Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2020
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-315335

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

 

besluit

 

vast te stellen "Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2020."

 

 

 

Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage die geldt voor het abonnementstarief is gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in artikel 2.1.4 lid 3 en 2.1.4a lid 4 Wmo 2015.

 • 2.

  De bedragen en percentages die gelden voor een eigen bijdrage die niet onder het abonnementstarief vallen worden bepaald aan de hand van de verordening.

 

Artikel 2. Verhuiskostenvergoeding.

 • 1.

  Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding bedraagt maximaal € 2.500,-

 • 2.

  Het bedrag waarboven het primaat van verhuizing wordt gehanteerd, bedraagt € 2.500,-

 

Artikel 3. Sportrolstoel.

Het bedrag voor een sportrolstoel bedraagt maximaal € 2.500,-

 

Artikel 4. Bouwkundige of woontechnische woningaanpassing en roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor woningsanering wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

  • a.

   Raambedekking: € 22,75 per m2 glasoppervlakte

  • b.

   Vloerbedekking: € 22.75 per m2 vloeroppervlakte

 • 2.

  Het bedrag voor woningsanering wordt verminderd met de restwaarde van de te vervangen producten.

 • 3.

  De restwaarde wordt van de te vervangen producten wordt bepaald aan de hand van het volgende afschrijvingsschema:

  • a.

   afschrijving 0% tot 2 jaar oud;

  • b.

   afschrijving 25% van 2 tot 4 jaar oud;

  • c.

   afschrijving 50% van 4 tot 6 jaar oud;

  • d.

   afschrijving 75% van 6 tot 8 jaar oud;

  • e.

   afschrijving 100% vanaf 8 jaar oud.

 

Artikel 5. Collectief vervoer

Het tarief voor collectief vervoer is gelijk aan het tarief voor het openbaar vervoer per kilometer zoals dat wordt gepubliceerd door het OV Bureau Groningen Drenthe op https://www.ovbureau.nl/

 

Artikel 6. Huishoudelijke ondersteuning (plus)

 • 1.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning is € 28,00per uur

 • 2.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning plus is € 28,00per uur

 • 3.

  Het maximum pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning is gelijk aan 50-80% van het gestelde uurtarief voor HO ZIN voor niet-gecontracteerde aanbieders (€ 14 - € 22,40)

 • 4.

  Het maximum pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning plus is gelijk aan 50-80% van het gestelde uurtarief voor HO plus ZIN voor niet-gecontracteerde aanbieders(€ 14 - € 22,40)

 • 5.

  Voor Huishoudelijke ondersteuning uitgevoerd in het eigen netwerk gelden afwijkende bedragen als vastgesteld in de tabel "inzet uit het sociale netwerk" (artikel 7).

 

Artikel 7. Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf, niet zijnde inzet uit het sociale netwerk

 

iWmo code

 

 

ZiN tarief 2020

 

 

Ondersteuning

 

Min-max

70%- 100% van de ondergrens van het ZiN tarief 2020 zijnde laagste aanbieder per categorie

Begeleiding Individueel

 

 

 

 

 

Basis

klokuur

47,27

33,09-47,27

 

Speciaal

Klokuur

54,46

38,12-54,46

Begeleiding groep

 

 

 

 

 

Basis

Dagdeel van vier klokuren

29,61

20,73-29,61

 

Speciaal

Dagdeel van vier klokuren

49,15

34,41-49,15

Kortdurend verblijf

 

 

 

 

 

Verblijfscomponent inclusief Begeleiding all-in

Etmaal (24 uur)

102,55

71,79-102,55

Vervoer dagbesteding

 

 

 

 

 

Vervoer dagbesteding / dagbehandeling

Etmaal (24 uur)

8,44

8,44

 

Vervoer dagbesteding / dagbehandeling rolstoel

Etmaal (24 uur)

20,42

20,42

Begeleiding zintuiglijke beperking

 

 

 

 

 

Gespecialiseerde Begeleiding (ZG)

uur

€ 71,55- € 110,-

 

 

Revaliderende Begeleiding (ZG)

uur

€ 71,55- € 83,09

 

 

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

Dagdeel

€ 41,54

 

 

Gespecialiseerde begeleiding visueel

uur

€ 100,02

 

 

Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden

uur

€ 110,-

 

 

Begeleidersvoorziening Doofblinden

uur

€ 45,-

 

Maatschappelijke opvang

 

 

 

 

 

Begeleiding middelzwaar

uur

€ 47,50

 

 

Begeleiding zwaar

uur

€ 69,-

 

 

Dagactiviteit middelzware begeleiding

Dagdeel

€ 46,-

 

 

Dagactiviteit zware begeleiding

Dagdeel

€ 57,50

 

 

 

Maatschappelijke opvang

Begeleiding middelzwaar

uur

€ 47,50

Begeleiding zwaar

uur

€ 69,-

Dagactiviteit middelzware begeleiding

Dagdeel

€ 46,-

Dagactiviteit zware begeleiding

Dagdeel

€ 57,50

 

Producten Beschermd Wonen

Tarief eenheid

Inkooptarief ZIN per 1-10-2019

Maximumtarief Pgb per 1-1-2020       

Maximumtarief Pgb voor ZZP’ers per 1-1-2020

Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

etmaal

€ 123,80

€ 94,22

€ 80,09

Verblijf accommodatie 24-uurs toezicht

etmaal

€ 134,21

€ 104,63

€ 88,94

Woonbegeleiding complex intramuraal

uur

€ 65,51

€ 65,51

€ 55,68

Thuis Plus

etmaal

€ 106,00

€ 106,00

€ 90,10

Woonbegeleiding complex extramuraal

uur

€ 76,11

€ 76,11

€ 64,69

Activering en participatie

Dagdeel

€ 31,80

€ 31,80

€ 31,80

 

 

Informele tarieven Beschermd Wonen

 

 

begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging

uur

€ 20,-

 

Artikel 8. Inzet uit het sociale netwerk, tegemoetkoming en onkostenvergoeding

 • 1.

  Het bedrag voor inzet uit het sociaal netwerk is € 12,41per uur en wordt jaarlijks geïndexeerd conform besluitvorming van het Rijk.

 • 2.

  De tegemoetkoming voor inzet vanuit het sociale netwerk bedraagt:

voor respijtzorg / kortdurend verblijf € 32,50per etmaal

voor dagbesteding € 15,- per dag.

 • 3.

  De onkostenvergoeding voor inzet vanuit het sociale netwerk voor vervoer bedraagt € 7,50 per etmaal voor respijtzorg/kortdurend verblijf en € 7,50 per dag bij dagbesteding.

 

Artikel 9. No show tarief (para)medische advisering.

Het bedrag voor no-show of te late afzegging bij een thuisbezoek van de arts/ergotherapeut bedraagt € 30,-

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3.

  Met ingang van dezelfde dag wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delfzijl 2019, zoals vastgesteld op 18 december 2018 door het college ingetrokken.

 

 

 

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl 10 december 2019

Gerard Beukema,

burgemeester.

Peter Leeuw,

secretaris.

Toelichting

De wetgever heeft een maximale eigen bijdrage bepaald voor de meeste voorzieningen op grond van de Wmo. Voor die voorzieningen waarvoor de raad vast mag stellen hoe de eigen bijdrage wordt berekend, stelt het college in dit besluit de concrete uitwerking daarvan vast.

De in dit besluit gehanteerde tarieven voor Zorg in natura zijn gebaseerd op de bedragen van de aanbesteding Wmo en het kostprijsonderzoek reele tarieven Wmo. Bij deze tarieven is rekening gehouden met onder ander de gangbare cao-lonen, vakantiegeld en doorbetaling, eindejaarsuitkeringen en sociale lasten voor de werkgever. Daarnaast is er bij de opbouw van de tarieven rekening gehouden met een opslag voor indirect werkzaamheden zoals overleg, afstemming, administratie en bijwerken dossier. Ook zijn overhead en reiskosten meegenomen. De tarieven die zijn opgenomen in het besluit komen uit de meest recente aanbesteding. Het Besluit wordt daarom regelmatig aangepast.

De gemeenteraad heeft in de verordening vastgelegd hoe de pgb-tarieven worden berekend. In dit besluit staat de concrete uitwerking daarvan. Het pgb-tarief voor het sociaal netwerk is gebaseerd op het wettelijk minimumloon zoals bepaald door de gemeenteraad. Daarbij wordt het wettelijk minimumloon gehanteerd dat vermeld wordt op de website van de SVB op basis van een werkweek van 36-uur. In dit Besluit wordt het bedrag per uur iets opgehoogd om de vaak halfjaarlijkse indexering op te vangen.

Voor Beschermd wonen wordt onderscheid gemaakt tussen een formeel en informeel tarief. Deze termen zijn de begrippen die de centrumgemeente gebruikt die feitelijk namens onze gemeente Beschermd Wonen indiceert. Met het formele tarief wordt het tarief voor professionals bedoeld en met het informele tarief het tarief voor het sociale netwerk.

Het Pgb-tarief is maximaal het ZIN-tarief exclusief de huisvestingscomponent. Onder omstandigheden ingeval van door ouders opgezette gezamenlijke woon-initiatieven kan het Pgb tarief formeel beschermd wonen worden opgehoogd met een bedrag voor de wooncomponent tot een maximum van € 3600,– per jaar.

Naast een formeel tarief is er ook een informeel tarief voor Pgb Beschermd wonen mogelijk. Het informele tarief biedt een cliënt de mogelijkheid om naasten en andere informele hulp, die voorbij gaat aan wat we van mantelzorgers mogen vragen, te compenseren uit het Pgb. Het informele tarief bestaat uit de componenten 24-uurstoezicht, begeleiding/persoonlijke verzorging en eventueel dagbesteding. Voor vakantie/respijtzorg kan een bedrag worden toegevoegd (1/12 deel).

Op basis van de verordening en de nadere regels kan het toe te kennen persoonsgebonden budget hoger zijn dan de in dit Besluit vastgelegde tarieven. Het pgb wordt opgebouwd op basis van de tarieven in dit Besluit én noodzakelijk bijkomende kosten.

Tot slot bevat dit besluit ook de tarieven voor de tegemoetkoming en de onkostenvergoeding. Op 1 mei 2019 is de landelijke regeling in artikel 2ab van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in werking getreden. Deze regeling zorgt ervoor dat de Sociale verzekeringsbank (Svb) een symbolisch bedrag per kalendermaand kan uitbetalen aan personen die hulp vanuit het sociaal netwerk verlenen aan een houder van een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om net als voor de inwerkingtreding van deze landelijke regeling, deze tegemoetkoming voor informele hulp in de vorm van respijtzorg / kortdurend verblijf toe te staan. Daarnaast staat de gemeenteraad ook een tegemoetkoming toe voor dagbesteding waarbij nadrukkelijk is toegelicht dat het moet gaan om andere dagbesteding dan vrijwilligerswerk, hobby, sport, of (andere) algemeen gebruikelijke dagbesteding.

In de landelijke regeling is een maximaal bedrag per maand vastgesteld voor de tegemoetkoming. Bij inwerkingtreding van de regeling is dat € 141,- per maand. Het college heeft nu een bedrag vastgesteld per etmaal voor kortdurend verblijf/respijtzorg en per dag voor dagbesteding. Dit bedrag kan slechts worden toegekend tot bedrag dat is vastgesteld in de landelijke Uitvoeringsregeling Wmo. Wanneer er bijvoorbeeld meer dan vier etmalen per maand worden toegekend, wordt de maximale tegemoetkoming toegekend. De onkostenvergoeding voor vervoer kan wel ongelimiteerd per etmaal per maand worden toegekend en zou dus wel vaker dan vier keer per maand kunnen worden toegekend. Zoals de raad in haar verordening echter al heeft aangegeven, moet er bij een zodanige zorgbehoefte echter goed onderzocht worden of er niet (ook) een maatwerkvoorziening moet worden toegekend.

Zowel de tegemoetkoming als de onkostenvergoeding wordt bij beschikking toegekend en mag voor een langere periode maandelijks worden toegekend. Op grond van de landelijke regeling is het overigens niet mogelijk om een tegemoetkoming toe te kennen aan iemand die ook een maatwerkvoorziening levert op grond van een pgb aan dezelfde client.

 

In artikel 5 wordt een link gegeven naar het OV bureau Groningen Drenthe. Het bedrag is ook te downloaden met zoekopdracht tarieven op www.ovbureau.nl.