Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening wachtlijstbeheer Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wsw
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer WsW
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008Onbekend

26-06-2008

Stadskrant, 29 juni 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wsw

De raad van de gemeente Delft,

gezien het voorstel van het college van 27 mei 2008,

gelet op artikel 12, lid 2, van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw),

overwegende dat de raad bij verordening regels kan stellen over de volgorde waarin de ingezetenen

die op de wachtlijst als bedoeld in artikel 12, lid 2, van de Wsw, zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wsw in aanmerking worden gebracht;

besluit:

Vast te stellen de volgende Verordening Wachtlijstvolgorde Wsw:

Verordening wachtlijstbeheer Wsw

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

  • b.

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • c.

   begeleid werken: een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 7 van de wet;

  • d.

   persoonsgebonden budget: de periodieke subsidie en vergoeding als bedoeld in artikel 7, lid 2, van de wet;

  • e.

   uitvoeringsorganisatie: de ten behoeve van de uitvoering van de wet aangewezen rechtspersoon.

 • 2.

  De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  Voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de wet, worden bij voorrang de volgende categorieën ingezetenen op de wachtlijst in aanmerking gebracht:

  • a.

   personen jonger dan 23 jaar;

  • b.

   personen die daadwerkelijk begeleid kunnen werken;

  • c.

   personen die begeleid werken door middel van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  Indien geen personen op de wachtlijst staan die behoren tot één van de in het eerste lid genoemde categorieën geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst.

 • 3.

  Het college kan, in afwijking van het eerste lid en tweede lid, wegens zwaarwegende redenen en in overleg met de uitvoeringsorganisatie een persoon die niet valt onder de genoemde categorieën in aanmerking brengen voor een dienstbetrekking.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening wachtlijstbeheer Wsw”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2008.

Bekendgemaakt: 29 juni 2008

burgemeester

mr. drs. G.A.A.Verkerk

griffier

drs. R.H. van Luyk