Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden op de markt voor kleine handelswaren 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden op de markt voor kleine handelswaren 2014
CiteertitelVerordening marktgelden Delft 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201301-01-2015nieuwe regeling

07-11-2013

Stadskrant, 13 november 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Middelen en Economie;

besluit

vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden op de markt voor kleine handelswaren 2014

(Verordening marktgelden Delft 2014).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Invorderingswet: de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221);

 • 2.

  Algemene termijnenwet: de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314);

 • 3.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • 4.

  marktdag: dag waarop krachtens besluit van de gemeenteraad op de daartoe

 • 5.

  aangewezen plaats en tijd markt wordt gehouden;

 • 6.

  standplaats: de op en voor de duur van de warenmarkt door het college aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven ter zake van het innemen van een standplaats op de daartoe aangewezen marktterreinen en op de daarvoor vastgestelde marktdagen als bedoeld in artikel 5 van de Warenmarktverordening.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar de grondslag en maatstaven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Op (schriftelijk) verzoek wordt aan de belastingplichtige teruggaaf van betaalde marktgelden verleend, indien de houder van een vaste standplaats:

  • a.

   is overleden;

  • b.

   vrijwillig afstand doet van de standplaats wegens ziekte, ongeval of vertrek naar het buitenland;

  • c.

   aantoont dat wegens ziekte of ongeval geen gebruik kan worden gemaakt van de standplaats en dat deze verhindering tijdelijk van aard is, tenzij de standplaats ingevolge een door het college van burgemeester en wethouders op grond van de Warenmarktverordening verleende toestemming door een aangewezen plaatsvervanger wordt ingenomen.

 • 3.

  Teruggaaf geschiedt over zoveel volle marktdagen van de periode als nog niet aangevangen zijn, ten tijde van het ontstaan van bovengenoemde teruggaafgronden.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag, of kwartaal, naar gelang de duur van het belastbare feit.

Artikel 7 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een factuur, stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De marktgelden zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of zo dit later is bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de marktgelden worden betaald ingeval de schriftelijke kennisgeving wordt uitgereikt: op het moment van het uitreiken van de gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de marktgelden worden betaald ingeval de aanslag of schriftelijke kennisgeving wordt toegezonden binnen een maand na de dagtekening van de aanslag of schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Niet opleggen van aanslagen

 • 1.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen als één aanslag aangemerkt.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden Delft 2014".

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening marktgelden Delft 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013.

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

drs. A.E.M. Randsdorp ,griffier.

Bekendgemaakt: 13 november 2013.

Tarieventabel Marktgelden Delft 2014

Hoofdstuk 1

Algemeen tarief

 

 

 

 

1

Het tarief bedraagt ter zake van elke vierkante meter standplaats op

 

 

1.1

de dinsdagmarkt, op het parkeerterrein aan de Martinus Nijhofflaan,

 

 

1.1.1

per marktdag

1,55

1.1.2

per kwartaal

13,40

1.2

de donderdagmarkt, op de Markt en de Brabantse Turfmarkt,

 

 

1.2.1

per marktdag

1,70

1.2.2

per kwartaal

15,35

1.3

de zaterdagmarkt, op de Brabantse Turfmarkt en de Burgwal,

 

 

1.3.1

per marktdag

2,35

1.3.2

per kwartaal

16,20

1.4

Het tarief, als bedoeld in dit hoofdstuk, voor een standwerkersplaats, wordt berekend op basis van 9 vierkante meter standplaats.

 

 

Behoort bij en maakt deel uit van het raadsbesluit van 7 november 2013 tot vaststelling van de Verordening marktgelden Delft 2014.

Toelichting

op de Verordening marktgeldenDelft 2014.

Tarieventabel

De tarieven zijn verhoogd met het voor 2014 vastgestelde algemene stijgingspercentage van 2% en rekenkundig afgerond.