Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Besluit mandaat Werkorganisatie DEAL-gemeenten van de gemeente Delfzijl voor de doorbreking van de aanhoudingsplicht met het oog op de toepassing van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat Werkorganisatie DEAL-gemeenten van de gemeente Delfzijl voor de doorbreking van de aanhoudingsplicht met het oog op de toepassing van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel
CiteertitelBesluit mandaat Werkorganisatie DEAL-gemeenten van de gemeente Delfzijl voor de doorbreking van de aanhoudingsplicht met het oog op de toepassing van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2017Nieuwe regeling

14-02-2017

Gemeenteblad, 2017, 35155

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat Werkorganisatie DEAL-gemeenten van de gemeente Delfzijl voor de doorbreking van de aanhoudingsplicht met het oog op de toepassing van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

overwegende dat Provinciale staten van Groningen op 9 november 2016 het 'Voorbereidingsbesluit met het oog op de toepassing van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel' hebben genomen, dat geldt voor het hele grondgebied van de provincie Groningen;

dat op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht alle aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en/of aanleggen, moet worden aangehouden indien er geen grond is de vergunning te weigeren (verder: de aanhoudingsplicht);

dat de aanhoudingsplicht kan worden doorbroken door het bevoegd gezag, indien de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

overwegende verder dat aan de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten de uitvoering van het werkveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is opgedragen;

dat ten behoeve van het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering het gewenst is om zo veel mogelijk bevoegdheden en de uitvoeringsaspecten daarvan op te dragen aan de directeur van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten;

dat zij daarom zoveel mogelijk de aan hen – uit welken hoofde dan ook – toekomende uitvoeringsbevoegdheden door middel van een algemeen mandaat hebben opgedragen aan de directeur van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en op alle daarvoor in aanmerking komende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen;

besluiten vast te stellen het navolgende:

“Besluit mandaat Werkorganisatie DEAL-gemeenten van de gemeente Delfzijl voor de doorbreking van de aanhoudingsplicht met het oog op de toepassing van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel”

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen;

 • b.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders feitelijke handelingen te verrichten.

 • c.

  directeur: de directeur van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten;

 • d.

  het Voorbereidingsbesluit:

 • I.

  het 'Voorbereidingsbesluit met het oog op de toepassing van het Groninger Verdienmodel bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf op een aangrenzend agrarisch bouwperceel', vastgesteld op 9 november 2016 door provinciale staten van Groningen;

 • II.

  het ontwerp-inpassingsplan en het definitieve inpassingsplan die door provinciale staten worden voorbereid in vervolg op en direct samenhangend met het onder I. genoemde besluit.

Artikel 2 Volmacht en machtiging

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging.

 • 2.

  Op dit besluit is het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 21 juni 2016, waarbij de directeur van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan de inhoudelijk betrokken teamcoördinatoren, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Mandaat doorbreking

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend om een besluit ten nemen als bedoeld in artikel 3.3 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarbij de aanhoudingsplicht die is ontstaan en zal ontstaan door het Voorbereidingsbesluit, wordt doorbroken.

 • 2.

  Het mandaat is beperkt tot aanvragen waarin geen sprake is van het oprichten of vergroten van veestallen op agrarische bouwpercelen:

  • a.

   die op een afstand van 50 meter of minder van elkaar zijn gelegen, en

  • b.

   waarvan de gezamenlijke oppervlakte groter is dan 2 hectare.

Artikel 4 Mandaat advisering

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend om gedeputeerde staten van Groningen te verzoeken advies uit te brengen omtrent een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en/of aanleggen, indien die aanvraag betrekking heeft op het oprichten of vergroten van veestallen op agrarische bouwpercelen:

  • a.

   die op een afstand van 50 meter of minder van elkaar zijn gelegen, en

  • b.

   waarvan de gezamenlijke oppervlakte groter is dan 2 hectare.

 • 2.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend om een besluit te nemen als bedoeld in artikel 3 lid 1 met inachtneming van het in het eerste lid bedoelde advies. De directeur is niet gemandateerd om van dat advies af te wijken.

Artikel 5 Intrekking mandaat

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het aan de directeur verleende mandaat geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk in te trekken.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat namens het college van burgemeester en wethouders is genomen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Delfzijl op 14 februari 2017

De burgemeester, De secretaris,

G.Beukema P. Leeuw