Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 en Tarieventabel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012 en Tarieventabel 2012
CiteertitelLegesverordening gemeente Deurne 2012 en Tarieventabel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aan dit bestand is toegevoegd de ROEB-lijst 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-201217-04-2013Wijziging artikel 15Verkeer en vervoer, Titel 1, Tarieventabel 2012

02-10-2012

Weekblad voor Deurne, 18 oktober 2012

64a
09-03-201217-04-2013Wijziging artikel 12 Overgangsrecht Legesverordening gemeente Deurne 2012

06-03-2012

Weekblad voor Deurne, 8 maart 2012

Onbekend
01-01-2012Onbekend

08-11-2011

Weekblad voor Deurne, 17 november 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 en Tarieventabel 2012

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2011, nr. 69;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 2 oktober 2012

De Raad der gemeente Deurne

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  'dag': de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgend kalenderjaar;

 • 5.

  'kalenderjaar' de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam van 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het afgeven van bewijzen van onvermogen;

  • b.

   stukken die ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven;

  • c.

   beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelagen, dan wel verhoging hiervan betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

  • d.

   beschikkingen of afschriften houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

  • e.

   stukken en diensten welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven of verricht, tenzij hiervoor anders is bepaald;

  • f.

   diensten, die door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang worden verzocht;

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid, als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftelijk stuk.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving/aanslag als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving/aanslag dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving/aanslag;

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf (controleren nummers)

 • 1.

  Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdelen 2.3.6 t/m 2.3.6.1.b van de tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf van de helft van de op grond van onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdelen 2.3.6 t/m 2.3.6.1.b van de tarieventabel geheven leges, plaats indien:

 • 1.

  1 een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

 • 1.

  2 op de aanvraag om een omgevingsvergunning afwijzend is beschikt.

 • 2.

  Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in Titel 4 hoofdstuk 1 van de tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf tot het verschil plaats indien de werkelijke advieskosten, minder bedragen dan het aan de hand van de offerte/begroting geraamd bedrag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   akten burgerlijke stand;

  • 2.

   reisdocumenten (hoofdstuk 2);

  • 3.

   rijbewijzen (hoofdstuk 3);

  • 4.

   papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie

   persoonsgegevens (onderdeel 1.4.7);

  • 5.

   verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • 6.

   verklaring omtrent het gedrag (onderdeel 1.6.1);

  • 7.

   speelautomaten (hoofdstuk 12);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2011” en “Tarieventabel 2011”, vastgesteld op 7 december 2010, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan of waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13 tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing dan blijven de in het eerste lid genoemde verordening en tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening en bijbehorende tarieventabel treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening gemeente Deurne 2012” en de bijbehorende tarieventabel wordt aangehaald als “Tarieventabel 2012”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2011.

 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012

Omschrijving en tarief in 2012

TITEL 1: ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Hoofdstuk 1: Burgerlijke stand

1.1.1Huwelijksvoltrekking/partnerschapregistratie.

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/de registratie van partnerschap op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Stbl. nr. 72 (Legeswet 1879) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1970 Stb. nr. 608, in het Reglement burgerlijke stand voor kosteloze voltrekking/registratie is bepaald:

1.1.1.1 Op de vaste locaties (Gemeentehuis Markt 1, museum De Wieger en conferentiehotel Willibrordhaeghe):

1.1.1.1.1 van maandag tot en met vrijdag binnen de vastgestelde openingstijden € 343,70

1.1.1.1.2 op zaterdag binnen de vastgestelde openingstijden (gemeentehuis Markt 1) € 655,10

1.1.1.1.3 op zaterdag binnen de vastgestelde openingstijden (museum De Wieger of conferentiehotel Willibrordhaeghe) € 284,10

1.1.1.1.4 van maandag tot en met zaterdag buiten de vastgestelde openingstijden € 655,20

1.1.1.2 Op overige (niet vaste) locaties

1.1.1.2.1 van maandag tot en met vrijdag binnen de vastgestelde openingstijden 527,60

1.1.1.2.2 op zaterdag binnen de vastgestelde openingstijden € 558,00

1.1.1.2.3 van maandag tot en met zaterdag buiten de vastgestelde openingstijden € 951,00

1.1.1.3 Voor het voltrekken van huwelijken/de registratie van partnerschap in een bijzonder huis, zoals bedoeld in artikel 64 Boek 1 Burgerlijk Wetboek € 493,70

1.1.1.4 Indien de voltrekking/registratie niet plaatsvindt in het gemeentehuis (Markt 1) en onderdeel 1.1.1.3 niet van toepassing is, gelden de tarieven zoals opgenomen onder onderdelen 1.1.1.1 en 1.1.1.2, exclusief de externe kosten als bedoeld in Titel 4 hoofdstuk 1 van deze Tarieventabel.

1.1.1.5 Het omzetten van een huwelijk in een partnerschapregistratie, dan wel het omzetten van een partnerschapregistratie in een huwelijk op een andere tijd dan voor kosteloze voltrekking/registratie is bepaald € 284,10

1.1.1.5.1 Vindt het in onderdeel 1.1.1.5. omschreven plaats overeenkomstig de wijze zoals is opgenomen in de onderdelen 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4. dan gelden de daargenoemde tarieven.

 

1.1.2 Trouwboekje/partnerschapboekje

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een:

1.1.2.1 trouwboekje/partnerschapboekje met getypte tekst € 32,00

1.1.2.2 een duplicaat daarvan € 18,90

1.1.2.3 een trouwboekje/partnerschapboekje met gekalligrafeerde tekst € 43,00

1.1.2.4 een duplicaat daarvan € 12,60

 

1.1.3Inlichtingen uit registers burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, per inlichting op één persoon betrekking hebbende € 8,80

 

1.1.4Nasporing registers burgerlijke stand/bevolkings- en verblijfsregister

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand / bevolkings- en verblijfsregister, ongeacht het resultaat van die nasporing per kwartier of gedeelte daarvan € 19,00

 

1.1.5Verstrekkingen afschriften en uittreksels van akten burgerlijke stand en meertalige uittreksels Attestatie de vita (bewijs van leven)

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2: Reisdocumenten

1.2Paspoorten/identiteitskaarten

1.2.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 48,73

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) € 48,73

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 48,73

1.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2..1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 9,37

1.2.1.4a tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2..1.3 € 21,86

1.2.1.5 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) € 40,05

1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan jeugdigen t/m 13 jaar € 30,00

 

1.2.2Spoedlevering

1.2.2.1 De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1. tot en met 1.2.1.4 alsmede in 1.2.1.5 en 1.2.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 45,90

1.2.2.2 Het tarief als genoemd in 1.2.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2..1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.2.3 Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.4a wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker vanaf € 21,83

 

1.2.3Administratiekosten bij vermissing reisdocument

Het tarief bedraagt voor de administratieve verwerkingsprocedure bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuw reisdocument, waarbij oude document(en) is/zijn vermist anders dan door overmacht (o.a. brand in woning, diefstal uit woning, beroving met geweld) per vermist document

Deze bepaling is niet van toepassing als het oude document langer dan vijf jaar geleden is uitgegeven € 12,60

Hoofdstuk 3: Rijbewijzen

1.3.1Uitgifte Rijbewijzen

1.3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen van een rijbewijs danwel omwisseling van een buitenlands rijbewijs € 31,00

1.3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring van afgifte van een rijbewijs € 18,90

1.3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijk verzoek voor het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen aan betrokkene € 18,90

 

1.3.2Administratiekosten bij vermissing rijbewijs

Het tarief bedraagt voor de administratieve verwerkingsprocedure bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuw rijbewijs, waarbij het oude document is vermist anders dan door overmacht (o.a. brand in woning, diefstal uit woning, beroving met geweld) € 12,60

 

1.3.3Spoedlevering

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 tot en met 1.3.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 33,50

Hoofdstuk 4: Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4Verstrekkingen uit de GBA

(Zie voor vrijstelling artikel 4 van de Legesverordening 2012)

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.4 wordt onder een verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 18,90

 

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder een verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (aangehaakte gegevens)

 

1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 19,20

1.4.5 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan € 19,20

 

1.4.6 Uittreksel Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens betrekking hebbende op:

1.4.6.1 één persoon € 7,90

1.4.6.2 meerdere personen (bijv. adresuittreksel) € 7,90

1.4.7 Persoonslijst

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie € 12,90

Hoofdstuk 5: Verstrekkingen uit het kiezersregister

1.5 Voor het in behandeling nemen van een verzoek om mede te delen of verzoeker als kiezer is geregistreerd € 7,60

Hoofdstuk 6: Overige publiekszaken

1.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van:

1.6.1 een verklaring omtrent het gedrag van een persoon € 30,05

1.6.2 een attestatie de vita € 7,90

1.6.3 elke andere verklaring omtrent een bepaald persoon niet elders in deze tabel genoemd € 7,90

1.6.4 het legaliseren van stukken en handtekeningen, per stuk en handtekening € 7,60

Hoofdstuk 7: Leegstandswet

1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet € 66,80

 

1.7.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

€ 66,80

Hoofdstuk 8: Gemeentearchief

1.8 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief behorende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan € 20,10

Hoofdstuk 9: Gemeentegarantie

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring van instemming met de wijziging of omzetting van een reeds gegarandeerde hypothecaire geldlening € 86,10

Hoofdstuk 10: Standplaatsen

1.10 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats zoals bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 7 van de Marktverordening. € 126,00

Hoofdstuk 11: Winkeltijdenwet

1.11.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, alsmede een aanvraag tot intrekking of wijziging van een ontheffing € 94,50

 

1.11.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot overdracht van een onder lid 1 bedoelde ontheffing € 44,10

Hoofdstuk 12: Speelautomaten

1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

1.12.1.1 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd € 302,43

1.12.1.2 voor de tweede kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd € 363,00

Hoofdstuk 13: Gastouderopvang

1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang € 173,90

1.13.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau € 791,00

Hoofdstuk 14: Telecommunicatiewet

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik door gemeenten, die deel uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen € 340,04

1.14.1.1 Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, wordt het bedrag onder 1.14.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,66

1.14.1.2 Indien de onder 1.14.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in/op nieuwe bouwlocaties met een zogenaamde maagdelijk terrein, wordt het bedrag onder 1.14.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met:

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is € 1,10

 

1.14.2 De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen voor de aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken:

1.14.2a kleiner dan 25 meter: geen leges verschuldigd;

1.14.2b tussen 25 meter en 100 meter : 50% van de bedragen genoemd in de onderdelen 1.14.1, 1.14.1.1 en 1.14.1.2

1.14.2c groter dan 100 meter: de bedragen genoemd in de onderdelen 1.14.1 , 1.14.1.1 en 1.14.1.2

Hoofdstuk 15: Verkeer en vervoer

1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) € 133,00

 

1.15.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1. van de Regeling voertuigen € 31,00

 

1.15.3 tot het verkrijgen van een Bewonersontheffing B als bedoeld in artikel 8 van de Beleidsregels ontheffing blauwe zone € 50,00

 

1.15.4 tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 9 van de Beleidsregels ontheffing blauwe zone € 5,00

Hoofdstuk 16: Algemeen

1.16.1Ontheffing geluidshinder

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening € 100,80

 

1.16.2Wet bodembescherming

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing ingevolge het Lozingsbesluit bodembescherming € 302,40

 

1.16.3Algemene plaatselijke verordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing zoals bedoeld in artikelen 2:6, 2:10 vijfde lid onder b, 2:41, 2:64, 2:67, 2:79, 5:2, 5:3, 5:6, 5:7, 5:8, 5:11, 5:13, 5:16, 5:33, 5:34 en 5:36 van de Algemene plaatselijke verordening € 56,70

 

1.16.4Algemeen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze titel zijn genoemd , per besluit/stuk € 56,70

TITEL 2: DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

(zie voor teruggaaf artikel 9 van de Legesverordening)

Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan alle bouwkosten van het bouwen en of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen inclusief 19% omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in een door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst.

Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in de berekening van bouwkosten wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten. Onder bouwkosten worden dan verstaan, de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1.1 van de uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), inclusief 19% omzetbelasting.

2.1.1.2 Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2: Vooroverleg voor een omgevingsvergunning

2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg voor een omgevingsvergunning 50% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. Bij de activiteit bouw wordt uitgegaan van de bij het vooroverleg aangegeven en op redelijkheid getoetste opgegeven bouwkosten. Dit bedrag wordt bij de behandeling van de formele aanvraag om omgevingsvergunning in mindering gebracht indien de aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend binnen 6 maanden nadat aanvrager in de gelegenheid is gesteld om de aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen. Deze verrekening vindt alleen plaats voor de activiteiten die in het vooroverleg in rekening zijn gebracht.

Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag om omgevingsvergunning moet worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

2. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Geen verrekening vindt plaats indien de aanvraag om omgevingsvergunning pas wordt ingediend nadat meer dan 6 maanden zijn verstreken na het tijdstip waarop de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om de aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen.

 

2.3.1Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt een bedrag in verhouding tot de vastgestelde bouwkosten in rekening gebracht en wel indien deze geraamd worden:

2.3.1.1a tot een bedrag van € 100.000,00: 2,85% met een minimum legesbedrag van € 114,00 voor omgevingsvergunningen die worden verleend middels de 1-uur service en voor de overige aanvragen een minimum legesbedrag van € 228,00;

2.3.1.1b meer dan € 100.000,00 maar niet meer dan € 500.000,00: € 2.850,00 vermeerderd met 1,82% van de bouwkosten boven de € 100.000,00;

2.3.1.1c meer dan € 500.000,00 maar niet meer dan € 10.000.000,00: € 10.130,00 vermeerderd met 1,60% van de bouwkosten boven de € 500.000,00;

2.3.1.1d meer dan € 10.000.000,00: € 162.130,00 vermeerderd met 1,02 % van de bouwkosten boven de € 10.000.000,00.

 

2.3.1.2Wijziging omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 wordt, op basis van het bedrag van de bouwkosten, overeenkomstig de bepalingen in onderdelen 2.3.1.1.a tot en met 2.3.1.1.d, een bedrag in rekening gebracht over de bouwkosten van de te wijzigen delen, met een minimum van € 228,00

 

2.3.1.3Legalisatie

2.3.1.3.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 die dient ter legalisatie van een door de gemeente of vanwege de gemeente geconstateerde overtreding, wordt het ingevolge de artikelen 2.3.1.1.a tot en met 2.3.1.1.d berekende bedrag vermeerderd met 50%.

2.3.1.3.2 Indien in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van legalisering een vooradvies aan de welstandscommissie is gevraagd worden de leges verhoogd per keer met € 130,90

 

2.3.2Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wabo, bedraagt het tarief € 852,85

 

2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit I

ndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse vrijstelling/ontheffing/afwijking) € 635,80

2.3.3.2 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast € 635,80

2.3.3.3 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 10.113,04

2.3.3.4 Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking) € 1.209,40

2.3.3.5 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 403,80

2.3.3.6 Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.7 Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.8 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 403,80

 

2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse vrijstelling/ontheffing/afwijking) € 635,80

2.3.4.2 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) € 635,80

2.3.4.3 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 10.113,04

2.3.4.4 Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking) € 1.209,40

2.3.4.5 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 403,80

2.3.4.6 Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving):

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.4.7 Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.4.8 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 403,80

 

2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandbeveiliging

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven: voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte € 212,80

2.3.5.1a cat. 1. t/m 100 m² € 148,20

2.3.5.1b cat. 2. van meer dan 100 m² t/m 500 m²: per m² gerekend vanaf 0 m² € 1,50

2.3.5.1c cat. 3. van meer dan 500 m² t/m 2.000 m² een vast bedrag van € 500,50

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,47

2.3.5.1d cat. 4. van meer dan 2.000 m² t/m 5.000 m² een vast bedrag van € 1.235,90

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,13

2.3.5.1e cat. 5. van meer dan 5.000 m² t/m 50.000 m² een vast bedrag van € 1.688,10

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,05

2.3.5.1f cat. 6. van meer dan 50.000 m² een vast bedrag van € 2.592,90

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,03

 

2.3.5.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement bij een gebruiksduur van maximaal 4 weken: het tarief vermeld in 2.3.5.1 vermeerderd met 10% van de toeslag vermeld in onderdeel 2.3.5.1 sub a t/m f .

 

2.3.5.3 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 bedraagt het legestarief indien het betreft:

2.3.5.3.1 uitbreiding van de inrichting:

de volgens onderdelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.f berekende leges met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

2.3.5.3.2 gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van de volgens onderdelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.f berekende leges;

2.3.5.3.3 gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van de volgens de volgens onderdelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.1.f berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

2.3.5.4 Een verklaring van overdracht van de omgevingsvergunning aan de nieuwe gebruiker € 43,80

 

2.3.6Sloopactiviteiten

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.6.1a In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: € 568,95

2.3.6.1b In gevallen waarvoor op grond van hoofdstuk 8 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo € 568,95

 

2.3.7Aanleggen of veranderen van weg

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 31,10

 

2.3.8Uitweg/inrit

2.3.8.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief € 31,10

 

2.3.9Opslag van roerende zaken

2.3.9.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie/gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of op grond van artikel 2:10, vijfde lid, onder a, van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief € 31,10

 

2.3.10Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.10.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren en planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, dan bedraagt het tarief: € 328,00

 

2.3.10.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, dan bedraagt het tarief € 328,00

 

2.3.11Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

2.3.11.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief € 328,00

 

2.3.12Wet bodembescherming

2.3.12.1 Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning toepassing van artikel 5a van het Lozingsbesluit bodembescherming benodigd is, bedraagt het tarief € 440,30

 

2.3.13Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.13.1 behoort bij een algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief 574,00

2.3.13.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.2a Als het een gemeentelijke verordening betreft € 30,70

2.3.13.2b Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft € 574,00

 

2.3.14Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.14.2 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een milieukundig of archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16Advies

2.3.16.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4: Intrekking omgevingsvergunning

2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij artikel 9 van de Legesverordening van toepassing is € 31.10

Hoofdstuk 5: Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project € 31.10

Hoofdstuk 6: Geen omgevingsvergunning vereist

2.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring dat geen omgevingsvergunning is vereist € 49.50

Hoofdstuk 7: Bestemmingswijzigingen

Planologische principe-uitspraak

2.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een planologische principe-uitspraak € 3.564,10

 

Bestemmingswijzigingen zonder bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

2.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 10.023,95

2.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening € 10.113,04

2.7.4 Indien na de principe-uitspraak over hetzelfde onderwerp een aanvraag als opgenomen in 2.7.2 of 2.7.3 wordt gedaan, dan wordt het legesbedrag genoemd in onderdeel 2.7.1 in mindering gebracht op de voor de aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat er geen teruggave plaatsvindt.

2.7.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de tweede herziening van bestemmingsplan ‘Buitengebied’ € 3.500,00

2.7.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de tweede herziening van bestemmingsplan ‘Buitengebied’ € 3.500,00

Hoofdstuk 8: Crisis- en herstelwet

2.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op deze Tarieventabel verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (omgevings)vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig andere besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Hoofdstuk 9: Algemeen

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze titel zijn genoemd , per besluit/stuk € 31,12

TITEL 3: DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

Hoofdstuk 1: Drank en horecawet

3.1.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (commercieel horecabedrijf of slijtersbedrijf) bedraagt het tarief € 377,70

3.1.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 juncto artikel 4 van de Drank- en Horecawet (horecabedrijf dat zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard) bedraagt het tarief: € 415,50

3.1.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een leidinggevende op een al verleende vergunning: € 201,60

3.1.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet bedraagt het tarief € 232,80

3.1.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bedraagt het tarief € 151,20

3.1.6 De tarieven zoals genoemd in de onderdelen 3.1.1 tot en met 3.1.5 worden bij een beoordeling van een door de aanvrager ingediend Bibob-formulier vermeerderd met een bedrag van € 150,80

Hoofdstuk 2: Exploitatievergunning

3.2.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief € 283,50

3.2.2 Het tarief genoemd in onderdeel 3.2.1. wordt bij een beoordeling van een door de aanvrager ingediend Bibob-formulier vermeerderd met een bedrag van € 150,80

Hoofdstuk 3: Ontheffing sluitingsuur

3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een ontheffing voor het na sluitingstijd geopende houden van cafés en dergelijke inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening € 163,76

3.3.2 De in onderdeel 3.3.1 genoemde leges zijn niet verschuldigd door ondernemers die een nachtzaak exploiteren en gebonden zijn aan vastgestelde openingstijden.

Hoofdstuk 4: Seksinrichting / Escortbedrijf

3.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, een en ander op basis van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening € 12.818,67

Hoofdstuk 5: Organiseren evenementen of markten

3.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van evenementen als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening € 31,12

3.5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening € 31,12

Hoofdstuk 6: Brandbeveiligingsverordening

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.6.1 een vergunning ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven inrichting, niet zijnde een bouwwerk, een bedrag van:

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven: voor een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, met een gebruiksoppervlakte € 215,74

3.6.1a cat. 1. t/m 100 m² € 150,20

3.6.1b cat. 2. van meer dan 100 m² t/m 500 m²: per m² gerekend vanaf 0 m² € 1,52

3.6.1c cat. 3. van meer dan 500 m² t/m 2.000 m² een vast bedrag van € 500,51

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,48

3.6.1d cat. 4. van meer dan 2.000 m² t/m 5.000 m² een vast bedrag van € 1.235,95

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,13

3.6.1e cat. 5. van meer dan 5.000 m² t/m 50.000 m² een vast bedrag van € 1.688,08

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,05

3.6.1f cat. 6. van meer dan 50.000 m² een vast bedrag van € 2.592,89

vermeerderd met een bedrag per m² gerekend vanaf 0 m² van € 0,03

 

3.6.2 Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement met een gebruiksduur van maximaal 4 weken: 10% van de volgens onderdelen 3.6.1. tot en met 3.6.1.f. berekende leges

 

3.6.3 Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6.1 bedraagt het legestarief indien het betreft:

3.6.3.1 uitbreiding van de inrichting:

de volgens onderdelen 3.6.1 t/m 3.6.1.f berekende leges met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

3.6.3.2 gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van de volgens onderdelen 3.6.1 t/m 3.6.1.f berekende leges;

3.6.3.3 gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van de volgens de volgens onderdelen 3.6.1 t/m 3.6.1.f berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

3.6.4 een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

€ 91,20

Hoofdstuk 7: Algemene plaatselijke verordening

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing zoals bedoeld in artikelen 2:9 (ontheffing straatartiest) en 2:39 (vergunning speelautomatenhal) van de Algemene plaatselijke verordening € 56,70

Hoofdstuk 8: Algemeen

3.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze titel zijn genoemd , per besluit/stuk € 56,70

TITEL 4: ALGEMEEN

 

Hoofdstuk 1: Externe kosten

4.1 De bedragen genoemd in deze tabel worden verhoogd met het bedrag van de externe kosten die de gemeenten moet maken om te kunnen voldoen aan het gedane verzoek.

4. Het bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de verzoeker medegedeeld in de vorm van een offerte dan wel een begroting opgesteld die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, 2de lid, onderdeel b van de gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2011,

 

ROEB-LIJST 2012

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets . De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW - incl.BTW - eenheid

(euro) (euro)

 • 1.

  WONINGEN

 • 1.

  1 Rijtjeswoningen (project) 195,00 - 232,05 - per m3

 • 1.

  2 Rijtjeswoningen 220,00 - 261,80 - per m3

 • 1.

  3 Halfvrijstaande woningen (project) 225,00 - 267,75 - per m3

 • 1.

  4 Halfvrijstaande woningen 265,00 - 315,35 - per m3

 • 1.

  5 Vrijstaande woningen / appartementen 320,00 - 380,80 - per m3

 • 1.

  6 Bungalows / luxe appartementen 415,00 - 493,85 - per m3

 • 1.

  7 Woonwagens (nieuw en verplaatst) 200,00 - 238,00 - per m3

   

 • 2.

  WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 • 2.

  1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw 305,00 - 362,95 - per m3

 • 2.

  2 Uitbreiding bergruimte / garage 130,00 - 154,70 - per m3

 • 2.

  3 Kelder tot 30 m3 275,00 - 327,25 - per m3

 • 2.

  4 kelder vanaf 30 m3 155,00 - 184,45 - per m3

 • 2.

  5 Serre (woonruimte) 605,00 - 719,95 - per m2

 • 2.

  6 Serre (geen woonruimte) 460,00 - 547,40 - per m2

 • 2.

  7 Verandering woonruimte (inpandig) 135,00 - 160,65 - per m3

 • 2.

  8 Dakkapel 1.150,00 - 1.368,50 - per ml

 • 2.

  9 Gevelwijziging 630,00 - 749,70 - per m2

 • 2.

  10 Nieuw dak 120,00 - 142,80 - per m2

   

 • 3.

  BIJGEBOUWEN

 • 3.

  1 Berging/garage met plat dak 135,00 - 160,65 - per m3

 • 3.

  2 Berging/garage met kapconstructie 160,00 - 190,40 - per m3

 • 3.

  3 Carport / Overkapping 165,00 - 196,35 - per m2

 • 3.

  4 Tuinhuisje (prefab) 195,00 - 232,05 - per m2

 • 3.

  5 Zwembad / Vijver 205,00 - 243,95 - per m3

   

 • 4.

  TUIN en STRAATMEUBILAIR

 • 4.

  1 Houten schutting/pergola 70,00 - 83,30 - per m1

 • 4.

  2 Gemetselde tuinmuur 125,00 - 148,75 - per m1

 • 4.

  3 Schotelantenne 1.035,00 - 1.231,65 - per st.

 • 4.

  4 Hout + metselwerk tuinmuur 95,00 113,05 per m1

 • 4.

  5 Gaashekwerk 52,00 - 62,00 - per m1

   

 • 5.

  BEDRIJFSHALLEN

  • -

   Gemetselde wandconstructie:

 • 5.

  1 Bedrijfshal tot en met 3m hoog 100,00 - 119,00 - per m3

 • 5.

  2 Bedrijfshal tussen 3 en 6 m hoog 60,00 - 71,40 - per m3

 • 5.

  3 Tussenvloer in de hal extra 135,00 - 160,65 - per m2

 • 5.

  4 Bedrijfskantoor in de hal 210,00 - 249,90 - per m3

  • -

   Systeembouw:

 • 5.

  5 Hal tot en met 6m hoog 57,00 - 67,00 - per m3

 • 5.

  6 Hal hoog tussen 6 tot en met 9 m 45,00 - 53,55 - per m3

 • 5.

  7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2 40,00 - 47,60 - per m3

 • 5.

  8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2 40,00 - 47,60 - per m3

 • 5.

  9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2 35,00 - 41,65 - per m3

 • 5.

  10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2 35,00 - 41,65 - per m3

 • 5.

  11 Tussenvloer in de hal extra 85,00 - 101,15 - per m2

 • 5.

  12 Kantoorvloer in de hal extra 130,00 - 154,70 - per m2

 • 5.

  13 Open loods 130,00 - 154,70 - per m2

 • 5.

  14 Semi-permanente unit 210,00 - 249,90 - per m3

 • 5.

  15 Loods / voorraadschuur 60,00 - 71,40 - per m3

 • 5.

  16 Romneyloods 22,00 - 26,18 - per m3

   

 • 6.

  OVERIGE GEBOUWEN

 • 6.

  1 Kantoor / showroom / winkel 295,00 - 351,05 - per m3

 • 6.

  2 Horeca 270,00 - 321,30 - per m3

 • 6.

  3 Sporthal 280,00 - 333,20 - per m3

 • 6.

  4 Kleedgebouwen 245,00 - 291,55 - per m3

 • 6.

  5 Scholen / kinderdagverblijven 275,00 - 327,25 - per m3

 • 6.

  6 Noodscholen 195,00 - 232,05 - per m3

 • 6.

  7 Zorgfunctie (kleinschalig) 295,00 - 351,05 - per m3

 • 6.

  8 Interne wijzigingen overige gebouwen 100,00 - 119,00 - per m3

 • 6.

  9 Gevelwijzigingen overige gebouwen 630,00 - 749,70 - per m2

   

 • 7.

  TUINBOUWKAS

 • 7.

  1 Verwarmde kas 47,00 - 55,93 - per m2

 • 7.

  2 Onverwarmde kas 29,00 - 34,51 - per m2

   

 • 8.

  VARKENSSTAL

 • 8.

  1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk) 410,00 - 487,90 - per m2

 • 8.

  2 Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk) 380,00 - 452,20 - per m2

 • 8.

  3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro) 265,00 - 315,35 - per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m²

€ 60,00 (excl. BTW) lager

 

 • 9.

  KOEIENSTAL

 • 9.

  1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)370,00 - 440,30 - per m2

 • 9.

  2 Grupstal (traditioneel metselwerk) 295,00 - 351,05 - per m2

 • 9.

  3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk) 320,00 - 380,80 - per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m²

€ 60,00 (excl. BTW) lager

 • 9.

  4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank 635,00 - 755,65 - per m2

   

 • 10.

  KIPPENSTAL

 • 10.

  1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) 205,00 - 243,95 - per m2

 • 10.

  2 Legkippen (traditioneel metselwerk) 225,00 - 267,75 - per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m²

€ 60,00 (excl. BTW) lager

 • 10.

  3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering 95,00 - 113,05 - per m2

   

 • 11.

  PAARDENSTAL

 • 11.

  1 Paardenstal (traditioneel metselwerk) 625,00 - 743,75 - per m2

 • 11.

  2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk) 305,00 - 362,95 - per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m²

€ 60,00 (excl. BTW) lager

 

 • 12.

  OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 • 12.

  1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)220,00 - 261,80 - per m2

 • 12.

  2 Opslagloods (houten gevels) 115,00 - 136,85 - per m2

 • 12.

  3 Opslagloods (beton gevels) 115,00 - 136,85 - per m2

 • 12.

  4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) 95,00 - 113,05 - per m2

 • 12.

  5 Prefab veldschuur open (stalen gevels) 55,00 - 65,45 - per m2

 • 12.

  6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)340,00 - 404,60 - per m2

 • 12.

  7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting) 615,00 - 731,85 - per m2

 • 12.

  8 Nertsen 150,00 - 178,50 - per m1

   

 • 13.

  MEST SILO / KELDER

 • 13.

  1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw 39,00 - 46,41 - per m3

 • 13.

  2 Ondergronds van beton 80,00 - 95,20 - per m3

 • 13.

  3 Mest kelder 135,00 - 160,65 - per m2

 • 13.

  4 Sleufsilo 250,00 - 297,50 - per m1

   

 • 14.

  (PARKEER)KELDER

 • 14.

  1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds 180,00 - 214,20 - per m3

 • 14.

  2 Geheel ondergronds 240,00 - 285,60 - per m3

 • 14.

  3 Geheel bovengronds 110,00 - 130,90 - per m3

 • 14.

  4 (Parkeer)kelder onder gebouw 120,00 - 142,80 - per m3

 

Vastgesteld en ondertekend d.d. 22 december 2011

 

Datum inwerkingtreding 1 januari 2012