Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Delft 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201301-01-2015nieuwe regeling

07-11-2013

Stadskrant, 13 november 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Middelen en Economie;

besluit

vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

(Verordening lijkbezorgingsrechten Delft 2014).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening en de daarop berustende bepalingen verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen "Jaffa", "Iepenhof" en "RK Begraafplaats Kanaalweg";

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van sierurnen of asbussen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten;

 • d.

  asbus/sierurn: een voorwerp ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urnengraf/urnenbox: een graf tot het doen bijzetten van sierurnen of asbussen;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor het recht kan worden verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of sierurnen;

 • g.

  verstrooiveld: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • h.

  rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht op een graf is verleend ;

 • i.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221).

 • j.

  gedenkteken: een teken ter herinnering voor de duur van 5 jaar op de daarvoor bestemde locatie.

 • k.

  standaardduur: de duur van een totale uitvaart beslaat maximaal 90 minuten

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "lijkbezorgingsrechten" worden rechten geheven ter zake van het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De lijkbezorgingsrechten worden geheven van de aanvrager van het gebruik of de diensten dan wel degene ten behoeve van wie het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing

De lijkbezorgingsrechten worden geheven naar de grondslagen en maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De lijkbezorgingsrechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar en belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar, voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor de rechten als bedoeld in hoofdstuk 3.2 van de tarieventabel is gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De lijkbezorgingrechten worden geheven bij wege van aanslag of gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 3.1.3 en 3.2 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in hoofdstuk 3.1.3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel 365egedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle dagen overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel 365e gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als bedoeld in hoofdstuk 3.1.3 van de tarieventabel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle dagen overblijven.

 • 4.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 3.1.3 en 3.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het gebruik of de dienstverlening.

Artikel 9 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de lijkbezorgingsrechten worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving of het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt voor de tarieven genoemd in hoofdstuk 3.1.3.1 tot en met 3.1.3.9 tot, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 5.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in maximaal 10 termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijn telkens een maand later.

 • 3.

  Het minimum termijnbedrag bij automatische incasso bedraagt € 15,00.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Vrijstelling

De lijkbezorgingsrechten worden niet geheven voor het begraven van overleden zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 

Artikel 11 Niet opleggen van aanslagen

 • 1.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen als één aanslag aangemerkt.

Artikel 12 Nadere regels door het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten Delft 2014”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten Delft 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de lijkbezorgingsrechten in die periode plaatsvindt.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013.

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

drs. A.E.M. Randsdorp ,griffier.

Bekendgemaakt: 13 november 2013.

 

Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten Delft 2014

Hoofdstuk 1 Grafrechten particulier graf

Hoofdstuk 2 Begraven

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

Hoofdstuk 4 Inschrijven en overschrijven van grafrechten

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen en herbegraven

Hoofdstuk 6 Faciliteiten

Hoofdstuk 7 Gedenken

Hoofdstuk 1

Grafrechten particulier graf

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven houden

 

 

1.1.1.

in een zandgraf:

 

 

1.1.1.1

voor een periode van 30 jaar

2.910,00

1.1.1.2

voor een periode van 20 jaar

1.954,00

1.1.2

in een zandgraf voor een kind jonger dan 1 jaar

 

 

1.1.2.1

voor een periode van 30 jaar

733,00

1.1.2.2

voor een periode van 20 jaar

486,00

1.1.2.3

voor een periode van 10 jaar

244,00

1.1.3

in een zandgraf voor een kind jonger dan 12 jaar

 

 

1.1.3.1

voor een periode van 30 jaar

1.465,00

1.1.3.2

voor een periode van 20 jaar

977,00

1.1.3.3

voor een periode van 10 jaar

489,00

1.1.4

in een grafkelder voor 3 personen

 

 

1.1.4.1

voor een periode van 30 jaar

4.065,00

1.1.4.2

voor een periode van 20 jaar

2.710,00

1.1.5.

in een grafkelder voor 9 personen

 

 

1.1.5.1.

voor een periode van 30 jaar

9.757,00

1.1.5.2.

voor een periode van 20 jaar

6.505,00

 

Asbus

 

 

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van het recht tot het bovengronds of ondergronds plaatsen van een asbus in een kunststof buis in een urnengraf (inclusief de kunststof buis en één zijhaag van buxus) of urnenbox

 

 

1.2.1

voor een periode van 30 jaar

2.036,00

1.2.2

voor een periode van 20 jaar

1.358,00

1.2.3

voor een periode van 10 jaar

678,00

1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van het recht tot het doen bijzetten van één/twee asbussen (exclusief dekplaat of sierurn) in een urnennis

 

 

1.3.1

voor een periode van 30 jaar

3.056,00

1.3.2

voor een periode van 20 jaar

2.037,00

1.3.3

voor een periode van 10 jaar

1.019,00

 

Verlengen

 

 

1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verlengen voor een periode van maximaal 10 jaar

 

 

1.4.1

van een zandgraf met uitsluitend recht

978,00

1.4.2

van een grafkelder met uitsluitend recht

1.722,00

1.4.3

van een zandgraf voor een kind jonger dan 1 jaar met uitsluitend recht

244,00

1.4.4

van een zandgraf voor een kind jonger dan 12 jaar met uitsluitend recht

486,00

1.4.5

van een urnengraf/urnenbox met uitsluitend recht

679,00

1.4.6

van een urnennis

1.019,00

1.4.7

In geval van bijbegraven in hetzelfde graf wordt het tarief over de periode van verlenging berekend naar evenredigheid van de hiervoor genoemde tarieven om de grafrust van 10 jaar te respecteren.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Begraven

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

2.1.1

het begraven van een overleden persoon van 12 jaar of ouder

1.254,00

2.1.2

het begraven van een overleden kind jonger dan één jaar

311,00

2.1.3

het begraven van een overleden kind jonger dan 12 jaar

627,00

2.1.4.

het begraven of bijzetten van een asbus in of op een familiegraf/urnengraf/urnenbox/gesloten urnennis (exclusief het weghalen van een monument)

217,00

2.1.7.

het verstrooien van as op het verstrooiveld

 

 

2.1.7.1

in aanwezigheid van familie

170,00

2.1.7.2

zonder aanwezigheid van familie

86,00

2.2

Het tarief voor de diensten als bedoeld in 2.1. wordt,

 

 

2.2.1

indien deze plaatsvinden op zaterdagen, verhoogd met

584,00

2.2.2

indien deze plaatsvinden op zondagen of algemeen erkende feest- of gedenkdagen, verhoogd met

668,00

2.3

Voor uitbestede diensten als bedoeld in 2.1.4 tot en met 2.1.7 die plaatsvinden op de begraafplaats Iepenhof geldt een vaste verrekening gelijk aan het tarief in 2.1.7.2

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Grafbedekking en onderhoud

 

 

3.1.

Vergunning particulier graf

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van voorwerpen dan wel gedenktekens (exclusief het door de gemeente onderhouden van de grafbedekking als bedoeld in 3.1.3)

 

 

3.1.1.1

op een zandgraf

376,00

3.1.1.2

op een keldergraf

405,00

3.1.1.3

op een zandgraf voor een kind jonger dan 1 jaar

95,00

3.1.1.4

op een zandgraf voor een kind jonger dan 12 jaar

189,00

3.1.1.5

op een urnengraf/urnenbox of urnennis

189,00

 

Vergunning algemeen graf

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van voorwerpen dan wel gedenktekens (inclusief het door de gemeente onderhouden van de grafbedekking

 

 

3.1.2.1

op een algemeen graf

456,00

 

 

 

 

 

Onderhoud particulier graf

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het door de gemeente onderhouden van de grafbedekking per jaar van

 

 

3.1.3.1

een liggende steen op een graf

175,00

3.1.3.2

een voorwerp of gedenkteken, niet zijnde een liggende steen op een graf

134,00

3.1.3.3

een graf met een grafbedekking, anders dan bedoeld in 3.1.3.1. en 3.1.3.2.

56,00

3.1.3.4

een zerk op een grafkelder

175,00

3.1.3.5

een kindergraf voor een kind jonger dan 1 jaar. Hiervoor geldt voor het onderhoud als genoemd in 3.1.3.1 t/m 3.1.3.3 en 3.1.3.9 een gereduceerd tarief van 25%;

 

 

3.1.3.6

een kindergraf voor een kind jonger dan 12 jaar. Hiervoor geldt voor het onderhoud als genoemd in 3.1.3.1 t/m 3.1.3.3. en 3.1.3.9 een gereduceerd tarief van 50%;

 

 

3.1.3.7

een urnengraf/urnenbox. Hiervoor geldt voor het onderhoud als genoemd in 3.1.3.1 t/m 3.1.3.3. en 3.1.3.9 een gereduceerd tarief van 25%;

 

 

3.1.3.8

een urnennis

31,00

3.1.3.9

Het tarief bedraagt ter zake van het door de gemeente onderhouden van de grafbedekking op een graf (onderhoudscontract afgesloten na 2010) per jaar

172,00

 

Overige werkzaamheden

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het door de gemeente wegnemen en weer aanbrengen van een voorwerp, gedenkteken, omrastering, beplanting of andere grafbedekking

 

 

3.1.4.1

indien de grafbedekking zich uitstrekt over één graf

237,00

3.1.4.2

indien de grafbedekking zich uitstrekt over meer dan één aan dezelfde rechthebbende behorende graven, wordt het tarief als bedoeld in 3.1.4.1 voor het tweede, derde en volgende graf, per graf vermeerderd met

164,00

3.1.4.3

indien de grafbedekking zich uitstrekt over een kindergraf voor een kind jonger dan 1 jaar

61,00

3.1.4.4

indien de grafbedekking zich uitstrekt over een kindergraf voor een kind jonger dan 12 jaar

118,00

3.1.4.5

indien de grafbedekking zich uitstrekt over een urnengraf, urnenbox of urnennis

61,00

3.2

De lijkbezorgingsrechten als bedoeld in 3.1.3. kunnen worden afgekocht. Het tarief wordt bepaald op de volgende wijze: het aantal jaren waarvoor afgekocht, vermenigvuldigd met het tarief als bedoeld in 3.1.3 in het jaar van afkoop, minus een percentage van 20%. Indien het onderhoud voor onbepaalde tijd wordt afgekocht, wordt het aantal jaren waarvoor wordt afgekocht gesteld op 30 jaar.

 

 

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in opdracht door de gemeente laten uitvoeren van werkzaamheden, op basis van de werkelijk gemaakte kosten (gewerkte uren –of gedeelten van uren- maal uurtarief), per manuur

64,00

3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het ter beschikking stellen van grafgroen ter afdekking van een gedolven graf, per afdekking van een gedolven graf

26,00

3.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in opdracht door de gemeente aanbrengen van beplanting en/of voorwerpen op een graf het naar aanleiding van een offerte overeengekomen bedrag.

 

 

3.6

Het tarief voor het uitzoeken en bepalen van de graflocatie voor een particulier graf is gelijk aan het manuurtarief als genoemd in 3.3

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Inschrijven en overschrijven van grafrechten

 

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het inschrijven en overschrijven van grafrechten

56,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Opgraven, ruimen en herbegraven

 

 

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

5.1.1.

het opgraven van de stoffelijke resten van een overledene uit een zandgraf

707,00

5.1.2

het opgraven van de stoffelijke resten van een overledene uit een keldergraf

356,00

5.1.3

het na opgraving weer begraven in hetzelfde of een ander graf

1.254,00

5.1.4

het ruimen van een graf op aanvraag van de belanghebbende

707,00

5.1.5

het ter beschikking stellen van een grafkist, eiken gefineerd en onbekleed, per grafkist

400,00

5.1.7

het opgraven en ruimen van een asbus

141,00

5.2

Voor kindergraven geldt voor de diensten als bedoeld in 5.1.1 t/m 5.1.7 een gereduceerd tarief. Voor graven van kinderen jonger dan 1 jaar geldt een gereduceerd tarief van 25%. Voor graven van kinderen jonger dan 12 jaar geldt een gereduceerd tarief van 50%.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Faciliteiten begraafplaatsen Jaffa en Kanaalweg

 

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

6.1.1

het gebruik van de aula met het bespelen van het orgel of het door of vanwege de gemeente ten gehore brengen van andere muziek

427,00

6.1.1.1

het annuleren van het orgel, indien de annulering plaatsvindt binnen twee dagen voor de dag van de uitvaart

57,00

6.1.1.2

het overschrijden van de standaardduur als bedoeld in artikel 1 onder k

per 15 minuten

75,00

6.1.1.3

voor het vooraf reserveren van meer tijd dan de standaardduur als bedoeld in artikel 1.k geldt een tarief van

38,00

6.1.2.

het gebruik van de aula zonder orgel of CD

307,00

6.1.3.

het opnemen en ter beschikking stellen van een geluidsdrager met daarop de in de aula gehouden rouwdienst, per geluidsdrager

40,00

6.1.4.

de huur van de koffieruimte

85,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Gedenken

 

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van memoria inclusief inscriptie voor de duur van 5 jaar

 

 

7.1.1

glazen memoria

326,00

7.1.2

RVS Iepenblad

194,00

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 7 november 2013 tot vaststelling van Verordening lijkbezorgingsrechten Delft 2014.

Toelichting

op de Verordening lijkbezorgingsrechtenDelft 2014.

Tarieven

De tarieven zijn verhoogd met het voor 2014 vastgestelde algemene prijsstijgingspercentage van 2% en afgerond op gehele euro’s.