Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015
CiteertitelVerordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageFiguur 1: Begrenzing gebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-06-2015Onbekend

06-11-2014

Gemeenteblad, 12 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

gelet op artikel 149 en artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

gezien het advies van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte;

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen

 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990;

b. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

d. houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

e. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer voor het verlenen van diensten op het gebied van telefonische en/of elektronische betaling bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

f. parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

g. belanghebbendenplaats (vergunninghoudersplaats): een parkeerapparatuurplaats die

a. is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

b. gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

h. vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

i. abonnement: een vergunning voor een of meerdere aangewezen parkeerterreinen.

j. vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

k. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden;

l. autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodate.

m. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon, ander communicatiemiddel of pas.

n. dagvergunning: een schriftelijk bewijs waarmee het is toegestaan te parkeren op een belanghebbendenplaats en/of parkeerapparatuurplaats gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur.

o. gehandicaptenparkeerkaart: parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een ingevolge de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart daarmee gelijkgestelde parkeerkaart of de Stadsgewestelijke Gehandicaptenkaart.

p. Maand: kalendermaand

 

Afdeling 2 Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen

 

Artikel 2  

1. De raad kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders. De raad kan hierbij onderscheid maken in de categorieën als bedoeld in artikel 3, derde lid.

2. De raad kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

 

Artikel 3  

1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

2. Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

3. Een vergunning kan worden verleend aan:

a. een eigenaar of houder van een motorvoertuig die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie op een adres in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, te noemen bewonersvergunning;

b. een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, te noemen bedrijfsvergunning;

c. degene, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie op een adres binnen een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig van bezoekers van bewoners, te noemen

bezoekersvergunning bewoners;

d. degene, die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig van bezoekers van bedrijven, te noemen bezoekersvergunning bedrijven;

e. de dierenambulance, medewerkers van de GGZ en professionele zorginstellingen die eerstelijns hulpverlening bieden in één van de vergunninggebieden, waarmee geparkeerd kan worden op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, onder het door het college nader te bepalen voorwaarden, te noemen hulpverlenersvergunning;

f. een eigenaar of houder van een motorvoertuig, voor zover het voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie, op plaatsen als bedoeld in het eerste lid, moet worden geparkeerd, te noemen aannemersdagvergunning; 

g. marktkooplieden, voor het parkeren op specifieke tijden (donderdag en/of zaterdag) op speciaal daarvoor aangewezen parkeerplaatsen, te noemen warenmarktvergunning;

h. een eigenaar of houder van een motorvoertuig, waarmee geparkeerd kan worden op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, te noemen overallparkeervergunning.

i. hulpdiensten politie en brandweer, waarmee ten behoeve van het uitvoer geven aan spoedeisende hulpverlening zonder herkenbare auto, dienen te parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, te noemen functionele vergunning.

4. Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig die niet voldoet aan één van de in het derde lid genoemde vereisten.

5. Het college kan, bij openbaar te maken besluit, een maximum aantal uit te geven vergunningen per aaneengesloten gebied, per categorie en per houder vaststellen.

6. Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

7. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten, bij een functiewijziging van een pand of object, het aantal toe te kennen parkeerproducten te beperken tot het maximale aantal parkeerproducten dat voor de functiewijziging ten behoeve van het betreffende pand of object kon worden uitgegeven.

Artikel 4  

1. Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5  

1. Een vergunning wordt voor ten hoogste 12 kalendermaanden verleend.

2. De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

a. de periode waarvoor de vergunning geldt;

b. het gebied waarvoor de vergunning geldt;

c. het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

3. Bij verlies of diefstal van de in artikel 3 bedoelde vergunning binnen de termijn van de vergunning kan op een daartoe strekkend verzoek een duplicaat worden verstrekt mits een proces-verbaal van de politie wordt overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van verlies of diefstal.

Artikel 6  

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

a. op verzoek van de vergunninghouder;

b. wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;

c. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

d. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

e. wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;

f. wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

g. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

h. om redenen van openbaar belang.

Afdeling III Verbodsbepalingen

 

Artikel 7

1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan:

a. op een parkeerapparatuurplaats;

b. op een belanghebbendenplaats;

2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artike.

Artikel 8  

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

Afdeling IV Parkeerbelasting

 

Artikel 9  

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V Parkeerbelasting

 

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • 1.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij deze verordening te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • 2.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 11 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 10, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

1e als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

2e als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

 • 5.

  De belastingen genoemd in artikel 10, onderdeel a, zijn niet verschuldigd indien het voertuig is voorzien van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, mits het voertuig geparkeerd is op een algemene gehandicapteparkeerplaatsen en mits de gehandicaptenparkeerkaart zodanig in of aan het motorvoertuig is geplaatst, dat deze met het oog op toezicht en controle van buitenaf goed zicht- en leesbaar is

 • 6.

  De belastingen genoemd in artikel 10, onderdeel a, zijn niet verschuldigd indien het kenteken van het voertuig door een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart van tevoren is aangemeld bij de gemeente via telefoon of internet.

Artikel 12 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 13 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, wordt geheven door voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt:

a. het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

b. het bij aanvang van het parkeren inbellen of aanmelden op een centrale computer op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, wordt geheven door voldoening op aangifte.

Artikel 14  

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het aanmelden bij de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 

Artikel 15  

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen twee maanden na het einde van het parkeren, als het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

 

Artikel 16 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt door de raad bij openbaar te maken besluit.

Artikel 17 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, kan aan het motorvoertuig een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  De raad wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 18 Kosten

 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, bedragen € 59,-.

 • 2.

  De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen €59,-.

 • 3.

  De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen:

a. voor de overbrenging en indien het voertuig op de dag van wegslepen wordt opgehaald € 155,-.

b. indien het voertuig op enig later moment wordt opgehaald: € 180,- per voertuig met dien verstande dat voor elk volgend etmaal of gedeelte daarvan de kosten voor het bewaren van het voertuig worden bepaald op € 17,-.

 • 4.

  Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij beschikking vastgesteld.

Artikel 19 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Afdeling VI Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 20 Toezicht op naleving

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de personen werkzaam in de functie van Controleur Openbare Ruimte.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving in het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 21 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Vergunningen die zijn verleend krachtens de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft 2014 worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

 • 3.

  De 'Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft 2014' , laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 19 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Parkeerregulering en parkeerbelasting 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsergadering van 6 november 2014.

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

A.P. Oostdijk ,wnd.griffier.

Bijlage 1 Plaats en tijdstip betaald parkeren

Bijlage 1 Plaats en tijdstip betaald parkeren

 

Tijdstip betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

 

Binnen Delft zijn verschillende betaaltijden van toepassing zijn. Binnen de volgende betaaltijden wordt parkeerbelasting geheven:

 

Code betaaltijden

Dag van de week

Tijdstip (uur)

Toelichting:

I

Ma t/m zat

10.00 – 24.00

Van toepassing in gebied B (incl. parkeerterreinen binnenstad) en op de Spoorsingel

Zondag

12.00 – 18.00

 

 

 

 

II

Ma t/m zat

12.00 – 24.00

Van toepassing in de gebieden C (m.u.v. Spoorsingel), D, E, F en parkeerterrein Nijverheidsplein

 

 

 

 

III

Ma t/m zat

12.00 – 18.00

Van toepassing in gebied Z

 

 

 

 

IV

Ma t/m vrij

09.00 – 19.00

Van toepassing in gebied H

Zaterdag

15.00 – 19.00

 

 

 

 

V

Ma t/m vrij

09.00 – 17.00

Van toepassing in gebied Y (parkeerterrein bij begraafplaats Jaffa)

 

 

 

 

 

 

* Op feestdagen is geen parkeerbelasting verschuldigd. De feestdagen betreffen: nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, alsmede de vijfde mei.

 

Betaald parkeren met vergunningen

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

Parkeren tegen betaling van parkeerbelasting of met een parkeervergunning is toegestaan op alle aangegeven parkeerplaatsen en weggedeelten welke vallen binnen de hieronder omschreven straten of gebieden, voor zover niet op andere wijze een parkeerverbod geldt:

 

Binnenstad

 

 

 

 

 

Gebied B

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Achterom

Gehele straat

1.2

I

1b.

Achtersack

Gehele straat

1.2

I

1c.

Bagijnhof

Gehele straat

1.2

I

1d.

Brabantse Turfmarkt

Gehele straat

1.2

I

1e.

Doelenstraat

Gehele straat

1.2

I

1f.

Doorniksteeg

Gehele straat

1.2

I

1g.

Fortuinstraat

Gehele straat

1.2

I

1h.

Gasthuislaan

Gehele straat

1.2

I

1i.

Gasthuissteeg

Gehele straat

1.2

I

1j.

Harmenkokslaan

Gehele straat

1.2

I

1k.

Kampveld

Gehele straat

1.2

I

1l.

Kantoorgracht

Gehele straat

1.2

I

1m.

Kolk

Gehele straat

1.2

I

1n.

Koornmarkt

Gehele straat

1.2

I

1o.

Korte Geer

Gehele straat

1.2

I

1p.

Kruisstraat

Gehele straat

1.2

I

1q.

Lange Geer

Gehele straat

1.2

I

1r.

Minderbroerstraat

Gehele straat

1.2

I

1s.

Molslaan

Gehele straat

1.2

I

1t.

Nieuwe Langendijk

Gehele straat

1.2

I

1u.

Nieuwelaan

Gehele straat

1.2

I

1v.

Noordeinde

Gehele straat

1.2

I

1w.

Oosteinde

Gehele straat

1.2

I

1x.

Oosterstraat

Gehele straat

1.2

I

1y.

Oostplantsoen

Gehele straat

1.2

I

1z.

Oostpoort

Gehele straat

1.2

I

2a.

Oranje Plantage

Gehele straat

1.2

I

2b.

Oranjestraat

Gehele straat

1.2

I

2c.

Oude Delft

Gehele straat

1.2

I

2d.

Oude Kerkstraat

Gehele straat

1.2

I

2e.

Paardenmarkt

De zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.2

I

2f.

Phoenixstraat

Inclusief parkeerplaatsen aan de oostzijde van het spoor (onder (voorm.)Spoorviaduct)

1.1

I

2g.

Pieterstraat

Gehele straat

1.2

I

2h.

Raam

Gehele straat

1.2

I

2i.

Rietveld

Gehele straat

1.2

I

2j.

Roode Leeuwpoort

Gehele straat

1.2

I

2k.

Schutterstraat

Gehele straat

1.2

I

2l.

Sint Sebastiaanbrug

Ten noorden van Rijn-Schiekanaal

1.2

I

2m.

Spieringstraat

Gehele straat

1.2

I

2n.

Spoorzone B (gebiedsontwikkeling)

Het gebied ingeklemd tussen de oostzijde Westvest en oostzijde Phoenixstraat (gehele straat inclusief de parkeerplaatsen aan deze straat), aan de zuidzijde begrensd door de Westlandseweg, aan de westzijde begrensd door de Coenderstraat en het verlengde van de Coenderstraat (excl. parkeerplaatsen aan deze straten) en aan de noordzijde door het Bolwerk.

1.1

I

2o.

Torenstraat

Gehele straat

1.2

I

2p.

Vaandelstraat

Gehele straat

1.2

I

2q.

Verwersdijk

Gehele straat

1.2

I

2r.

Vlamingstraat

Gehele straat

1.2

I

2s.

Voorstraat

Gehele straat, met uitzondering van het onder parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.2

I

2t.

Vrouw Juttenland

Gehele straat

1.2

I

2u

Wateringsevest

De parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 8 t/m 11

1.1

I

2v.

Westvest

Gehele straat

1.1

I

2w.

Yperstraat

Gehele straat

1.2

I

2x.

Zuiderstraat

Gehele straat

1.2

I

2y.

Zuidwal

Gehele straat

1.2

I

2z.

Zusterlaan

Gehele straat

1.2

I

 

De volgende vergunningen zijn in gebied B geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied B (tariefcode a1, a2, a3 en a4.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied B (tariefcode a5.)

 • 3.

  Bedrijfsvergunning gebied B – zevendaags (tariefcode a9.)

 • 4.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied B (tariefcode a12.)

 • 5.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 6.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 7.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Een vergunning voor het gebied B is alleen geldig in de hiervoor genoemde straten, de straten vermeld onder gebied D1, parkeerterrein Nijverheidsplein, Spoorsingel en gebied Spoorzone C (gebiedsontwikkeling).

 

Parkeerterreinen binnenstad

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Gasthuisplaats

Gehele parkeerterrein

1.3

I

1b.

Paardenmarkt

Gehele parkeerterrein, met uitzondering van zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.3

I

1c.

Voorstraat

Het parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.1

I

 

De volgende vergunningen zijn op de parkeerterreinen binnenstad geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied B – supplement Gasthuisplaats (tariefcode a2.)

 • 2.

  Bewonersvergunning gebied B – supplement Paardenmarkt (tariefcode a3.)

 • 3.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied B (tariefcode a5.)

 • 4.

  Bedrijfsvergunning gebied B – vijfdaags (ma t/m vr) (tariefcode a10.)

 • 5.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied B (tariefcode a12.)

 • 6.

  Terreinabonnement Gasthuisplaats – Paardenmarkt (tariefcode a14.), behalve op het parkeerterrein Voorstraat

 • 7.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 8.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 9.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Een vijfdaagse bedrijfsvergunning gebied B is alleen geldig op de hiervoor genoemde terreinen, de Spoorsingel en het Nijverheidsplein van maandag tot en met donderdag en vrijdag tot 18:00 uur.

 

Het is toegestaan op de hiervoor genoemde terreinen te parkeren met een bewonersvergunning gebied B en een bedrijfsvergunning gebied B – zevendaags van maandag tot en met zaterdag van 18.00 tot 24.00 uur, op vrijdagavond van 21.00 tot 24.00 uur en op zondag.

 

Binnenring

 

 

 

 

 

Gebied C

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

A. Heinsiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1b.

Ada van Hollandstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Adriaan Pauwstraat

Gehele straat

2.2

II

1d.

Anthonij Duijckstraat

Gehele straat

2.2

II

1e.

Arnoldstraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Blekerhof

Gehele straat

2.2

II

1g.

Brouwersstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Buitenwatersloot (zuidzijde De Knickert)

Gehele straat, met uitzondering van de onder 1i. genoemde straatdelen

2.2

II

1i.

Buitenwatersloot (zuidzijde De Knickert)

De eerste 3 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot en de eerste 9 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot, gezien vanaf de Krakeelpolderweg. De parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot tussen huisnr. 3 en 131

2.1

II

1j.

C. Fockstraat

Gehele straat

2.2

II

1k.

Carthuyzerstraat

Gehele straat

2.2

II

1l.

Caspar Fagelstraat

Gehele straat

2.2

II

1m.

Coenderstraat

Tussen Buitenwatersloot en Westerstraat

2.2

II

1n.

Coenderstraat

Tussen Westerstraat en Raamstraat

2.1

II

1o.

Cornelis de Wittstraat

Gehele straat

2.2

II

1p.

De Kempenaerstraat

Gehele straat

2.2

II

1q.

De Vriesstraat

Gehele straat

2.2

II

1r.

Eliza Dorusstraat

Gehele straat

2.2

II

1s.

Elsje van Houwelingenstraat

Gehele straat

2.2

II

1t.

Frank van Borselenstraat

Tussen Krakeelpolderweg en Ada van Hollandstraat

2.2

II

1u.

Fransen van de Puttestraat

Gehele straat

2.2

II

1v.

Graswinckelstraat

Gehele straat

2.2

II

1w.

Handboogstraat

Gehele straat

2.2

II

1x.

Havenstraat

Gehele straat

2.1

II

1y.

Hof van Delftlaan

Gehele straat, met uitzondering van het onder 1z. genoemde straatdeel

2.2

II

1z.

Hof van Delftlaan

Hof van Delftlaan tussen huisnr. 54 en 96 (even), inclusief middenberm, en parkeerplaatsen tussen huisnr. 63a en 96a (oneven).

2.1

II

2a.

Hoornsestraat

Gehele straat

2.2

II

2b.

Hovenierstraat

Gehele straat

2.2

II

2c.

Hugo de Grootplein

Parkeerplaatsen gelegen aan de zuidzijde van het plein

2.1

II

2d.

Hugo de Grootstraat

Tussen Havenstraat en Spoorsingel

2.2

II

2e.

Hugo de Grootstraat

Tussen Westplantsoen en Havenstraat

2.1

II

2f.

Isaak Hoornbeekstraat

Gehele straat

2.2

II

2g.

Jacob Catsstraat

Gehele straat

2.2

II

 

2h.

Jacoba van Beierenlaan

Tussen de Krakeelpolderweg en Van Bleyswijckstraat

2.1

II

2i.

Jan de Wittstraat

Gehele straat

2.2

II

2j.

Justus van Schoonhovenlaan

Gehele straat

2.2

II

2k.

Krakeelpolderweg

Gehele straat

2.1

II

2l.

Laan van Overvest

Gehele straat

2.2

II

2m.

Loevesteinplaats

Gehele straat

2.2

II

2n.

Loudonstraat

Gehele straat

2.2

II

2o.

Melkhof

Gehele straat

2.2

II

2p.

Nieuwe Schoolstraat

Gehele straat

2.2

II

2q.

Parallelweg

Gehele straat

2.2

II

2r.

Patrimoniumstraat

Gehele straat

2.2

II

2s.

Plateelstraat

Gehele straat

2.2

II

2t.

Paxlaan

Gehele straat

2.2

II

2u.

Pootstraat

Tussen Krakeelpolderweg en Nieuwe Schoolstraat, met uitzondering van het onder 2v. genoemde straatdeel

2.2

II

2v.

Pootstraat

Tussen de Van Bleyswijckstraat en Graswinckelstraat

2.1

II

2w.

Raamstraat

Gehele straat

2.2

II

2x.

Rochussenstraat

Gehele straat

2.2

II

2y.

Ruys de Beerenbrouckplein

Gehele straat

2.2

II

2z.

Ruys de Beerenbrouckstraat

Tussen Westplantsoen en Spoorsingel

2.2

II

3a.

Schimmelpenninckstraat

Gehele straat

2.2

II

3b.

Singelstraat

Gehele straat

2.2

II

3c.

Sint Olofslaan

Gehele straat

2.2

II

3d.

Sint Olofsstraat

Gehele straat

2.2

II

3e.

Spoorsingel

Gehele straat

2.3

I

3f.

Spoorzone C (gebiedsontwikkeling)

Het gebied tussen het verlengde van de Coenderstraat (inclusief parkeerplaatsen aan het verlengde van de Coenderstraat), aan de zuidzijde begrensd door de Westlandseweg, aan de westzijde begrensd door Van Bleyswijckstraat, Frank van Borselenstraat, Ada van Hollandstraat (exclusief de parkeerplaatsen gelegen aan deze straten), Parallelweg (exclusief de parkeerplaatsen aan de westzijde van deze straat) en aan de noordzijde begrensd door de Raamstraat.

2.1

II

3g.

Thorbeckestraat

Gehele straat

2.2

II

3h.

Tuinstraat

Gehele straat

2.2

II

3i.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Buitenwatersloot en Jacoba van Beierenlaan

2.2

II

3j.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Jacoba van Beierenlaan en Westlandseweg

2.1

II

3k.

Van Bossestraat

Gehele straat, met uitzondering van het onder 3l. genoemde straatdeel

2.2

II

3l.

Van Bossestraat

Tussen huisnummer 27 en 43a (oneven)

2.1

II

3m.

Van de Spiegelstraat

Gehele straat

2.2

II

3n.

Van der Brugghenstraat

Gehele straat

2.2

II

3o.

Van der Heimstraat

Gehele straat

2.2

II

3p.

Van Hallstraat

Gehele straat

2.2

II

3q.

Van Heemstrastraat

Gehele straat

2.2

II

3r.

Van Lynden van Sandenburgstraat

Gehele straat

2.2

II

3s.

Van Saenredamstraat

Gehele straat

2.2

II

3t.

Van Slingelandtstraat

Gehele straat

2.2

II

3u.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van der Heimstraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.2

II

3v.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van Bosschestraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.1

II

3w.

Verlengde Singelstraat

Gehele straat

2.2

II

3x.

Warmoezierstraat

Gehele straat

2.2

II

3y.

Welhoeckstraat

Gehele straat

2.2

II

3z.

Westerplaats

Gehele straat

2.2

II

4a.

Westerstraat

Gehele straat

2.2

II

4b.

Westplantsoen

Gehele straat, met uitzondering van het onder 4c. genoemde straatdeel

2.2

II

4c.

Westplantsoen

Westzijde van het Westplantsoen tussen Colijnlaan en Michiel ten Hovenstraat

2.1

II

4d.

Willemstraat

Gehele straat

2.2

II

 

De volgende vergunningen zijn in gebied C geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied C (tariefcode a6. en a7.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied C (tariefcode a8.)

 • 3.

  Bedrijfsvergunning gebied C (tariefcode a11.)

 • 4.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied C (tariefcode a13.)

 • 5.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 6.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 7.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

Een vergunning voor het gebied C is alleen geldig in de hiervoor genoemde straten, parkeerterrein Nijverheidsplein en de straten in gebied Spoorzone B (gebiedsontwikkeling).

 

Gebied D (d1)

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Anna Boogerd

Gehele straat

2.2

II

1b.

Binnenboogerd

Gehele straat

2.2

II

1c.

Buitenboogerd

Gehele straat

2.2

II

1d.

Geerboogerd

Gehele straat

2.2

II

1e.

Geerweg

Gehele straat

2.2

II

1f.

Kalverbos

Gehele straat

2.1

II

1g.

Klein Vrijenban

Gehele straat

2.2

II

1h.

Koningsplein

Gehele straat

2.2

II

1i.

Laantje achter Wilhelmina

Gehele straat

2.1

II

1j.

Nieuwe Plantage

Ten westen van de Wateringse Vest

2.2

II

1k.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringse Vest, met uitzondering van de onder 1l. genoemde straatdelen.

2.1

II

1l.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringse Vest, parkeerplaatsen gelegen aan de noordzijde tussen Wateringse Vest en Klein Vrijenban

2.2

II

1m.

Pieter Hendrikstraat

Gehele straat

2.2

II

1n.

Wateringsevest

Gehele straat met uitzondering van het onder 1o. genoemde straatdeel en de parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 8 t/m 11

2.1

II

1o.

Wateringsevest

Ter hoogte van huisnummer 24 t/m 29

2.2

II

 

Gebied D (d2)

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Beyerinckstraat

Gehele straat

2.2

II

1b.

Donker Curtiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Goeman Borgesiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1d.

Heemskerkstraat

Gehele straat

2.2

II

1e.

J.C. van Markenplein

Tussen de Laan van Altena en Ruys de Beerenbrouckplein

2.2

II

1f.

Laan van Altena

Ter hoogte van huisnummer 2 t/m 32 (oneven) en huisnummer 1 t/m 63

2.2

II

1g.

Van Houtenstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Wallerstraat

Ter hoogte van de huisnummers 1, 3, 5 en 7

2.2

II

1i.

Zocherweg

Tussen Wallerstraat en J.C. van Markenplein

2.2

II

De volgende vergunningen zijn in gebied D geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied D (tariefcode a6. en a7.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied D (tariefcode a8.)

 • 3.

  Bedrijfsvergunning gebied D (tariefcode a11.)

 • 4.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied D (tariefcode a12.)

 • 5.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 6.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 7.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Een vergunning voor het gebied D is alleen geldig in de hiervoor genoemde straten. In gebied D1 is de bewonersvergunning en bedrijfsvergunning gebied B geldig.

 

Gebied E

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aan 't Verlaat

Tussen Oostsingel en Sint Jorisweg

2.1

II

1b.

Alyd Buserstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Bieslandsekade

Tussen Oostsingel en Van Lodensteynstraat

2.2

II

1d.

Clara van Sparwoudestraat

Gehele straat

2.1

II

1e.

De Genestetstraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Dr. Schaepmanstraat

Tussen Oostsingel en Vondelpad

2.2

II

1g.

Fabritiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Geertruyt van Oostenstraat

Tussen Stalpaert van der Wieleweg en de Vondelstraat

2.2

II

1i.

Gerard van Loonstraat

Gehele straat

2.2

II

1j.

Groenlandselaan

Gehele straat

2.2

II

1k.

‘t Vrije Land

Gehele straat

2.2

II

1l.

Hugo van Rijkenlaan

Gehele straat

2.2

II

1m.

Koepoortstraat

Gehele straat

2.2

II

1n.

Leonard Bramerstraat

Gehele straat

2.2

II

1o.

Maria Duystlaan

Gehele straat

2.2

II

1p.

Maria Strickhof

Gehele straat

2.2

II

1q.

Oostsingel

Tussen Sint Eustatiusstraat en Oostblok

2.2

II

1r.

Palamedesstraat

Gehele straat

2.2

II

1s.

Pieter de Hooghstraat

Gehele straat

2.2

II

1t.

Rembrandtstraat

Gehele straat

2.2

II

1u.

Rubberplantage

Gehele straat

2.2

II

1v.

Stalpaert van der Wieleweg

Gehele straat

2.2

II

1w.

Tweemolentjeskade

Tussen Van Bronckhorststraat de Van Miereveltlaan

2.2

II

1x.

Tweemolentjeskade

Tussen Oostsingel en Van Brockhorststraat

2.1

II

1y.

Van Bronckhorststraat

Gehele straat

2.2

II

1z.

Van der Madestraat

Gehele straat

2.2

II

2a.

Van Lodensteynstraat

Tussen Maria Duystlaan en Geertruyt van Oostenstraat

2.2

II

2b.

Van Miereveltlaan

Tussen Maria Duystlaan en Tweemolentjeskade

2.2

II

2c.

Van Renswoudestraat

Gehele straat

2.2

II

2d.

Vermeerstraat

Gehele straat

2.2

II

2e.

Vondelstraat

Gehele straat

2.2

II

2f.

Willem van Aelststraat

Gehele straat

2.2

II

 

De volgende vergunningen zijn in gebied E geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied E (tariefcode a6. en a7.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied E (tariefcode a8.)

 • 3.

  Bedrijfsvergunning gebied E (tariefcode a11.)

 • 4.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied E (tariefcode a12.)

 • 5.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 6.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 7.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Een vergunning voor het gebied E is alleen geldig in de hiervoor genoemde straten.

 

Gebied F

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Abtswoudseweg

Gehele straat

2.2

II

1b.

Agatha van Leidenlaan

Gehele straat

2.2

II

1c.

Aleid van Malsenlaan

Gehele straat

2.2

II

1d.

Anthracietplaats

Gehele straat

2.2

II

1e.

Botaniestraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Conradlaan

Gehele straat

2.2

II

1g.

Cornelis Trompstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Crommelinplein

Gehele straat

2.1

II

1i.

Crommelinlaan

Gehele straat

2.2

II

1j.

De Groene Haven

Gehele parkeerterrein

2.1

II

1k.

Drukkerijlaan

Gehele straat

2.2

II

1l.

Elisabeth van Zuilenlaan

Gehele straat

2.2

II

1m.

Engelsestraat

Gehele straat

2.1

II

1n.

Herenpad

Gehele straat

2.2

II

1o.

Hertog Govertkade

Gehele straat

2.2

II

1p.

Hillenlaan

Gehele straat

2.2

II

1q.

Hooikade

Gehele straat

2.2

II

1r.

Julianalaan

Tussen Michiel de Ruyterweg en Rotterdamseweg, met uitzondering van het onder 1s. genoemde straatdeel

2.2

II

1s.

Julianalaan

Tussen Julianalaan 145 en de Maerten Trompstraat

2.1

II

1t.

Kanaalweg

Gehele straat

2.2

II

1u.

Koningsveld

Gehele straat

2.2

II

1v.

Laan van Braat

Gehele straat

2.2

II

1w.

Laan van Van der Gaag

Gehele straat

2.2

II

1x.

Machteld van Meterenlaan

Gehele straat

2.2

II

1y.

Maerten Trompstraat

Gehele straat

2.2

II

1z.

Michiel de Ruyterweg

Gehele straat

2.2

II

2a.

Mijnbouwplein

Gehele straat

2.2

II

2b.

Mijnbouwstraat

Tussen het Mijnbouwplein en Rotterdamseweg

2.2

II

2c.

Piet Heinstraat

Gehele straat

2.2

II

2d.

Plein Delftzicht

Gehele straat

2.1

II

2e.

Rotterdamseweg

Tussen Mijnbouwstraat en Van Barenstraat

2.2

II

2f.

Rotterdamseweg

Tussen Hertog Govertkade en Mijnbouwstraat

2.1

II

2g.

Scheepmakerij

Gehele straat

2.1

II

2h.

Spoorzone (gebiedsontwikkeling)

Het gebied ingeklemd tussen het spoor, aan de zuidzijde begrensd door (het verlengde van) de Jupiterstraat, aan de westzijde begrensd door de Röntgenweg, Industriestraat, Nijverheidsdwarsstraat, Ambachtsstraat en Fabriekstraat en aan de noordzijde begrensd door de Westlandseweg (exclusief de parkeerplaatsen gelegen aan deze straten)

2.1

II

2i.

Van Speykstraat

Tussen van Speykstraat 2b en Maerten Trompstraat

2.2

II

2j.

Van Speykstraat

Tussen Rotterdamseweg en Van Speykstraat 2b

2.1

II

2k.

Zuideinde

Tussen Hooikade en Abtswoudseweg

2.2

II

2l.

Gebied TU noord

Het gebied tussen de Kanaalweg, Michiel de Ruyterweg, Zuidplantsoen, Schoenmakerstraat en Julianalaan

2.1

II

 

De volgende vergunningen zijn in gebied F geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied F (tariefcode a6. en a7.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied F (tariefcode a8.)

 • 3.

  Bedrijfsvergunning gebied F (tariefcode a11.)

 • 4.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied F (tariefcode a12.)

 • 5.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 6.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 7.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Een vergunning voor het gebied F is alleen geldig in de hiervoor genoemde straten en parkeerterrein Nijverheidsplein.

 

 

Parkeerterreinen binnenring

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Nijverheidsplein

Gehele parkeerterrein

2.4

II

 

De volgende vergunningen zijn op het Nijverheidsplein geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning en bedrijfsvergunning gebied B, C en F

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners en bedrijfsvergunning bedrijven gebied B, C en F

 • 3.

  Langparkeerterreinabonnement (tariefcode a14.)

 • 4.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 5.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 6.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Buitenring

 

 

 

 

 

Gebied H

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Reinier de Graafweg

Tussen Mozartpad en Witmolen, inclusief de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de woningen met huisnummer 2 t/m 636

3.2

IV

 

De volgende vergunningen zijn in gebied H geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied H (tariefcode a6. en a7.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied H (tariefcode a8.)

 • 3.

  Bedrijfsvergunning gebied H (tariefcode a11.)

 • 4.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied H (tariefcode a12.)

 • 5.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 6.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 7.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Een vergunning voor het gebied H is alleen geldig in de hiervoor genoemde straten.

 

Gebied Z

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aart van der Leeuwlaan

Tussen Troelstralaan en Martinus Nijhofflaan, inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

3.3

III

1b.

Akropolishof

Gehele straat

3.3

III

1c.

Artemisstraat

Inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

3.3

III

1d.

Dichtersweg

Incl. parkeerterrein onder oprit parkeerdek supermarkt

3.1

III

1e.

Eduard du Perronlaan

Parkeerterrein achter Aart van der Leeuwflat, tussen E. du Perronlaan en Dichtersweg

3.1

III

1f.

Mercuriusweg

Gehele straat

3.3

III

1g.

Nijverheidsstraat

Parkeerterrein tussen Nijverheidsdwarsstraat, Industriestraat en Papsouwselaan

3.1

III

1h.

Palmyraplaats

Gehele straat

3.3

III

1i.

Papsouwselaan

Parkeerterreinen voor supermarkt Aldi en parkeerterrein Hovenplein, exclusief de langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

3.1

III

1j.

Persepolishof

Gehele straat

3.3

III

1k.

Poptahof Noord

Gehele straat

3.3

III

1l.

Poptahof Zuid

Gehele straat

3.3

III

1m.

Roland Holstlaan

Tussen Eduard du Perronlaan en Dichtersweg, inclusief parkeerterrein

3.1

III

1n.

Taj Mahalplaats

Gehele straat

3.3

III

1o.

Troelstralaan

Gehele straat

3.3

III

1p.

Westlandseweg

Tussen Papsouwselaan en Lokomotiefpad

3.3

III

 

De volgende vergunningen zijn in gebied Z geldig:

 • 1.

  Bewonersvergunning gebied Z (tariefcode a6. en a7.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied Z (tariefcode a8.)

 • 3.

  Bedrijfsvergunning gebied Z (tariefcode a11.)

 • 4.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied Z (tariefcode a12.)

 • 5.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 6.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 7.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Een vergunning voor het gebied Z is alleen geldig in de hiervoor genoemde straten.

 

Parkeerplaatsen met betaald parkeren

In de volgende straten/gebieden mag niet met een bewoners of bedrijfsvergunning worden geparkeerd, maar uitsluitend tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft of met een overall parkeervergunning, hulpverlenersvergunning of functionele vergunning.

 

Gebied Y

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Parkeerterrein Jaffa

Het parkeerterrein voor begraafplaats Jaffa

3.4

V

 

De volgende vergunningen zijn in deze straten/gebieden wel geldig:

 • 1.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 2.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 3.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

Gebied Z

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Martinus Nijhofflaan

Gehele straat

3.1

III

1b.

Minervaweg

Tussen Delflandplein en Hendrik Tollenstraat

3.1

III

1c.

Papsouwselaan

De langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

3.1

III

 

De volgende vergunningen zijn in deze straten/gebieden wel geldig:

 • 1.

  Bezoekersvergunning bewoners gebied Z (tariefcode a8.)

 • 2.

  Bezoekersvergunning bedrijven gebied Z (tariefcode a12.)

 • 3.

  Overall parkeervergunning (tariefcode a16.)

 • 4.

  Hulpverlenersvergunning (tariefcode a17.)

 • 5.

  Functionele vergunning (tariefcode a19.)

 

 

Bijlage 2 Wijze betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

 

 • 1.

  Wijze van betalen betaald parkeren

  • 1.

   Terstond bij aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Bij het in werking stellen moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

  • 2.

   Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00, dan wel door middel van een creditcard en/of pinpas.

  • 3.

   Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte creditcard of bankrekening dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

  • 4.

   Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

  • 5.

   Indien de parkeerplaats is voorzien van een kentekenautomaat dient het kenteken ingevoerd te worden van het voertuig dat geparkeerd wordt.

  • 6.

   In afwijking van het bepaalde onder 1b kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten en dient hij te beschikken over een geldig account van de belparkeerprovider. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch of met ander communicatiemiddel door te geven aan de belparkeerprovider waarmee de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 14 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015.

 

 • 1.

  Wijze van betalen belanghebbendenparkeren

 • 2.

  Indien een fysiek product is afgegeven, dient bij het parkeren de geldige parkeervergunning op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats van het motorvoertuig te zijn bevestigd, conform de op de in de vergunning aangegeven plaats. Het parkeren zonder zichtbaar geldige parkeervergunning wordt aangemerkt als parkeren zonder vergunning.

 • 3.

  Indien alleen een digitale vergunning op kenteken van het motorvoertuig is verleend, is het voorgaande lid niet van toepassing.

 • 4.

  De vergunning is slechts geldig in het gebied waarvoor deze is afgegeven.

 

Behorende bij het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren van 6 november 2014.

 

Tarieventabel verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015

 

 

 

 

1. Het tarief voor het parkeren bij een parkeerapparatuurplaats als bedoeld in artikel 10, onderdeel a van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015 bedraagt:

In het gebied (gebiedsbegrenzing conform figuur 1):

 

 

 

1. Binnenstad

Per 60 minuten:

Maximum 24 uurstarief (dagvergunning):

1.1

€ 2,50

€ 24,10

1.2

€ 24,10(*1)

€ 24,10

1.3

€ 2,50

€ 14,50

 

 

 

2. Binnenring

Per 60 minuten:

Maximum 24 uurstarief (dagvergunning):

2.1

€ 0,50(*2)/€ 2,50

€ 24,10

2.2

€24,10(*1)

€ 24,10

2.3

€ 2,50

€ 24,10

2.4

€ 2,00

€ 5,00

 

 

 

3. Buitenring

Per 60 minuten:

Maximum 24 uurstarief (dagvergunning):

3.1

€ 0,50(*3)/€ 1,50

€ 6,90

3.2

€ 24,10(*1)

€ 24,10

3.3

€ 1,50

€ 6,90

3.4

€ 0,50(*3)/€ 1,50

-

 

 

 

(*1): Tarief geldt per periode van 24 uur of een gedeelte daarvan.

(*2): Het tarief bedraagt € 2,50 per 60 minuten. Van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en op vrijdagavond tot 21.00 uur bedraagt het tarief € 0,50 voor de eerste 60 minuten en € 2,50 voor elke volgende 60 minuten

(*3): Het tarief bedraagt € 0,50 voor de eerste 60 minuten en € 1,50 voor elke volgende 60 minuten

 

Behorende bij de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015

 

 

 

 

 

2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 10, onderdeel b van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2015 bedraagt:

 

 

 

 

Bewonersvergunning

 

Per maand:

Per jaar:

a1.

1e bewonersvergunning gebied B

€ 13,05

€ 156,60

a2.

1e bewonersvergunning gebied B - supplement Gasthuisplaats

€ 13,05

€ 156,60

a3.

1e bewonersvergunning gebied B - supplement Paardenmarkt

€ 13,05

€ 156,60

a4.

2e bewonersvergunning gebied B

€ 37,50

€ 450,00

a5.

Bezoekervergunning bewoners gebied B

-

€ 72,00

a6.

1e bewonersvergunning gebied C, D, E, F, H, Z

€ 6,00

€ 72,00

a7.

2e bewonersvergunning gebied C, D, E, F, H, Z

€ 12,50

€ 150,00

a8.

Bezoekersvergunning bewoners gebied C, D, E, F, H, Z

-

€ 36,00

 

 

 

 

Bedrijfsvergunning

 

Per maand:

Per jaar:

a9.

Bedrijfsvergunning gebied B - zevendaags ma t/m zo

€ 40,00

€ 480,00

a10.

Bedrijfsvergunning gebied B - vijfdaags ma t/m vr

€ 20,00

€ 240,00

a11.

Bedrijfsvergunning gebied C, D, E, F, H, Z

€ 12,50

€ 150,00

a12.

Bezoekersvergunning bedrijven gebied B

-

€ 216,00

a13.

Bezoekersvergunning bedrijven gebied C, D, E, F, H, Z

-

€ 57,00

 

 

 

 

 

Abonnementen parkeerterreinen

 

Per maand:

Per jaar:

a14.

Terreinabonnement Gasthuisplaats - Paardenmarkt

€ 73,10

€ 877,20

a15.

Langparkeerterreinabonnement

€ 28,50

€ 114,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige vergunningen

 

Per maand:

Per jaar:

a16.

Overallparkeervergunning

€ 171,80

€ 1.659,00

a17.

Hulpverlenersvergunning

€ 24,15

€ 289,80

a18.

Warenmarktvergunning

€ 25,20

€ 302,40

a19.

Functionele vergunning

€ 24,15

€ 289,80

 

 

 

 

 

Per dag:

a20.

Aannemersdagvergunning

€ 13,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Begrenzing gebieden