Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Het Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Delfzijl

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Delfzijl
CiteertitelPrivacyreglement BRP gemeente Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage 1 t/m 5 privacyreglement BRP gemeente Delfzijl

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het GBA privacyreglement gemeente Delfzijl van 11 november 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 3. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-11-201110-04-2012nieuwe regeling

22-11-2011

Eemsbode, 14-12-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Het Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Delfzijl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen;

besluiten vast te stellen:

 

Het Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Delfzijl

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

a.

de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b.

Besluit

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

c.

verordening:

de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 23 september 2010;

d.

basisadministratie:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Delfzijl als bedoeld in artikel 2 van de wet;

e.

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Delfzijl;

f.

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

g.

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

h.

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA, in de basisadministratie is opgenomen;

i.

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Delfzijl en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

j.

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

k.

aangehaakt gegeven:

in de basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

l.

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

m.

bewerker:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

n.

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

o.

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

p.

binnengemeentelijke afnemer:

1.  de binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

2. de instantie die een taak uitoefent die door het gemeentebestuur is opgelegd en/of belast is met de uitvoering van publiekrechtelijke taken met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet;

q.

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

r.

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen is het hoofd van de afdeling Dienstverlening.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisregistratie personen is het GemCC.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de afdeling Dienstverlening;

  • b.

   de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

  • c.

   voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de basisregistratie personen. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers, rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 4.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij dit reglement aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

 • 4.

  In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de verantwoordelijke.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

 • 4.

  Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden binnen 3 maanden na een daartoe strekkend besluit door de beheerder uit de basisregistratie verwijderd.

Artikel 13 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 14 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement BRP gemeente Delfzijl”.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

 • 3.

  Het reglement treedt in werking op 1 november 2011.

 • 4.

  Het GBA privacyreglement gemeente Delfzijl vastgesteld op 11 november 2010 wordt met ingang van de in lid 3 genoemde datum ingetrokken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl,

 

de secretaris,                                     de burgemeester,

 

K.J. Havinga                                        E.A. Groot