Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Instellingsbesluit Commissie naamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Commissie naamgeving
Citeertitelinstellingsbesluit Commissie naamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2011nieuwe regeling

25-01-2011

Eemsbode, 02-02-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Commissie naamgeving

Het college van de gemeente Delfzijl;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het:

 

Instellingsbesluit Commissie ­naamgeving

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2 Taak

De Commissie brengt, met in achtneming van de door het college vastgestelde beleidsregels, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a.

  het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

 • b.

  de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zo nodig aangevuld met nummers, letters of namen;

 • c.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De Commissie bestaat ten minste uit 3 leden met aardrijkskundige of historische kennis of interesse.

 • 2.

  Het college kan plaatsvervangende leden aanwijzen.

 • 3.

  De leden en plaatsvervangend leden worden door het college benoemd.

 • 4.

  Het lid dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het lid van de Commissie is, treedt op dat moment af als commissielid.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de Commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de Commissie.

 • 3.

  De secretaris dient de Commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 7 Deskundigen

 • 1.

  De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

 • 2.

  De voorzitter vraagt, indien de Commissie adviseert over de naamgeving van de openbare ruimte in een dorp, het bestuur van de stichting of vereniging dorpsbelangen van het betreffende dorp om advies.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

  • b.

   op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste drie leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 5.

  De Commissie vergadert en besluit niet in het openbaar.

 • 6.

  De adviezen van de Commissie aan het college bevatten voor zover relevant de zienswijzen van de leden van de Commissie.

Artikel 9 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: instellingsbesluit Commissie naamgeving.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 3 februari 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2011. 

burgemeester,

(E.A. Groot)

 

secretaris,                                                                                                                            (K.J. Havinga)