevoelige objecten zich bevinden in het gebied zoals bedoeld in artikel 2 van deze verordening:

· binnen de bebouwde kom: 3,0 ouE/m3.

· buiten de bebouwde kom: 14,0 ouE/m3.

Artikel 4 andere waarden voor afstanden

Lid 1

In afwijking van artikel 4 lid 1 van de Wet geldt voor veehouderijen, een minimale afstand ten opzichte van een geurgevoelig object, gelegen in het gebied zoals bedoeld in artikel 2 van deze verordening, van:

· binnen de bebouwde kom: 50 meter

· buiten de bebouwde kom: 25 meter.

Lid 2

In afwijking van artikel 3 van de Wet gelden deze afstanden eveneens voor geurgevoelige objecten, die onderdeel hebben uitgemaakt van een veehouderij of daarvan nu nog deel uitmaken.

Artikel 5 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente De Wolden 2010’.

 

Zuidwolde, 16 december 2010

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke P.H. Snijders