Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2020
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

28-11-2019

gmb-2019-314314

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Nummer 6b

 

De raad van de gemeente Delfzijl;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding.

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 2.

  hoofdstuk 3 ( rijbewijzen);

 • 3.

  onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie personen);

 • 4.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 5.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Overgangsrecht en slotbepalingen

1. De “ Legesverordening 2019” van 29 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

2. Indien de datum van inwerkingtreding deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020;

 • 3.

  De in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde normblad NEN 2699, uitgave 2013 wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2020”.

 

 

 

Delfzijl, 28 november 2019

De raad voornoemd,

voorzitter.

(G. Beukema)

griffier.

(O. Rijkens)

Tarieventabel leges

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2020.

 

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverleningPag.2

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag. 2

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Pag. 3

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Pag. 3

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen Pag. 4

Hoofdstuk 5 GereserveerdPag. 4

Hoofdstuk 6 GereserveerdPag. 4

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Pag. 4

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Pag. 5

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken Pag. 5

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Pag. 5

Hoofdstuk 11 GereserveerdPag. 5

Hoofdstuk 12 Leegstandwet Pag. 6

Hoofdstuk 13 GereserveerdPag. 6

Hoofdstuk 14 GereserveerdPag. 6

Hoofdstuk 15 GereserveerdPag. 6

Hoofdstuk 16 Kansspelen Pag. 6

Hoofdstuk 17 Wet geluidhinder Pag. 6

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie Pag. 6

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer Pag. 7

Hoofdstuk 20 Diversen Pag. 7

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Pag. 9

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Pag. 9

Hoofdstuk 2 Gereserveerd Pag. 9

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Pag. 9

Hoofdstuk 4 Gereserveerd Pag. 15

Hoofdstuk 5 Teruggaaf Pag. 15

Hoofdstuk 6 Gereserveerd Pag. 16

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Pag. 16

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Pag. 16

Hoofdstuk 9 Gereserveerd Pag. 16

Hoofdstuk 10 Overig Pag. 17

 

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnPag.18

Hoofdstuk 1 Horeca Pag. 18

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten Pag. 18

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven Pag. 18

Hoofdstuk 4 Kinderopvang Pag. 18

Hoofdstuk 5 Gereserveerd Pag. 19

Hoofdstuk 6 Gereserveerd Pag. 19

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Pag. 19

 

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk op:

€ 354,45

1.1.1.1

Maandag (vanaf 12.00 uur)

€ 354,45

1.1.1.2

Dinsdag

€ 354,45

1.1.1.3

Woensdag

€ 354,45

1.1.1.4

Donderdag

€ 354,45

1.1.1.5

Vrijdag

€ 354,45

1.1.1.6

Zaterdag

€ 827,35

1.1.1.7

Maandag ( tot 12.00 uur)

(Hierbij kan er niet gekozen worden voor gebruikmaking van rode loper,

grote trouwzaal en uitgebreide toespraak).

€ 0,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking zoals genoemd in artikel 1.1.1 in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, het tarief van de artikelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.7, verhoogd met

 

 

€ 65,90

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een huwelijksvoltrekking door middel van het omzetten van een partnerschapsregistratie bij een ambtenaar burgerlijke stand, indien zich dit beperkt tot uitsluitend administratieve handelingen.

 

 

€ 52,05

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur het dubbele van de tarieven genoemd in de artikelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.5, op zaterdag tussen 17.00 en 22.00 uur alsmede op zon- en feestdagen het dubbele tarief voor zaterdag.

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor huwelijken op alternatieve huwelijkslocaties:

op maandag tot en met vrijdag (2 x het reguliere tarief)

op zaterdag (1x regulier zaterdagtarief + 2 x tarief werkdag)

 

€ 708,90

€1.536,25

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het ontvangen van een verzoek tot het benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag:

voor het in behandeling nemen van dat verzoek (bij het niet honoreren van het verzoek is geen restitutie mogelijk)

voor het honoreren van dat verzoek en het benoemen van de ambtenaar

Deze tarieven kunnen nog worden vermeerderd met de kosten die de Rechtbank eventueel in rekening brengt voor de beëdiging van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

 

 

€ 60,45

 

€ 211,75

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

 

€ 11,65

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9

Het tarief voor het annuleren van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap binnen veertien dagen voor de afgesproken datum bedraagt

€ 86,75

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€73,20

1.2.1.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€55,35

1.2.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€73,20

1.2.2.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

 

€55,35

1.2.3.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€73,20

1.2.3.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€55,35

1.2.4.

Voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€55,35

1.2.5.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€58,30

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€30,70

1.2.6

Spoedlevering

 

1.2.6.

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.5. genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

 

 

€49,85

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

€ 34,10

1.3.3

Het tarief genoemd in 1.3.1 en 1.3.2 wordt indien aan de aanvrager reeds

eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document niet bij de aanvraag

kan worden overlegd, verhoogd met

 

 

€ 31,60

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 11,85

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

€ 2,55

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 44,30

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 44,30

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,75

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,75

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 35,85

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 65,55

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verkrijgen van een exemplaar van de Bouwverordening

€ 46,80

1.7.3.2

tot het verkrijgen van een exemplaar van de Algemene plaatselijke

verordening

€ 46,80

1.7.3.3

tot het verkrijgen van aanvullingen op bovengenoemde verordeningen

alsmede overige verordeningen, per bladzijde

€ 0,75

1.7.3.4

tot het verkrijgen van een exemplaar van een bestemmingsplan,

inhoudende de voorschriften, toelichting en bijlagen (excl. tekening):

bestaande uit meer dan 90 pagina’s

bestaande uit meer dan 45 pagina’s, maar niet meer dan 90 pagina’s

bestaande uit minder dan 45 pagina’s

 

 

€ 47,85

€ 23,95

€ 11,90

1.7.3.5

tot het verkrijgen van een exemplaar van de Welstandsnota met 2

plankaarten ( in kleur)

€142,85

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

€12,30

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van makelaars/taxateurs tot het vertrekken van en informatie ten behoeve van taxatieopdrachten, per aanvraag

€96,20

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

a. tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

b. tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers van verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Delfzijl

€41,35

 

€ 0,00

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,70

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.1.1

een afschrift, fotokopie of digitaal bestand van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,75

1.10.1.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,75

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het verlenen van assistentie bij het maken van een kaart, een bouwtekening of een topografische kaart per kwartier

 

€25,65

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie van een bestemmingsplankaart, een bouwtekening of een topografische kaart in de vorm van een:

 

1.10.3.1

A-4 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 1,20

1.10.3.2

A-3 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 2,25

1.10.3.3

A-2 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 7,50

1.10.3.4

A-1 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€10,80

1.10.3.5

A-0 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€14,00

1.10.3.6

A-4, A-3, A-2, A-1 en A-0 formaat op plotterpapier

€14,00

1.10.3.7.

A-4, A-3, A-2, A-1 en A-0 formaat op filmmateriaal

€28,20

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een foto van de Beeldbank

Delfzijl per foto in oorspronkelijk formaat

 

€ 7,15

 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€71,55

1.12.2

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

 

€17,80

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,

per kansspelautomaat een bedrag van

en een vast bedrag van

€34,00

€22,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 6,95

 

Hoofdstuk 17 Wet geluidhinder

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vaststelling van hogere grenswaarde(n) op grond van de hoofdstukken V (zones rond industrieterreinen), VI (zones langs wegen) en VII ( zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet geluidhinder.

€786,00

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en graafwerkzaamheden

1.18.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot verkrijgen van instemming of vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en/of artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur van de gemeente Delfzijl voor tracés tot en me4t een lengte van 10 meter of een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van minder dan 2 m2 bedraagt:

€152,65

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot verkrijgen van instemming of vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en/of artikel 4 en artikel 12 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur van de gemeente Delfzijl voor tracés met een lengte van 10 tot 50 meter bedraagt:

€375,35

1.18.3

Voor een sleuf langer dan 50 meter in, door de gemeente Delfzijl beheerde, openbare ruimte, wordt het onder 1.18.2 genoemde bedrag verhoogd per 100 meter ( of een gedeelte hiervan) met:

€ 90,30

1.18.4

Indien met betrekking tot een melding als bedoeld in 1.18.2 inhoudelijke afstemming en/of nader overleg nodig is tussen de gemeente Delfzijl en de aanbieder en/of er overleg nodig is tussen de gemeente Delfzijl en andere partijen wordt het onder 1.18.2 benoemde bedrag per uur overleg per vertegenwoordiger van de gemeente verhoogt met:

€ 90,30

1.18.5

Het tarief als bedoeld in 1.18.1, 1.18.2 en 1.18.3 wordt verminderd met 50% indien op een aanvraag afwijzend wordt beschikt, een aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

 

1.18.6

In afwijking van 1.18.1, 1.18.2 en 1.18.3 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een, na aanvang of gereedkomen van de werkzaamheden, ingediende melding 200% van de leges zoals deze op grond van de melding geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 33,65

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inzake

Inrijverbod bord C1

Parkeerverbod bord E1

 

 

€ 11,60

€ 11,60

1.19.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 33,60

1.19.4

voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) of een aanvraag tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW met medische keuring:

De volledige kosten van de medische keuring +

 

 

 

 

€ 20,05

1.19.4.1

tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW zonder medische herkeuring of een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW:

 

 

 

€ 20,05

1.19.5

tot het verkrijgen en het voor de eerste keer laten aanbrengen van een

gehandicaptenparkeerplaats voor particulieren per particulier

 

€215,05

1.19.6

tot het wijzigen van het kenteken bij een bestaande gehandicaptenparkeerplaats voor particulieren per particulier

€ 48,30

1.19.7

Verkeerstellingen

 

1.19.7.1

De kosten van een verkeerstelling wordt bepaald op

€850,80

1.19.7.2

Het tarief voor het beschikbaar stellen van gegevens van al bekende

verkeerstellingen bedraagt:

-ten aanzien van verzoeken van politie

-ten aanzien van verzoeken inzake klachten burgers

-ten aanzien van verzoeken van (semi)overheid

-ten aanzien van verzoeken van commerciële bedrijven (25% kosten)

 

 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€212,65

1.19.7.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen

van verkeerstellingen bedraagt:

- ten aanzien van verzoeken van politie - ten aanzien van verzoeken inzake klachten burgers - ten aanzien van verzoeken van (semi) overheid binnen de gemeente

50% van de kosten, zijnde - ten aanzien van verzoeken van (semi) overheid buiten de gemeente

100% van de kosten, zijnde

- ten aanzien van verzoeken van commerciële bedrijven 100%

 

 

€ 0,00

€ 0,00

 

€425,30

 

€851,40

€851,40

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van inlichtingen betreffende plaats gehad hebbende aanrijdingen en andere ongevallen per inlichting

 

 

€ 13,25

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€7,15

1.20.1.2

afschriften, doorslagen, digitale bestanden of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€0,75

1.20.1.3

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€7,15

1.20.1.4

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€7,15

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen

 

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (na ontvangst van de aanvraag is de aanvraag in behandeling genomen) om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 500.000,-- bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van:

2,28 %

€ 59,70

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 500.000 en minder dan € 1.000.000 bedragen:

van de bouwkosten;

2,15 %

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 en minder dan € 2.500.000 bedragen:

van de bouwkosten;

 

2,03 %

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 bedragen:

van de bouwkosten;

1,85 %

2.3.1.2

Welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met het bedrag dat door de welstandscommissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

 

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

10 %, met een maximum van € 1.000,-

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 116,90

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 333,95

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€ 333,95

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), exclusief ruimtelijke onderbouwing:

 

€ 667,90

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

€ 333,95

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 333,95

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

€ 2.009,45

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

€ 2.009,45

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit of indien het voorbereidingsbesluit wordt doorbroken):

 

€ 2.009,45

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 333,95

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€ 333,95

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), exclusief ruimtelijke onderbouwing:

 

€ 667,90

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

€ 333,95

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 333,95

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

€ 2.009,45

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

€ 2.009,45

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 2.009,45

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 280,25

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoed Verordening Delfzijl 2013 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 224,65

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€ 224,65

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

€ 224,65

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief

 

 

€ 224,65

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

€ 116,90

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

€ 116,90

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de regels met betrekking tot bomen, zoals genoemd in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente Delfzijl, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€ 31,55

2.3.11

Gereserveerd

 

2.3.12

Gereserveerd

 

2.3.13

Gereserveerd

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 178,90

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

 

€ 178,90

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 147,90

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, het bedrag dat door de commissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17.3

Indien in het geval van planologische afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo een ruimtelijke onderbouwing nodig is

 

€ 2.275,35

2.3.17.4

Indien op verzoek, door de gemeente een (postzegel) bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ten behoeve van een planologische afwijking moeten worden opgesteld

 

€ 3.457,50

2.3.17.5

Indien uit bureaustudie ten behoeve van ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan, blijkt dat extra veldwerk/onderzoek nodig is (bv op het gebied van archeologie, ecologie, geluid, bodem, verkeer) dan worden de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht conform vooraf opgestelde begroting, danwel offertes.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 333,95

2.3.18.1.2

indien de provincie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: wordt het tarief verhoogd met het bedrag dat door de provincie bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

 

2.3.18.1.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

75%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken, maar voordat de vergunning is verleend:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Teruggaaf bij het buitenbehandeling laten van een omgevingsvergunning voor bouw, aanleg- en sloopactiviteiten

 

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling laat, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

Wanneer de schuld van het buiten behandeling laten ligt bij de indiener van de aanvraag bedraagt de teruggaaf:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Wanneer de schuld van het buiten behandeling laten niet ligt bij de indiener van de aanvraag bedraagt de teruggaaf:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

100%

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

€59,60

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

€ 667,90

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€ 659,10

2.8.3

Indien, op verzoek, door de gemeente een (postzegel) bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ten behoeve van een planologische afwijking moeten worden opgesteld

 

€3.457,50

2.8.4

Indien uit bureaustudie, ten behoeve van ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan, blijkt dat extra veldwerk/onderzoek nodig is (bv op het gebied van archeologie, ecologie, geluid, bodem, verkeer) dan worden de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht conform vooraf opgestelde begroting, danwel offertes.

 

 

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 10 Overig

2.10.1

De leges, genoemde in hoofdstuk 3 van Titel 2 van deze tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010, wordt verhoogd met een bedrag van €50,--. Indien binnen twee weken na aanvang respectievelijk voltooiing van de bouwwerkzaamheden schriftelijk melding is gedaan van zowel de aanvang als het gereed zijn van de bouw, wordt een teruggaaf van deze €50,-- verleend.

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

€95,35

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet :

* betrekking hebbende op vestiging van een nieuwe onderneming of overname

bestaande onderneming

* betrekking hebbende op wijziging van de inrichting waarvoor reeds vergunning is

verleend ( art. 30 Drank- en Horecawet)

* betrekking hebbende op wijziging van het aanhangsel bij bestaande

horecavergunning ( art. 30a Drank- en Horecawet)

 

 

 

€227,45

 

€ 90,20

 

€ 90,20

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gemeentelijk verlof voor het verstrekken van alcoholvrije drank voor het gebruik ter plaatse

 

 

€140,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

€ 12,55

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om en vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in art. 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening, indien het betreft::

 

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€119,10

3.2.1.2

overige evenement niet vallen onder artikel 3.2.1.1

€ 11,90

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

€683,35

 

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot :

 

3.4.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

3.4.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

3.4.2.1

indien het een eerste opvanglocatie betreft

€562,40

3.4.2.2

indien het een tweede of volgende locatie betreft

€358,15

3.4.3

Indien de in 3.4.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan en er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

75 %

3.4.4

Indien de in 3.4.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

50 %

3.4.5

Indien de in 3.4.2.1 en 3.4.2.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan en er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

75 %

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

€11,90

 

Behoort bij raadsbesluit van 28 november 2019

 

griffier.

(O. Rijkens)