Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vastgesteld op 6 mei 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 33, lid 3
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2007nieuwe regeling

28-08-2007

Weekblad van Deurne, 13-09-2007

Raadsbesluit 2007, 034

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1

Ambtelijke bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 3
 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 4

Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 5
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De gemeenteraad stelt de hoogte van de bijdrage aan het begin van iedere raadsperiode vast.

 • 3.

  Totdat een nieuw besluit over de hoogte van de bijdrage is genomen, gelden de tarieven zoals die het laatst door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Artikel 6
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage uitsluitend ter versterking van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

 • 2.

  Op de bij deze verordening behorende bijlage “Bestedingsmogelijkheden fractiebijdrage” is nader aangegeven waarvoor de bijdrage wel en niet mag worden gebruikt.

Artikel 7
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt aan het begin van een kalenderjaar als voorschot verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden, wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 8
 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage bij op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 5, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 9
 • 1.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een beknopt schriftelijk verslag bij de griffier.

 • 2.

  Aan de hand van dit verslag zorgt de griffier voor de afrekening.

 • 3.

  Indien één of meer verslagen tot onduidelijkheid leidt over de afrekening, wordt de wijze van afrekening ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 10

De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning zoals die is vastgesteld op 6 mei 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking van deze verordening.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 augustus 2007.

Bijlage behorende bij Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2007

Bestedingsmogelijkheden fractiebijdrage

Het budget voor de fractiebijdrage mag niet worden gebruikt voor:

 • -

  uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

 • -

  betalingen t.b.v. politieke campagnes

 • -

  betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

 • -

  de inhuur van controle of contra-expertise (hiervoor heeft de raad het recht op onderzoek)

 • -

  het doen van giften;

 • -

  uitgaven die moeten worden betaald uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen (waaronder reiskosten);

 • -

  opleidingen voor individuele raads- en commissieleden;

 

Het budget mag wel worden besteed aan (niet uitputtend):

 • -

  een opleiding voor of coaching van de fractie als geheel,

 • -

  de aanschaf van tijdschriften of boeken voor de fractie,

 • -

  een functionele excursie met de fractie,

 • -

  de organisatie van een bijeenkomst van de fractie met inwoners van Deurne (waar onder bv. de zaalhuur, advertentie in Weekblad, koffie),

 • -

  het opzetten van een website, weblog of online forum van de fractie (niet de partij),

 • -

  het houden van een fractiespreekuur (bv. telefonisch: kosten van het roulerende mobiele toestel of huur van een lokatie),

 • -

  publicatie van informatie over of van de fractie (niet de partij!) in bv. het Weekblad of andere kosten die verband houden met communicatie van(uit) de fractie (niet zijnde campagnes),

 • -

  het vergoeden van activiteiten / werkzaamheden van derden voor de fractie, bv. in het kader van het doen van studie naar een bepaald voorstel of beleidsveld, of voor het opstellen van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen of andere geschriften voor de fractie,

 • -

  het inhuren van een materiedeskundige t.b.v. kennisvergroting binnen de fractie op een bepaald terrein,

 • -

  fractieassistentie, secretariële ondersteuning van de fractie alsmede het geven van een vergoeding aan een persoon die prestaties (diensten of goederen) levert ten behoeve van de fractie op basis van reële gespecificeerde declaratie,

 • -

  administratiekosten verbonden aan het fractiewerk,

 • -

  huisvestingskosten van de fractie,

 • -

  representatiekosten van de fractie.