Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke basisadministratie persoonsgegevens;Wet bescherming persoonsgegvens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200921-01-2016Nieuwe regeling

17-12-2009

Delft op Zondag 27 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

De Raad van de gemeente Delft,

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2009;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);b e s l u i t :

vast te stellen, Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Afdeling I: Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  Verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over de basisadministratie persoonsgegevens, zijnde het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Beheerder: de functionaris die door de verantwoordelijke volgens de beheerregeling GBA is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie persoonsgegevens, zijnde het hoofd van het vakteam Burgerzaken en Basisregistraties;

 • f.

  Bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd, zijnde Centric IT Solutions B.V. te Eindhoven;

 • g.

  Ingeschrevene: degene, ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet , in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • h.

  Geregistreerde: degene, ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen geweest;

 • i.

  Afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • j.

  Binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • k.

  Derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde, als bedoeld in bijlage IV van deze verordening;

 • l.

  Aangehaakte gegevens:in de basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet.

Afdeling II: Bepalingen met betrekking tot de basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 2. Categorieën van opgenomen gegevens

De basisadministratie persoonsgegevens bevat van de ingeschrevenen en van de geregistreerde de gegevens zoals vermeld in de bijlagen I en II van de wet, alsmede de aangehaakte gegevens. Bepalingen met betrekking tot de verstrekking van aangehaakte gegevens vallen niet onder de werking van deze verordening maar onder de bepalingen van de Wbp.

Afdeling III: Bepalingen met betrekking tot het verstrekken van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens de verbanden met andere gemeentelijke registraties

Artikel 3.Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan organen die andere gemeentelijke registraties voeren gegevens verstrekt.

 • 2.

  De organen die deze andere registraties voeren worden vermeld in bijlage I, behorende bij deze verordening.

 • 3.

  DDS (Data Distributie Systeem) bestaat uit een subset van de GBA en voorziet de andere registraties van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • 4.

  Welke gegevens, aan wie en wanneer wordt verstrekt is vastgelegd in het convenant DDS. Dit convenant is ondertekent door de partijen, het vakteam Burgerzaken en Basisregistraties en Vakteam Werk, Inkomen en Zorg.

 • 5.

  De partijen hebben een exemplaar ter inzage in het bezit.

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie hebben:

  • a.

   de beheerder;

  • b.

   de medewerkers die geautoriseerd zijn voor het gebruik van de GBA;

  • c.

   de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de

   overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente.

  • d.

   Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in de bijlage II bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

 • 2.

  In verband met nieuwe ontwikkelingen (uitbreiding of naamsverandering van een vakteam) kan deze lijst worden uitgebreid door het College van burgemeester en wethouders.

Artikel 5. Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in de bijlage III bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers die géén rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de uitvoering van hun taak.

Artikel 6. Overige verstrekkingen

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de bijlage IV bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2.

  Deze verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op gegevens over de (voor- en geslachts)naam, de geslachtsnaam van de echtgeno(o)t(e) of eerdere echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partnerschap, het tegenwoordige adres in Delft, de huidige gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 • 3.

  Voor commercieel gebruik worden in geen geval gegevens verstrekt over met name genoemde personen.

 • 4.

  Geheel of gedeeltelijke weigering van de verstrekking van gegevens kan zonder opgaaf van redenen geschieden, indien motivering van de weigering op zichzelf reeds de persoonlijke levenssfeer van degene over wie gegevens wordt gevraagd, onevenredig zou schaden.

 • 5.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan in afwijking van het in deze bijlage gestelde derden, in bijzondere gevallen toch tot verstrekking overgaan mits aan de voorwaarden gesteld in artikel 100 van de wet wordt voldaan.

 • 6.

  In het geval dat een burger, op grond van artikel 102 van de wet een verzoek tot geheimhouding heeft ingediend worden aan een derde die valt onder bijlage IV nooit gegevens over deze persoon verstrekt.

Afdeling IV: Overige bepalingen

Artikel 7. Geheimhouding

De verkregen gegevens mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder namens de verantwoordelijke, door of vanwege de aanvrager niet worden gepubliceerd of anderszins bekend gemaakt noch aan derden worden verstrekt of meegedeeld noch ten behoeve van derden worden verwerkt.

Artikel 8. Terugmelding

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  In bijlage III worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen van gegevens anders dan de authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

 • 5.

  De binnengemeentelijke afnemers van gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn verplicht de verschillen met de eigen administratie te melden aan de beheerder.

Artikel 9. Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging alle noodzakelijke maatregelen, met behulp van het Beveiligingshandboek GBA en Privacy Gemeente Delft.

Artikel 10. Bevoegdheid hoofd vakteam Burgerzaken en Basisregistraties

Het hoofd Burgerzaken en Basisregistraties is gemandateerd, in het kader van de uitvoering hetgeen bij of krachtens de Wgba is vastgesteld, zoveel mogelijk ter zake doende uitvoeringsvoorschriften en instructies vast te stellen.

Artikel 11. Slotbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening verstrekking persoonsgegevens van 30 oktober 2003 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 3.

  Op grond van art. 139 gemeentewet bekendmaking in “De Krant op Zondag” waarin staat aangegeven dat de verordening ter inzage komt te liggen bij het vakteam Burgerzaken en Basisregistraties.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking na bekendmaking van dit besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009.

mr. drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester.

R.H. van Luyk, griffier.

Bekendgemaakt 27 december 2009