Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Besluit vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Delft
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 107e lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2012Onbekend

28-06-2012

25-7-2012 Stadskrant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Delft

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d. 7 mei 2012; gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten d.d. 28 juni 2012 tot het instellen van een werkgeverscommissie en d.d. 28 juni 2012 tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en d.d. 28 juni 2012 tot het intrekken van het delegatiebesluit bevoegdheden college;

besluit

vast te stellen het volgende

Besluit vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling (Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, Uitwerkingsregeling rechtspositie, Nadere uitwerkingsregeling rechtspositie en Beleidsregels) van de gemeente Delft, d.d. 24 november 1994, laatstelijk gewijzigd d.d. 16 augustus 2011, over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel2  

Aanvullend op het in artikel 1 bepaalde geldt, dat de regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren, neergelegd in artikel 15:1e:2:1, ook geldt voor de griffier.

Artikel 3

De griffie moet voor wat betreft de medezeggenschap op grond van de Wet op de ondernemingsraden worden beschouwd als onderdeel van de 'onderneming gemeente Delft', in verband waarmee de bij de gemeente Delft ingestelde ondernemingsraad ook de in de Wet op de ondernemingsraden neergelegde bevoegdheden heeft ten aanzien van de griffie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Delft’

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2012.

P.de Widt ,wnd.voorzitter.

R.H. van Luyk ,griffier.

Bekendgemaakt 25 juli 2012. Inwerkingtreding 26 juli 2012.