Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2011
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlage kaarten geurhinder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201120-11-2015nieuwe regeling

18-01-2011

Weekblad voor Deurne, 3 februari 2011

Onbekend.
11-02-2011nieuwe regeling

18-01-2011

Weekblad voor Deurne, 3 februari 2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2011

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gezien het advies van de commissie Wonen & Economie d.d. 14 december 2010;

gelet op de door de raad bij besluit(en) van 18 januari 2011 vastgestelde Evaluatie gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het feit dat na vaststelling van de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2011 de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007 komt te vervallen;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2011

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied(en) als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt/worden aangewezen het volgende gebied/de volgende gebieden:

A . Invloedsgebied kern Deurne.

Het gebied dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

B . Invloedsgebied plangebieden voor woningbouw en industrieterrein en kernrandzones.

Het gebied dat een aantal (delen van) plangebieden en kernrandzones omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

C . Invloedsgebied gedeelte plangebied “Industrieterrein Kranenmortel”.

Het gebied dat een gedeelte van plangebied Kranenmortel omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

D . Invloedsgebied “Hippisch centrum”.

Het gebied dat plangebied “Hippisch centrum” omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 1 ouE/m3.

 

In gebied B als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 6 ouE/m3.

 

In gebied C als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 14 ouE/m3.

 

In gebied D als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere afstand.

Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en een voor geur gevoelig object, voor zover het voor geur gevoelige object zich in het buitengebied bevindt: 25 meter.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 18 januari 2011.

 

Bijlage 1 Kaarten

kaarten geurhinder