Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent gebruik van parkeerplaatsen en aanvragen en verlenen van een parkeervergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent gebruik van parkeerplaatsen en aanvragen en verlenen van een parkeervergunning
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-2018

08-06-2018

gmb-2018-164952

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent gebruik van parkeerplaatsen en aanvragen en verlenen van een parkeervergunning

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DELFT;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 3 en 4 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018;

 

B e s l u i t :

 

nadere regels te stellen voor het gebruik van parkeerplaatsen en het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning;

 

Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 20-03-2018.

 

Afdeling 1 Vergunningen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begrippen in dit besluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2018.

Artikel 2 Bewonersvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een bewonersvergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een bewonersvergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder, die in de Basisregistratie Personen ingeschreven staat in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

 • 3.

  Het college kan aan een bewonersparkeervergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 4.

  Een parkeervergunning wordt niet verleend indien de aanvrager beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 15 van dit besluit, tenzij deze parkeergelegenheid reeds voor het parkeren van een ander motorvoertuig van de aanvrager of van iemand van zijn huishouden in gebruik is.

 • 5.

  Het college kan bewonersvergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

 • 6.

  De bewonersvergunning is geldig in het gebied conform de tabel in bijlage 1, zoals is vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 • 7.

  Per bewoner kan maximaal één vergunning worden verstrekt.

 • 8.

  Na verstrekking van een eerste vergunning geldt de aanvraag door een ander persoon in het huishouden voor een vergunning als een aanvraag van een tweede of volgende vergunning.

 • 9.

  Aan een bewonersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 10.

  Het college kan beperkingen opleggen met betrekking tot het aantal keer per jaar dat een kentekenwijziging wordt doorgevoerd.

Artikel 3 Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een bedrijfsvergunning verlenen voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een bedrijfsparkeervergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder, die een beroep of bedrijf daadwerkelijk uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • 3.

  Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden e.o. moet blijken dat het bedrijf is gevestigd in een gebied waar men middels een parkeervergunning kan parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen en in dat gebied een (gedeelte van een) onroerende zaak daadwerkelijk in gebruik heeft ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 • 4.

  Het college kan aan een bedrijfsparkeervergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 5.

  Een bedrijfsparkeervergunning wordt niet verleend indien het bedrijf beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 15 van dit besluit, tenzij deze parkeergelegenheid reeds voor het parkeren van een ander motorvoertuig van het bedrijf in gebruik is.

 • 6.

  De bedrijfsvergunning is geldig in het gebied conform de tabel in bijlage 1, zoals is vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 • 7.

  Het college kan bedrijfsparkeervergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

 • 8.

  Aan een bedrijfsvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 9.

  Een bedrijfsvergunning gebied B - vijfdaags is geldig van maandag tot en met donderdag de gehele dag en op vrijdag tot 18:00 uur.

 • 10.

  Het aantal te verstrekken bedrijfsvergunningen voor gebied B bedraagt maximaal twee per bedrijf, ongeacht of dit 5-daagse of 7-daagse bedrijfsvergunningen is.

 • 11.

  Het aantal te verstrekken bedrijfsvergunningen voor de gebieden C, D, E, F, H en Z bedraagt maximaal twee per bedrijf.

 • 12.

  Een bedrijfsvergunning voor de gebieden C, D, E, F, H en Z, die geldig is van maandag tot en met vrijdag tot 21:00 uur, wordt onbeperkt uitgegeven. Deze vergunning mag alleen gebruikt worden voor woon-werkverkeer door werknemers van een bedrijf. Deze vergunning staat op naam van het bedrijf en op het kenteken van de werknemer.

Artikel 4 Bezoekersvergunning bewoners

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een bezoekersvergunning verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan bewoners van een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • 3.

  Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan iedere bewoner die in de Basisregistratie Personen ingeschreven staat in het gebied waarvoor de bezoekersvergunning wordt verstrekt, met dien verstande dat per woonadres niet meer dan één bezoekersvergunning wordt verleend.

 • 4.

  Aan de bezoekersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de bezoekersvergunning van kracht is.

 • 5.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

 • 6.

  Het urentegoed op jaarbasis is maximaal 600 uur. Urentegoed kan per 200 uur gekocht worden. Het urentegoed heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Een blok van 200 uur kan aanschaft worden mits het bestaande urentegoed lager is dan 60 uur.

 • 7.

  Het college kan bezoekersvergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

 • 8.

  Bij schrijnende gevallen bij mantelzorg kan het aantal uur van 600 maximaal tweemaal per jaar kosteloos verhoogd worden met een extra 200 uur. De beoordeling of er sprake is van mantelzorg en schrijnendheid wordt uitgevoerd door het sociale domein binnen de gemeente.

Artikel 5 Bezoekersvergunning bedrijven

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een bezoekersvergunning bedrijven verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een bezoekersvergunning bedrijven kan worden verleend aan een bedrijf dat volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden e.o. gevestigd is in het gebied waarvoor de bezoekersvergunning wordt verstrekt en in dat gebied een (gedeelte van een) onroerende zaak daadwerkelijk in gebruik heeft ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 • 3.

  Per bedrijf wordt maximaal één bezoekersvergunning verleend.

 • 4.

  Het urentegoed op jaarbasis is maximaal 600 uur. Urentegoed kan per 200 uur gekocht worden. Het urentegoed heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Een blok van 200 uur kan aanschaft worden mits het bestaande urentegoed lager is dan 60 uur.

 • 5.

  Het college kan bezoekersvergunningen voor meer dan één gebied geldig verklaren.

Artikel 6 Zorgverlenersvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een zorgverlenersvergunning verlenen voor het parkeren op vergunninghoudersplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een zorgverlenersvergunning kan worden verleend aan de dierenambulance, medewerkers van de GGZ in Delft en professionele zorginstellingen, die eerstelijns zorg bieden in één van de vergunninggebieden. De volgende zorgverleners vallen onder de eerstelijns zorgverlening: algemeen maatschappelijk werk, apotheek, bedrijfsarts, chiropractor, consultatiebureau, diëtist, eerstelijnspsycholoog, ergotherapeut, fysiotherapie, gezondheidscentrum, huisarts, kraamzorg, logopedist, medisch diagnostisch centrum, mondhygiënist, oefentherapie Cesar/Mensendieck, optometrist, overgangsconsulente, podotherapeut, sportmedische instelling, tandarts, trombosedienst, verloskundige, wijkverpleegkundige en –verzorgende.

 • 3.

  De zorgverlenersvergunning wordt verleend onder voorwaarde dat:

  • a.

   het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden e.o..

  • b.

   bij de aanvraag van de zorgverlenersvergunning een registratie in het kader van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) of indien niet beschikbaar een certificering HKZ-keurmerk wordt overlegd.

  • c.

   indien de onder b genoemde registratie of certificering niet beschikbaar is, wordt aangetoond dat de hulpverlener bij een professionele (thuis)zorg instelling werkt, zoals blijkt uit een verklaring ter zake door de directie van betreffende instelling.

 • 4.

  Een zorgverlenersvergunning mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de zorg ten behoeve waarvan de vergunning is verstrekt.

 • 5.

  Aan een zorgverlenersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

Artikel 7 Aannemersdagvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een aannemersdagvergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een aannemersdagvergunning kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, voor zover het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende parkeerplaats.

Artikel 8 Warenmarktvergunning

Vervallen.

Artikel 9 Overallparkeervergunning

Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een overallparkeervergunning verstrekken voor het parkeren op alle belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

Artikel 10 Functionele vergunning

De functionele vergunning worden verstrekt aan voertuigen van de hulpdiensten politie en brandweer, voor zover het voertuig geen opvallende kenmerken heeft die duiden op een voertuig van de politie en/of brandweer en het voertuig nodig is voor de beroepsuitoefening.

Artikel 10a Autodeelvergunning

Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een autodeelparkeervergunning verstrekken voor het parkeren op alle belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen. De autodeelvergunning kan worden verstrekt aan voertuigen van autodeelbedrijven, die bestemd zijn voor het verhuren van auto’s.

Artikel 10b Gehandicaptenvergunning

Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een gehandicaptenvergunning verstrekken aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart, niet uitgegeven door de gemeente Delft, voor het parkeren op alle belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

Artikel 11 Abonnementparkeerterrein

Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een abonnement verlenen voor het parkeren op een specifiek parkeerterrein of meerdere parkeerterreinen.

Artikel 12 Verenigingenvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een verenigingenvergunning verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een verenigingenvergunning kan worden verleend aan het bestuur van een vereniging, die daadwerkelijk activiteiten uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • 3.

  Een verenigingenvergunning kan worden verleend aan een vereniging met een officieel vestigingsadres geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

 • 4.

  Per vereniging kunnen maximaal 2 vergunningen worden verstrekt

 • 5.

  Het college kan aan een verenigingenvergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 6.

  Een verenigingenvergunning wordt niet verleend indien de vereniging beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals gedefinieerd in artikel 15 van dit besluit

 • 7.

  Een verenigingenvergunning wordt uitsluitend verleend indien de parkeerdruk binnen een afstand van 200 meter ten opzichte van de locatie waar een vereniging haar activiteiten uitvoert onder de 85% ligt op het moment waarop de vereniging haar activiteiten uitvoert.

 • 8.

  Het college kan verenigingsvergunning geldig verklaren voor meerdere gebieden

 • 9.

  Een verenigingenvergunning mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van verenigingsactiviteiten ten behoeve waarvan de vergunning is verstrekt.

 • 10.

  Aan een verenigingenvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 11.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 13 Aanvraagparkeervergunningen

 • 1.

  De parkeervergunningen worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, bezoekersvergunningen, zorgverlenersvergunning en functionele vergunning zijn leges verschuldigd.

Artikel 14 Algemenevoorwaardengebruikvergunning

 • 1.

  Parkeren in strijd met de voorwaarden wordt beschouwd als parkeren zonder vergunning.

 • 2.

  De vergunning is geldig in het gebied conform de tabel in bijlage 1, zoals is vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 • 3.

  Een vergunning of abonnement wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning of het abonnement is verstrekt.

Artikel 15 Restitutie bij voortijdig opzeggen parkeervergunningen

 • 1.

  Voor de bezoekersvergunning bewoners en bezoekersvergunning bedrijven is restitutie alleen mogelijk bij verhuizen of overlijden van de persoon of verhuizen en liquidatie van het bedrijf. Het openstaande tegoed wordt in die gevallen naar rato per 34 uur terugbetaald.

 • 2.

  Bij het terreinabonnement Nijverheidsplein wordt voor het jaarabonnement maximaal gerestitueerd tot aan het bedrag van het geldende gelijkwaardige maandabonnement.

 • 3.

  Voor alle andere vergunningen en abonnementen wordt restitutie gegeven naar rato van het aantal nog te verstrijken dagen.

   

Afdeling 2 Parkeerplaats op eigen terrein (POET)

Artikel 16 Definitie parkeerplaats op eigen terrein

 • 1.

  Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:

  • a.

   een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;

  • b.

   een parkeerplaats – huur of koop – op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;

  • c.

   een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;

  • d.

   een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst, conform de nota Parkeernormen Delft 2013, waarin geen gebruik gemaakt wordt van openbare parkeerplaatsen.

 • 2.

  Indien de nulvergunningregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2013, van toepassing is verklaard, waarbij in het geheel niet is voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein, wordt geen enkele parkeervergunning verstrekt.

 • 3.

  Parkeerplaatsen op eigen terrein (POET) staan vermeld in het namens burgemeester en wethouders door Cluster Ruimte & Economie, Afdeling Advies vastgestelde overzicht van POET-plaatsen, dat ter inzage is op www.delft.nl/parkeren.

 • 4.

  Een parkeerplaats wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang die minimaal 2,30 meter breed is;

  • b.

   een parkeerplaats voor één voertuig op een terrein dient ten minste 2,30 meter breed en 5,00 meter lang te zijn;

  • c.

   een parkeerplaats voor één voertuig in een garage dient ten minste 2,65 meter breed en 5,00 meter lang te zijn;

  • d.

   een parkeerplaats voor meerdere voertuigen op een terrein of in een garage dient per parkeervak ten minste 2,25 meter breed en 5,00 meter lang te zijn;

  • e.

   de voorwaarden onder a tot en met d zijn niet van toepassing indien sprake is van een afgesloten parkeerovereenkomst, conform lid 1, onderdeel 4.

 • 5.

  Het maximum aantal te verkrijgen vergunningen wordt in mindering gebracht door het aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein beschikbaar is. Ingeval dan nog in aanmerking gekomen wordt voor een vergunning betreft dit een tweede bewoners- of bedrijfsvergunning.

   

Afdeling 3 Overige bepalingen

Artikel 17 Meerdere huishoudens op één woonadres

 • 1.

  Wanneer aangetoond kan worden dat meerdere huishoudens op 1 woonadres gevestigd zijn, wordt voor elk huishouden voor de eerste vergunning op kenteken het lage tarief gerekend en wordt elk huishouden behandeld als woonde het op een apart adres.

 • 2.

  Een huishouden zoals bedoeld in dit artikel wordt als volgt gedefinieerd: Eén of meerdere personen die samen op één adres wonen en er samenleven, in de zin van samen in hun dagelijkse levensbehoefte voorzien, vormen een huishouden.

 • 3.

  Indien meerdere huishoudens op één adres gevestigd zijn, dient aangetoond te worden dat er tussen deze huishoudens onderling geen familie- en/ of samenlevingsverband is. Dit kan door:

  • -

   als hoofdbewoner (huishouden) aan te tonen dat huurcontracten zijn gesloten met andere bewoners (huishoudens) op hetzelfde adres;

  • -

   als huurder, een huurcontract met de hoofdbewoner te overleggen;

  • -

   aan te tonen dat er geen samenlevingscontract, huwelijksverband of familieverband bestaat tussen de huishoudens onderling.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen omtrent de definitie van een huishouden.

Artikel 18 Prioriteiten bij verlening vergunningen

 • 1.

  Als blijkt dat er in een gebied een tekort aan beschikbare parkeerplaatsen ontstaat door het aantal verstrekte parkeervergunningen, kan het college nadere regels stellen omtrent uit te geven (typen) vergunningen.

 • 2.

  De prioriteitsvolgorde in het toekennen van vergunningen verloopt in dat geval conform de tabel in bijlage 2.

Artikel 19 Overgangsbepaling

Het Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Verordening parkeerregulering 2016, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 mei 2016, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop het Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Verordening parkeerregulering 2018 in werking treedt, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Bijlage 1: Geldigheid vergunningen

Bijlage 2: Prioriteitsstelling uitgifte parkeervergunningen

Prioriteit-volgorde

Binnenstad gebied B (excl. de parkeerterreinen)

Parkeerterreinen Gasthuisplaats, Paardenmarkt

Wateringsevest, Kampveldweg, Spoorsingel

Binnenring en buitenring

 

 

 

 

 

 

Woonstraten

Stop&shop-gebieden (tijdens winkelopeningstijden)

Prioritaire doelgroep

(1e prioriteit)

 

1e bewonersvergunning en bezoekersvergunning bewoners

Betalende bezoekers binnenstad

Betalende bezoekers binnenstad

1e bewonersvergunning en bezoekersvergunning bewoners

Betalende bezoekers en bezoekersvergunning bedrijven

2e prioriteit

1e bedrijfsvergunning gebied B – 7 daags

1e bewonersvergunning gebied B en bezoekersvergunning bewoners

1e bewonersvergunning en bezoekersvergunning bewoners

2e bewonersvergunning en daarop volgende.

1e bewonersvergunning en bezoekersvergunning bewoners

3e prioriteit

2e bewonersvergunning en daarop volgende.

Bedrijfsvergunning gebied B - vijfdaags

Alle overige vergunning producten (op basis van restcapaciteit)

Bedrijfsvergunning en bezoekersvergunning bedrijven

2e bewonersvergunning en daarop volgende.

4e prioriteit

2e bedrijfsvergunning gebied B – 7 daags en bezoekersvergunning bedrijven

 

 

 Verenigingenvergunning

Bedrijfsvergunning, bezoekersvergunning bedrijven en verenigingenvergunning