Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke recidiveboete Deurne 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke recidiveboete Deurne 2013
CiteertitelBeleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke recidiveboete Deurne 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 60b, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2013nieuwe regeling

23-04-2013

Gemeenteblad, 2013, 52

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke recidiveboete Deurne 2013

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op artikel 60b, tweede lid, Wet werk en bijstand (WWB)

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de 'Beleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke recidiveboete Deurne 2013'

Artikel I

De 'Beleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke recidiveboete Deurne 2013' wordt als volgt ingevuld:

 

Wanneer het college in het kader van pseudoverrekening een verzoek ontvangt van een gemeente als bedoeld in artikel 60a, eerste lid, WWB, voor verrekening van een bestuurlijke boete bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, WWB, dient het college van die andere gemeente aan te geven in hoeverre het de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in acht wil nemen.

Het college geeft gehoor aan dit verzoek.

Mocht de beslagvrije voet niet in acht worden genomen, dan kan de belanghebbende het college van Deurne verzoeken de beslagvrije voet toch toe te passen.

Op grond van artikel 60b, tweede lid, WWB, heeft het college de bevoegdheid om aan dit verzoek van de belanghebbende tegemoet te komen.

Het college handelt hierbij analoog aan de bepalingen van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Deurne.

Artikel II

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2013,

 

De secretaris, De Burgemeester,

 

(mr. G.J.C. Kusters), (H.J. Mak)

 

Bekend gemaakt op:

2 mei 2013