Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Destructieverordening gemeente De Wolden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente De Wolden 2010
CiteertitelDestructieverordening gemeente De Wolden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 gemeentewet
  2. artikel 81h Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

16-12-2010

De Wolder Courant

2010-XIX/12b
01-01-2011Nieuwe regeling

16-12-2010

De Wolder Courant

2010-XIX/12b

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente De Wolden 2010

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen de voorstellen van 16 en 30 november 2010 van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 gemeentewet en artikel 81h Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 

B E S L U I T:

vast te stellen de Destructieverordening, gemeente De Wolden 2010.

Afdeling 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

b. houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. destructiemateriaal: krachtens artikel 81h, eerste lid, onder a van de wet aangewezen dode gezelschapsdieren.

d. gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen.

Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.

Landbouwhuisdieren zoals runderen, schapen, paarden, (dwerg)geiten, varkens,

hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

Artikel 2 Verzamelplaatsen

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan.

Artikel 3 Aangifte destructiemateriaal

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het

destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een naastbijgelegen

verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4 Bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de houder gehouden het destructiemateriaal zodanig te

bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Toepassing wet

Ingeval artikel 81h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop eveneens het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

2. De Destructieverordening wordt met ingang van 1 januari 2011 ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening, gemeente De Wolden 2010.

Toelichting 1