Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Delegatiebesluit 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2013
CiteertitelDelegatiebesluit 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het delegatiebesluit 2007 van 28 juni 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2013nieuwe regeling

04-07-2013

Eemsbode, 24-07-2013

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2013

De raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2013;

gelet op artikel 156 Gemeentewet,

besluit vast te stellen het navolgende:

 

Delegatiebesluit 2013:

Artikel 1

De gemeenteraad draagt de volgende bevoegdheden over aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’)

 • 1.

  Het besluiten op aan de raad gerichte verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 5 Wob).

 

 • 2.

  Het nemen en verzenden van verdagingsbesluiten met betrekking tot ingediende verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 6 Wob).

 

Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen (‘Wet dwangsom’)

 • 3.

  Het beslissen op verzoeken om besluiten op grond van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, voor zover deze samenhangen met verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

Straatnaamgeving

 • 4.

  Het vaststellen van wijk- en straatnamen en huisnummers, onder de voorwaarde dat advies wordt gevraagd aan de Commissie straatnaamgeving.

 

Wet op de ruimtelijke ordening (‘Wro’)

 • 5.

  Het besluiten over het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste en tweede lid van de Wro, voor zover dit exploitatieplan betrekking heeft op een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wro.

 

 • 6.

  Het besluiten over het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste en tweede lid van de Wro, voor zover dit exploitatieplan betrekking heeft op een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

 

Wegenwet

 • 7.

  Het besluiten over het geven van de bestemming van openbare weg als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wegenwet.

 

 • 8.

  Het besluiten tot het onttrekken van een weg aan de openbaarheid als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Wegenwet.

 

Wegenverkeerswet 1994

 • 9.

  Het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kommen als bedoeld in artikel 20a Wegenverkeerswet 1994.

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • 10.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden, voortvloeiend uit de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zoals genoemd in de Verordening naamgeving en nummering, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 12 mei 2010.

Artikel 2

Het Delegatiebesluit 2007 zoals is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 juni 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking de dag nadat het op de daartoe voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Delfzijl, 4 juli 2013

De raad voornoemd,

voorzitter.

(E.A. Groot)

griffier.

(O. Rijkens)