Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploita-tie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegelingen en voorschriften inzake gebruik, exploita-tie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen
CiteertitelRegeling parkeergarages gemeente Delft
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2018Onbekend

10-11-2011

Stadskrant 23-11-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling parkeergarages gemeente Delft

 

De raad der gemeente Delft,

gelezen het voorstel van het college van 22 september 2011;

BESLUIT

vast te stellen de volgende regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen onder gelijktijdige intrekking van de regeling parkeergarages gemeente Delft 2010;

Artikel 1 Algemeen

In dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaan onder:

abonnement: een door de ondernemer verstrekt bewijs van toestemming tot het parkeren van een motorvoertuig in de garage volgens de op of bij dit abonnement verstrekte richtlijnen;

gebied B: het gebied, binnen (met de wijzers van de klok mee, beginnend bij de Reineveldbrug):

 • a.

  Reineveldbrug midden,

 • b.

  Rijn-Schiekanaal tot en met Zuidkolk,

 • c.

  De middenas van de Westlandseweg tot de Prinses Irenetunnel

 • d.

  De as van het spoor overgaand in het spoorviaduct tot en met Kampveldweg

 • e.

  de wegas Kampveldweg,

 • f.

  de wegas Wateringsevest tot de Reineveldbrug midden.

Gebied C: het gebied omsloten door (met de wijzers van de klok mee, beginnend bij het Bolwerk):

 • a.

  vanaf het Bolwerk het midden van de Westsingelgracht;

 • b.

  de wegas van de Westlandseweg tot en met de kruising van de Krakeelpolderweg;

 • c.

  de Krakeelpolderweg, inclusief Litouwen nummer 14 tot en met nummer 35;

 • d.

  het Westplantsoen;

 • e.

  de Ruys de Beerenbrouckstraat vanaf de kruising met het Westplantsoen tot de Kampveldweg;

 • f.

  de wegas van de Kampveldweg;

 • g.

  de westzijde van de Wateringsevest, tot het Kampveld;

 • h.

  de as van het spoorviaduct, vanaf het Kampveld tot aan het Bolwerk.

 

Gebied E: de straten:

 • a.

  de Hugo van Rijkenlaan;

 • b.

  de Groenlandselaan;

 • c.

  het Groenlandsepad;

 • d.

  de Stalpaert van der Wieleweg;

 • e.

  de Alyd Buserstraat;

 • f.

  de Bieslandsekade tussen de Oostsingel en de Van Lodensteynstraat;

 • g.

  de Genestetstraat;

 • h.

  de Maria Duystlaan;

 • i.

  de Clara van Sparwoudestraat;

 • j.

  de Van Lodensteynstraat van de Maria Duystlaan tot en met het Jan Joostenplein;

 • k.

  de Pieter de Hooghstraat;

 • l.

  het Maria Strickhof;

 • m.

  de Van Renswoudestraat;

 • n.

  de Gerard van Loonstraat;

 • o.

  de Koepoortstraat;

 • p.

  de Jan Verkoljestraat;

 • q.

  de Leonard Bramerstraat;

 • r.

  de Maria van Oosterwijckstraat;

 • s.

  de Van Mierenveltlaan tussen de Maria Duystlaan en de Tweemolentjeskade;

 • t.

  de Willem van Aelststraat;

 • u.

  de Fabritiusstraat;

 • v.

  de Tweemolentjeskade tussen de Oostsingel en de Van Miereveltlaan;

 • w.

  Aan het Verlaat tussen de Oostsingel en de Van Miereveltlaan;

 • x.

  de Oostsingel tot St. Eustatiusstraat;

 • y.

  de Vondelstraat;

 • z.

  de Rubberplantage;

 • aa.

  Het Vrije Land;

 • bb.

  de Vermeerstraat;

 • cc.

  Rembrandtstraat;

 • dd.

  Palamedesstraat;

 • ee.

  Van Bronckhorststraat;

 • ff.

  Geertruyt van Oostenstraat, tussen de Stalpaert van der Wieleweg en de Vondelstraat;

 • gg.

  Van der Madestraat, tussen de Oostsingel en de Vondelstraat;

 • hh.

  Dr. Schaepmanstraat van nummer 3 tot en met nummer 57.

kampveldabonnement: abonnement dat geldig is van maandag tot en met zondag in de Kampveldgarage.

week: tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen, aanvangende op elke willekeurige dag om 0.00 uur

maand: een tijdvak van op de kalender aangegeven (niet rekenkundig) één-twaalfde deel van een jaar, aanvangende op de met een bepaald cijfer benoemde dag van die periode op die kalender om 0.00 uur en eindigend op de dag met hetzelfde cijfer –1 benoemde dag van de volgende periode op de (maand)kalender.

ondernemer: de exploitant van de parkeergarage (Parking Delft B.V.)

parkeergarage: een publiek toegankelijke gebouwde voorziening met als bestemming het parkeren van motorvoertuigen;

bewonersabonnement: een abonnement voor een jaar dat alleen wordt uitgegeven aan een bewoner in gebied B, gebied C of gebied E. Deze bewoner moet in bezit zijn van een parkeervergunning voor gebied B, C of E. Het bewonersabonnement geldt in één van de parkeergarages van Parking Delft en geeft recht op reductie gedurende de avonduren van 17:00 uur tot 22:00 uur van zondag tot en met donderdag en gedurende de nacht van 22:00 uur tot 10:00 uur van maandag tot en met zondag. Buiten de reductietijden is het reguliere tarief van kracht.

regelmatige-gebruikerabonnement: abonnement dat geldig is van maandag tot en met zondag. Met dit abonnement kan met 5% korting op het uurtarief worden geparkeerd (betaling per incasso achteraf).

woonwerkabonnement: een abonnement voor een jaar dat alleen kan worden uitgegeven aan een in de binnenstad gevestigd bedrijf, dan wel aan een natuurlijk persoon die zich om reden van beroepsuitoefening in de binnenstad gevestigd heeft. Dit abonnement geldt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur in de ochtend tot 19.00 uur in de avond op dezelfde dag.

Artikel 2 Aanwijzing

Als parkeergarage in de zin van dit geheel aan regelingen en voorschriften wordt aangewezen:

De Phoenixgarage, gevestigd aan de Phoenixstraat 29;

De Zuidpoortgarage, gevestigd aan Zuidwal 14;

De Kampveldgarage, gevestigd aan het Kampveld

De Koepoortgarage, gevestigd aan de Willem Naghelstraat 1

Artikel 3 Exploitatie

 • 1.

  De garages worden geëxploiteerd als onderneming.

 • 2.

  De exploitatie van de Phoenixgarage, Zuidpoortgarage, Kampveldgarage en de Koepoortgarage geschiedt door de ondernemer.

Artikel 4 Organisatie van het beheer

 • 1.

  De ondernemer stelt voor de exploitatie en het beheer van de garages een reglement vast. In dit reglement wordt, per in artikel 2 genoemde parkeergarage, in ieder geval nadere regels gegeven inzake de organisatie van het beheer van de parkeergarage, de realisatie van veiligheid, alsmede het onderhoud van het gebouw, het interieur en de apparatuur.

 • 2.

  De ondernemer stelt richtlijnen vast inzake het gedrag van gebruikers van de garage en de aansprakelijkheid.

 • 3.

  De ondernemer kan nadere regels stellen inzake toegang tot en gebruik van een parkeergarage.

 • 4.

  De ondernemer kan nadere regels stellen gericht op het bevorderen van het gebruik van een parkeergarage.

 • 5.

  De ondernemer kan overeenkomsten met derden sluiten gericht op het bevorderen van het gebruik van een parkeergarage.

 

Artikel 5
 • 1.

  De ondernemer kan een voertuig, een bestuurder, een inzittende of overige personen de toegang tot de garage weigeren of ontzeggen indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van deze toegang een bedreiging van de orde of de verkeersveiligheid in de parkeergarage kan betekenen.

 • 2.

  De ondernemer kan een voertuig of een goed dat zich in, op of aan een voertuig bevindt, de toegang tot de parkeergarage weigeren of ontzeggen, indien een redelijk vermoeden bestaat dat het verlenen van toegang een risico van letsel of schade tot gevolg kan hebben of anderszins een bedreiging van de veiligheid in de parkeergarage kan betekenen.

Artikel 6 Tarieven

1.Voor het parkeren van een voertuig in een openbare parkeergarage worden de volgende tarieven gehanteerd:

€ 2,20

Per 60 minuten., Afrekening vindt plaats per kwartier of gedeelte hiervan.

€ 14,00

Per 24 uur in de Phoenixgarage en de Zuidpoortgarage, aanvangend op het moment van inrijden

€ 7,00

Per 24 uur in de Koepoortgarage, aanvangend op het moment van inrijden

€ 70,00

Per week in de Phoenixgarage en de Zuidpoortgarage, met een tevoren aangeschaft weekabonnement

€ 175,00

Per maand, met een tevoren aangeschaft maandabonnement

€ 1575,00

Per jaar, met een tevoren aangeschaft jaarabonnement

€ 795,00

Per jaar, met een woon - werk abonnement

2.Voor het parkeren van een voertuig in de stallinggarage worden de volgende tarieven gehanteerd:

€ 1575,=

Per jaar, voor een vaste plek voor een auto in de Kampveldgarage

€ 795,=

Per jaar, voor een vaste plek voor een motor in de Kampveldgarage

3.Voor regelmatige gebruikers van de parkeergarages van Parking Delft kan een pasje worden aangeschaft tegen een vast tarief per jaar dat reductie geeft in de garages.

€ 25,00

Per jaar, voor 5% reductie met een regelmatige-gebruiker abonnement

€ 10,00

Per jaar, voor parkeren tegen gereduceerd tarief in avond- en nachturen met een bewonersabonnement. Het gereduceerde tarief is € 0,10 per uur of een gedeelte van een uur.

 

 • 4.

  Alle in dit artikel genoemde tarieven zijn inclusief het wettelijk vastgestelde omzetbelastingpercentage.

 • 5.

  De tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad door middel van wijziging van de Regeling Parkeergarages gemeente Delft. Het reglement van de ondernemer wordt na besluitvorming in de gemeenteraad aangepast op de nieuw geldende tarieven. De nieuw geldende tarieven gaan in per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden.

  Artikel 7 Openingstijden

  • 1.

   De parkeergarages zijn 24 uur per dag geopend.

  • 2.

   De ondernemer is bevoegd de in lid 1 genoemde openingstijden om redenen van algemeen belang te verminderen voor zover dit mogelijk is bij een adequate exploitatie van de garage.

Artikel 8 Bewonersabonnement

 • 1.

  Aan vergunninghouders van gebied B, C en E kan een aanvullend bewonersabonnement worden uitgegeven voor parkeren in de Koepoortgarage (vergunninghouders B en E), Phoenixgarage (vergunninghouders B en C) of voor parkeren in de Zuidpoortgarage (vergunninghouders B).

 • 2.

  De ondernemer is bevoegd de uitgifte van het aantal abonnementen als bedoeld onder lid 1, te limiteren. Het limiet mag echter niet lager liggen dan 50 bewonersabonnementen voor de Phoenixgarage, 100 bewonersabonnementen voor de Koepoortgarage en 150 bewonersabonnement voor de Zuidpoortgarage.

Ingeval tot beperking van uitgifte wordt besloten, worden abonnementen uitgegeven op volgorde van aanvraag.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regelingen en voorschriften inzake gebruik, exploitatie en beheer van publiek toegankelijke gebouwde parkeervoorzieningen kan worden aangehaald als “Regeling Parkeergarages gemeente Delft ”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011

mr.drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

R.H. van Luyk ,griffier.

Bekendgemaakt 23 november 2011.