Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening wachtlijstbeheer WSW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer WSW
CiteertitelVerordening Wachtlijstbeheer Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering bepaald.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201001-01-2008nieuwe regeling

25-09-2008

Eemsbode, 17-11-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer WSW

De gemeenteraad van de aan de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fivelingo deelnemende gemeente Delfzijl;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening wachtlijstbeheer WSW

Artikel 1 Algemene Bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  WSW: de huidig geldende wet sociale werkvoorziening.

 • b.

  wachtlijst: een overzicht van personen uit de aan de GR Fivelingo deelnemende gemeenten Appingedam Delfzijl, Loppersum en Ten Boer, die WSW-gerechtigd zijn middels indicering door het CWI/Werkbedrijf, geen dienstbetrekking hebben en beschikbaar zijn om een dienstbetrekking in WSW-verband te aanvaarden.

 • c.

  wachtlijstbeheer: de gestructureerde wijze waarop het Algemeen bestuur WSW-gerechtigden plaatst op de wachtlijst en vervolgens een passend dienstverband aanbiedt, hetzij binnen Fivelingo, hetzij bij een inlener.

 • d.

  WSW-gerechtigden: personen uit de aan de GR Fivelingo deelnemende gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer, die voor de Wsw geïndiceerd zijn, te weten: - voor een dienstbetrekking binnen het werkvoorzieningschap; - voor een dienstbetrekking buiten het werkvoorzieningschap (detachering); - voor een dienstbetrekking buiten het werkvoorzieningschap (Begeleid Werken).

 • e.

  Fifo-beleid: (first in- first out) de door het Ministerie voorgeschreven volgorde waarop mensen vanaf de wachtlijst worden geplaatst.

 • f.

  voorschakeltraject: mensen in traject; o.a. vangnetbanen, gesubsidieerde banen van de gemeente, ISD Noordoost en het UWV, die geplaatst zijn bij Fivelingo als voorschakeltraject naar werk bij Fivelingo, of ter overbrugging van de wachttijd.

Artikel 2 Doelstelling

Het wachtlijstbeheer heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het terugdringen van de hoogte van de wachtlijst. Hiervoor worden re-integratiemiddelen ingezet in de vorm van vangnetbanen (gesubsidieerde banen van de gemeente, ISD Noordoost) en uitkeringsgerechtigden Wajong/WAO/WW en WIA van het UWV.

 • 2.

  het bewerkstelligen dat bij ruimte in de taakstelling WSW-gerechtigden worden geplaatst volgens de door het Ministerie opgestelde regels van het Fifo-beleid. Dit is de volgorde van plaatsing, die wordt bepaald door de indicatiebeschikking.

 • 3.

  het bewerkstelligen, dat bij ruimte in de taakstelling, in afwijking van het onder lid 1 genoemde, met voorrang worden geplaatst:

  a. WSW-gerechtigden, die zijn geïndiceerd voor begeleid werken;

  b. WSW-gerechtigden, die in een voorschakel- c.q. re-integratietraject bij Fivelingo zijn geplaatst.

 • 4.

  Na vier indienstnemingen op grond van het beleid in lid 3, zal een vijfde volgens het Fifo-principe gebeuren. Hierdoor wordt niemand van plaatsing uitgesloten.

Artikel 3 Werkwijze

3a. Categorieën op de wachtlijst

 • 1.

  Van de wachtlijst worden de volgende WSW-geïndiceerden verwijderd:

  - mensen, die langer dan 13 weken ziek zijn;

  - mensen, die een voltijd opleiding of scholing volgen;

  - mensen, die niet in Nederland wonen;

  - mensen, die een vrijheidstraf uit zitten;

  - mensen, waarvan de indicatie wordt ingetrokken, omdat zij ontslag krijgen of niet willen meewerken aan behoud of bevordering van de arbeidsgeschiktheid;

  - mensen, die weigeren passend werk te aanvaarden;

  - mensen, die niet meewerken aan herindicatie;

  - mensen, die werk in een reguliere betrekking aanvaarden;

  - mensen, die verhuizen buiten de deelnemende gemeenten;

  - mensen, die overlijden.

 • 2.

  Na plaatsing op de wachtlijst wordt de WSW-geïndiceerde uitgenodigd voor een gesprek, waarin de plaatsingsprocedure wordt uitgelegd.

 • 3.

  Een keer per drie maanden worden de mensen op de wachtlijst benaderd om schriftelijk wijzigingen door te geven in hun situatie. Bij de onder lid 1 genoemde omstandigheden worden zij van de wachtlijst verwijderd.

 • 4

  Een keer per jaar worden de mensen op de wachtlijst uitgenodigd voor een gesprek met als doel hen te informeren over de wachtlijstplaats en persoonlijke situatie, het al dan niet deelnemen aan een voortraject, sollicitatietraining, work-first etc.

 • 5.

  Alle mensen op de wachtlijst worden benaderd om te komen tot een trajectvoorstel. Daartoe wordt betrokkene opgeroepen voor screening in de Test & Trainingsafdeling. Er wordt een persoonsprofiel gemaakt op basis waarvan een traject wordt uitgezet. Scholing, geen scholing; begeleid werken, geen begeleid werken; voortraject, geen voortraject; werksoort, duurbeperking, aard van begeleiding etc. Dit leidt in sommige gevallen tot een voorschakeltraject.

 • 6.

  Fivelingo zorgt ervoor, dat iedereen op de wachtlijst binnen een jaar aan een traject richting plaatsing begint.

 • 7.

  Fivelingo bewaakt in alle gevallen de herindicatietermijn van WSW-geïndiceerden, hiertoe zijn protocollen opgesteld en is het systeem voorzien van signaleringslijsten.

 

3b. Verantwoording

 • 1.

  Fivelingo beheert de wachtlijsten van de deelnemende gemeenten en draagt zorg voor een volledige benutting van de totale formatieruimte. Een prognose over het betreffende jaar aan uitstroom zal eveneens ter hand worden gesteld.

 • 2.

  Fivelingo informeert de individuele gemeente per kwartaal over het aantal plaatsingen en de daling of groei van de wachtlijst. Het Algemeen bestuur van Fivelingo wordt hierover maandelijks geïnformeerd.

 • 3.

  Fivelingo levert ten behoeve van het ministerie aan de gemeenten de verantwoordingsinformatie aan en draagt zorg voor goedkeuring door de accountant. Fivelingo controleert elk jaar in september, of de gemeenten aan hun individuele taakstelling voldoen en regelt, indien noodzakelijk, collegiale uitruil tussen de gemeenten.

Artikel 4 Slotbepalingen

Het Algemeen Bestuur kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:“Verordening Wachtlijstbeheer Wsw”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Delfzijl van 25 september 2008

voorzitter.

(E.A. Groot)

 

griffier.

(O. Rijkens)