Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Regeling voor de commissie straatnaamgeving 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor de commissie straatnaamgeving 2006
CiteertitelRegeling voor de commissie straatnaamgeving 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 84;Verordening op de benoeming van openbare ruimte en toekenning van huisnummer 2006.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2006Nieuwe regeling

03-10-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor de commissie straatnaamgeving 2006

Het college van Burgemeester en wethouders van Delft,

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 3 van de verordening op de benoeming van openbare ruimte en toekenning van huisnummer 2006

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende

REGELING voor de commissie straatnaamgeving 2006

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie van advies aan het College van Burgemeester en wethouders van Delft, hierna te noemen “het college”, inzake de straatnaamgeving binnen de gemeente Delft, hierna te noemen “de commissie”.

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college omtrent:

  • a.

   het verdelen van de gemeente in wijken en buurten, al dan niet op basis van bouwblokken en het aanduiden daarvan met nummers, zonodig aangevuld met letters of namen;

  • b.

   het benoemen van de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken.

 • 2.

  Het college is verplicht de commissie te voorzien van ter zake dienende informatie.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   het lid van het college dat straatnaamgeving in zijn portefeuille heeft;

  • b.

   drie door het college, op voordracht van de voorzitter van de commissie, aan te wijzen leden niet zijnde gemeenteraadsleden;

  • c.

   een genoegzaam aantal door het college, op voordracht van de voorzitter van de commissie, aan te wijzen plaatsvervangende leden niet zijnde gemeenteraadsleden;

  • d.

   de gemeentearchivaris.

 • 2.

  Het lid genoemd onder 1a treedt op als voorzitter van de commissie. De commissie benoemt uit haar midden een of meer plaatsvervangend voorzitter(s).

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de secretaris en een of meer plaatsvervangend secretaris(sen) van de commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden, met uitzondering van de gemeentearchivaris, bedraagt vier jaren vanaf de datum van het besluit van het college tot benoeming van de leden. De gemeentearchivaris is permanent lid.

 • 2.

  Het lid dat de hoedanigheid op grond waarvan hij lid van de commissie is verliest, wordt geacht met ingang van diezelfde datum als zodanig te zijn afgetreden. Bij tussentijdse opvolging is de zittingsduur voor het nieuwe lid gelijk aan die van zijn voorganger, te weten tot het einde van de lopende zittingsduur.

 • 3.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   wanneer de voorzitter dit nodig acht, of

  • b.

   op schriftelijk verzoek van ten minste twee leden van de commissie, of

  • c.

   op schriftelijk verzoek van het college.

  In de gevallen bedoeld onder b. en c. belegt de voorzitter de vergadering binnen vier weken na de dag van ontvangst van het schriftelijke verzoek.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste drie leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn.

 • 4.

  Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter zo snel mogelijk een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen beslissingen worden genomen over uit te brengen adviezen ongeacht het aantal aanwezig leden.

 • 5.

  De commissie beslist over het uit te brengen advies met meerderheid van stemmen. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dit verlangt. Bij staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 7 Inzage stukken

 • 1.

  Stukken, waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd, liggen op de voor vertrouwelijke stukken gebruikelijke wijze voor de leden van de gemeenteraad ter inzage.

 • 2.

  Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 8 Deskundigenadvies

 • 1.

  De commissie kan zich laten voorlichten door ambtenaren en is ook bevoegd om derden en belanghebbenden te horen, bij deskundigen advies of inlichtingen in te winnen en dezen zonodig uit te nodigen daartoe bij de vergadering aanwezig te zijn.

 • 2.

  Indien de adviezen gevolgen hebben voor het postcodesysteem wint de commissie van tevoren advies in bij TPG Post BV, of dienst rechtsopvolgers.

Artikel 9 Vergoeding

 • 1.

  De leden en de plaatsvervangende leden ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van de commissie een vergoeding conform het bepaalde in de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden.

 • 2.

  Ten aanzien van adviseurs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, is de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden Delft van toepassing, voor zover het externe adviseurs betreft.

Artikel 10 Tekenen van stukken

 • 1.

  Adviezen van de commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en worden zo spoedig mogelijk aan het college uitgebracht.

 • 2.

  De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 11 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling voor de Commissie straatnaamgeving 2006”.

 • 2.

  Na bekendmaking treedt deze regeling in werking tegelijk met de verordening op de benoeming van openbare ruimte en toekenning van huisnummer 2006

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van Delft van 3 oktober 2006.

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

secretaris

mr. drs. H.G.L.M.Camps