Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Legesverordening 2009”, van 16 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201017-04-2013nieuwe regeling

10-12-2009

Weekblad voor Deurne, 24-12-2009

Raadsvoorstel 2009, 60a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
 • Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2009 , nr. 60;

  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

  BESLUIT

  vast te stellen de navolgende "Verordening op de heffing en invordering van leges 2010”

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Deze verordening verstaat onder:

  'dag': de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgend kalenderjaar;

  'kalenderjaar' de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • Onder de naam van 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

   

Artikel 3 Belastingplicht

 • Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstelling

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  a. het afgeven van bewijzen van onvermogen;

  b. het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of andere periodieke uitkeringen;

  c. beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelagen, dan wel verhoging hiervan betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

  d. beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

  e. stukken en diensten, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven of verricht, tenzij hiervoor anders is bepaald;

  f. diensten, die door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang worden verzocht.

  g. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • 2.

   De in nummer 15 van de tarieventabel (sluitingsuur) genoemde leges zijn niet verschuldigd door ondernemers die een nachtzaak exploiteren en gebonden zijn aan vastgestelde openingstijden.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid, als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftelijk stuk.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  c. in de in het tweede lid genoemde gevallen kunnen burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald.

  Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

  d. het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde gevorderde bedrag van de verschuldigde leges.

  • 2.

   Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

  • 3.

   De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

 • 1.

  Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in nummers 20.3 tot en met 20.7 en 20.10 uit de tarieventabel geheel in rekening is gebracht vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf plaats indien:

  1.1 een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen, voor de helft van de leges, met uitzondering van de leges wegens extern advies en wegens toepassing van de Wet ruimtelijke ordening bedoeld in artikel 20, lid 8 van deze tabel;

  1.2 op de aanvraag om een vergunning afwijzend is beschikt, voor de helft van de leges met uitzondering van de leges wegens extern advies.

  1.3 de werkelijke advieskosten, minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamd bedrag tot het verschil.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2009", van 16 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

  • 4.

   Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2010".

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2009.

Tarieventabel "Legesverordening 2010"

Omschrijving tarief in2010

 

1. Inlichtingen uit registers burgerlijke stand

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, per inlichting op één persoon betrekking hebbende: € 7,30

 

2. Nasporing registers burgerlijke stand/bevolkings- en verblijfsregister

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand / bevolkings- en verblijfsregister, ongeacht het resultaat van die nasporing per kwartier of gedeelte daarvan: € 21,60

 

3Trouwboekje/partnerschapboekje

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een:

3.Trouwboekje/partnerschapboekje met getypte tekst: € 32,00

3.2 een duplicaat daarvan: € 47,00

3.3 een trouwboekje/partnerschapboekje met gekalligrafeerde tekst; € 41,00

3.4 een duplicaat daarvan: € 55,00

 

4Huwelijksvoltrekking/partnerschapregistratie

Voor het voltrekken van een huwelijk/de registratie van partnerschap op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Stbl. nr. 72 (Legeswet 1879) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1970 Stb. nr. 608, voor kosteloze voltrekking/registratie, is bepaald :

4.1.van maandag tot en met vrijdag binnen de vastgestelde openingstijden: € 254,00

4.1.van maandag tot en met vrijdag buiten de vastgestelde openingstijden: € 604,00

4.zaterdags

4.2.tussen 10.00 - 15.00 uur (gemeentehuis Markt 1): € 604,00

4.2.tussen 10.00 - 15.00 uur (museum De Wieger of conferentiehotel Willibrordhaeghe): € 452,00

4.voor het voltrekken van huwelijken/de registratie van partnerschap in een bijzonder huis, zoals bedoeld in artikel 64 lid 1 Burgerlijk Wetboek: € 254,00

4.indien de voltrekking/registratie niet plaatsvindt in het gemeentehuis (Markt 1) en lid 3 niet van toepassing is, gelden de tarieven zoals opgenomen onder 4.1.1 en 4.1.2, exclusief de externe kosten als bedoeld in volgnummer 29.

4.het omzetten van een huwelijk in een partnerschapregistratie, dan wel het omzetten van een partnerschapregistratie in een huwelijk op een andere tijd dan voor kosteloze voltrekking/registratie is bepaald: € 33,00

4.5.Vindt het in lid 4.5. omschrevene plaats overeenkomstig de wijze zoals is opgenomen in de artikelen 4 t/m 4.4. dan gelden de daargenoemde tarieven

 

5Verstrekkingen uit de GBA

(Zie voor vrijstelling artikel 4 van de verordening)

5.1.Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 4.4. wordt onder een verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

5.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking: € 7,30

5.Voor de toepassing van onderdeel 5.4 wordt onder een verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (aangehaakte gegevens)

5.Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking een aanvraag: € 5,20

5.4.In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens: € 2,27

5.5 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie , voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan: € 21,60

 

6Gemeentelijke basisadministratie

6.1 Uittreksel Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens betrekking hebbende op:

6.1.één persoon: € 7,30

6.1.meerdere personen (bijv. adresuittreksel): € 10,80

6.2 Persoonslijst: € 12,90

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie

 

7Kiezersregister

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om mede te delen of verzoeker als kiezer is geregistreerd: € 7,30

 

8Paspoorten/identiteitskaarten

8.1 Reisdocumenten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag

8.1.tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: € 50,90

8.1.tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 8.1.1 (zakenpaspoort): € 56,90

8.1.tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort): € 50,90

8.1.tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument: € 8,95

8.1.4tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.3: € 20,90

8.1.tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK): € 42,85

8.1.tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan jeugdigen t/m 13 jaar: € 8,95

8.2 Reisdocumenten (spoed)

8.2.de tarieven als genoemd in de onderdelen 8.1.1 tot en met 8.1.4 alsmede in 8.1.5 en 8.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van: € 41,00

8.2.het tarief als genoemd in 8.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 8.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

8.2.het tarief als genoemd in onderdeel 8.1.4a wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker vanaf: € 19,50

8.3 Administratiekosten bij vermissing reisdocument: € 21,60

Voor de administratieve verwerkingsprocedure bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuw reisdocument, waarbij oude document(en) is/zijn vermist anders dan door overmacht (o.a. brand in woning, diefstal uit woning, beroving met geweld) per vermist document.

Deze bepaling is niet van toepassing als het oude document langer dan vijf jaar geleden is uitgegeven.

 

9Verklaring omtrent gedrag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van:

9.1 een verklaring omtrent het gedrag van een persoon: € 30,05

9.2 een attestatie de vita: € 7,30

9.elke andere verklaring omtrent een bepaald persoon niet elders in deze tabel genoemd: € 14,60

9.4 het legaliseren van stukken en handtekeningen, per stuk en handtekening: € 7,30

 

10Rijbewijzen

10.Uitgifte Rijbewijzen.

10.1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, vijf jaar geleden is uitgegeven: € 43,10

10.1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot omwisseling van een buitenlands rijbewijs: € 43,10

10.1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring van afgifte van een rijbewijs: € 10,20

10.1.Voor het in behandeling nemen van een schriftelijk verzoek voor het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen aan betrokkene: € 7,30

10.2 Administratiekosten bij vermissing rijbewijs

10.2.Voor de administratieve verwerkingsprocedure bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuw rijbewijs, waarbij het oude document is vermist anders dan door overmacht (o.a. brand in woning, diefstal uit woning, beroving met geweld): € 21,60

10.2.de tarieven als genoemd in de onderdelen 10.1 en 10.2. worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van: € 33,25

 

11Standplaatsen

11.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats: € 87,10

11.2 Boven het hiervoor bedoelde recht is per standplaats per uur een recht verschuldigd van: € 8,50

 

12Winkeltijdenwet

 

12.1 Aanvraag winkeltijdenwet. 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing ingevolge de winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, alsmede een aanvraag tot intrekking of wijziging van een ontheffing: € 87,10

12.2 Ontheffing winkeltijdenwet

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot overdracht van een onder lid 1 bedoelde ontheffing: € 43,30

 

13Ontheffing sluitingsuur

(zie artikel 2:29 lid 3 APV 2009)

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een ontheffing van het sluitingsuur van cafés en dergelijke inrichtingen: € 33,50

 

14Speelautomaten

14.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning ingevolge de Wet op de Kansspelen voor speelautomaten voor onbepaalde tijd:

14.1.voor één speelautomaat: € 226,50

14.1.voor de tweede speelautomaat bedragen de leges: €362,00

 

15Andere vermakelijkheden

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning tot het houden van openbare vermakelijkheden andere dan dansen, voor een dag of een gedeelte daarvan: € 65,40

 

16Ontheffing geluidshinder

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in het artikel 4:6 Algemene plaatselijke verordening: € 58,10

 

17Brandbeveiliging

17.1 Gebruiksvergunning bouwverordening Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van:

17.1.een vergunning ingevolge artikel 6.1.1. van de bouwverordening ten behoeve van het van een in dit artikel omschreven bouwwerk een bedrag van vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven: voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte: € 209,90

17.1.1cat. 1. t/m 100 m² : € 146,20

17.1.1cat. 2. van meer dan 100 m² t/m 500 m²: € 1,50

17.1.1cat. 3. van meer dan 500 m² t/m 2.000 m² een vast bedrag van: € 487,00

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,46

17.1.1cat. 4. van meer dan 2.000 m² t/m 5.000 m² een vast bedrag van: € 1.202,50

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,13

17.1.1cat. 5. van meer dan 5.000 m² t/m 50.000 m² een vast bedrag van: € 1.642,40

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,05

17.1.1cat. 6. van meer dan 50.000 m² een vast bedrag van: € 2.522,80

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,03

17.1.Indien aanvraag om een vergunning als bedoeld in 17.1.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement bij een gebruiksduur van maximaal 4 weken 10% van het legestarief vermeld in onderdeel 17.1.1 sub a t/m f

17.1.Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 17.1.1 bedraagt het legestarief indien het betreft:

17.1.3.uitbreiding van de inrichting: het tarief vermeld onder 17.1.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

17.1.3.gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onderdeel 17.1.1 berekende leges;

17.1.3.gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onderdeel 17.1.1 berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

17.1.een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker: € 42,60

17.2 Gebruiksvergunning brandbeveiligingsverordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van:

17.2.een vergunning ingevolge artikel 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven inrichting, niet zijnde een bouwwerk een bedrag van: vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven: voor een inrichting, niet zijnde een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte: € 209,90

cat. 1. t/m 100 m²: € 146,20

cat. 2. van meer dan 100 m² t/m 500 m²: € 1,50

cat. 3. van meer dan 500 m² t/m 2.000 m² een vast bedrag van: € 487,00

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,46

cat. 4. van meer dan 2.000 m² t/m 5.000 m² een vast bedrag van: € 1.202,50

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,13

cat. 5. van meer dan 5.000 m² t/m 50.000 m² een vast bedrag van: € 1.642,40

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,05

cat. 6. van meer dan 50.000 m² een vast bedrag van: € 2.522,80

vermeerderd met per m² met een bedrag van: € 0,03

17.2.Indien aanvraag om een vergunning als bedoeld in 17.2.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting, niet zijnde bouwwerk ten behoeve van een evenement gebruiksduur maximaal 4 weken 10% van het legestarief vermeld in onderdeel 19.2.1

17.2.Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 17.2.1 bedraagt het legestarief indien het betreft:

17.2.3.1 uitbreiding van de inrichting: het tarief vermeld onder 17.2.1., met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

17.2.3.gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onderdeel 17.2.1. berekende leges;

17.2.3.gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onderdeel 17.2.1. berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

17.2.een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker: € 42,60

 

18Gebruik openbare grond

18.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het hebben van voorwerpen in gemeentegrond:

18.1. voorwerpen met een doorsnede van 10 cm of minder, per meter: € 2,60

18.1. voorwerpen met een doorsnede van meer dan 10 cm doch gelijk aan of minder dan 30 cm, per meter: € 5,80

18.1.voorwerpen met een doorsnede van meer dan 30 cm doch gelijk aan of minder dan 100 cm, per meter: € 11,60

18.1.4 voorwerpen met een doorsnede van meer dan 100 cm per m1: € 17,40

18.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het in gebruik hebben van gemeentegrond: € 116,70

 

19Gemeentegarantie

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring van instemming met de wijziging of omzetting van een reeds gegarandeerde hypothecaire geldlening: € 87,10

 

20Aanlegvergunningen/bouwvergunningen/sloopvergunningen en vrijstellingen

(Zie voor teruggaaf artikel 8 van de verordening)

 

Bouwkosten

1. Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan alle bouwkosten van het bouwen en of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen inclusief de verschuldigde omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in een door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst.

 

1a. Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in de berekening van bouwkosten wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten. Onder bouwkosten worden dan verstaan, de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1.1 van de uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989)

20.Aanlegvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een aanlegvergunning, als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening: € 323,20

20.Informele aanvraag (Schetsplan)

Voor het in behandeling nemen van een informele aanvraag wordt bij de berekening van de leges uitgegaan van de bij de aanvraag aangegeven en op redelijkheid getoetste bouwkosten. De hoogte van de leges bedraagt 50% van de overeenkomstig artikel 20.3 te berekenen leges. Zodra een aanvraag voor een reguliere of lichte bouwvergunning wordt ingediend, worden de reeds in rekening gebrachte leges verrekend met de dan verschuldigde leges. Geen verrekening vindt plaats indien de aanvraag om een vergunning pas wordt ingediend nadat meer dan 6 maanden zijn verstreken na het tijdstip waarop de medewerking is verleend aan de informele aanvraag.

 

Het minimum in rekening te brengen legesbedrag bedraagt: € 47,60

 

20.Lichte- en reguliere bouwvergunningen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de Woningwet, wordt een bedrag in rekening gebracht van 1,80% van de vastgestelde bouwkosten, dit met een minimum van € 47,00. Vanaf € 10.000.000,00 aan bouwkosten wordt 0,90% berekend over het meerdere.

 

20.4 Bouwvergunning, fase 1, of fase 2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bouwvergunning fase 1, of fase 2 wordt op basis van de vastgestelde bouwkosten 50% van de overeenkomstig artikel 20.3 berekende leges in rekening gebracht.

 

 

20.Wijziging lichte, reguliere en gefaseerde bouwvergunningen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bouwvergunning wordt een bedrag in rekening gebracht van 1,80% van de bouwkosten van de te wijzigen delen, met een minimum van € 47,00.

 

20.6 Overschrijving bouwvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een verleende vergunning op een naam van een ander: € 47,60

 

20.7 Legalisatie

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een lichte reguliere, dan wel gefaseerde bouwvergunning die dient ter legalisatie van een door de gemeente of vanwege de gemeente geconstateerde overtreding, wordt het ingevolge de artikelen 20.1 tot en met 20.6 en het ingevolge artikel 20.8 berekende bedrag vermeerderd met 50%. Indien in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van legalisering een vooradvies aan de welstandscommissie is gevraagd worden de leges verhoogd met € 126,00 per keer.

 

20.8 Ontheffingen

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toepassing van:

20.8.art. 3.6 Wro (binnenplanse ontheffing): € 390,90

20.8.2 art. 3.23 Wro (ontheffing kruimelgevallen)

20.8.2bouwkosten t/m € 2.250,00: € 98,00

20.8.2b bouwkosten vanaf € 2.251,00 t/m € 3.500,00: € 194,90

20.8.2c bouwkosten vanaf € 3.501,00: € 390,90

20.8.2wijziging gebruik: € 390,90

20.8.art. 3.22 Wro (tijdelijke ontheffing): € 1.176,70

20.8.4 art. 3.10 Wro en 3.40 Wro (Projectbesluit en buitentoepassingverklaring): € 5.098,50

 

20.9 Woonvergunningen artikel 60 WW Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een woonvergunning: € 65,70

 

20.10 Sloopvergunning Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een sloopvergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Bouwverordening: € 130,30

 

20.11 Geen bouwvergunning vereist Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring dat geen bouwvergunning is vereist: € 48,10

 

21Bestemmingsplannen

21.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot herziening van een bestemmingsplan voor de bouw van één woning of een vergelijkbaar object

21.1.fase 1: van aanvraag tot en met principebesluit burgemeester en wethouders: € 1.621,10

21.1.fase 2: van het instemmingbesluit op het ontwerpplan tot en met het onherroepelijk worden van het plan. De leges bedragen 1% van de vastgestelde bouwkosten, incl. btw met een minimum van: € 3.455,20

 

De bouwkosten worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze tarieventabel.

Voor de plannen waarop op grond van het overgangsrecht bij de nieuwe Wro de oude wetgeving nog van toepassing is, geldt het volgende:

Betreft de planherziening meerdere woningen of objecten dan worden de bedragen na verhoging met 25% omgeslagen in gelijke bedragen per woning c.q. object. Het tarief geldt voor maximaal 5 woningen c.q. objecten. Bij meer woningen c.q. objecten wordt de exploitatieverordening als bedoeld in artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toegepast (oud). De bedragen zijn exclusief de externe kosten overeenkomstig volgnr. 29.

21.Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot nadere uitwerking en/of wijziging van het bestemmingsplan binnen de bepalingen van dit plan: € 1868,50

21.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in artikel 3.7 lid 4 Wro: € 392,90

21.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing verbodsbepaling uit een exploitatieplan: € 392,90

 

22Drank- en horecawet

22.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386): € 141,40

 

23Verkeer en vervoer

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

23.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) anders dan bedoeld in onderdeel 1: € 31,00

23.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1.van de regeling voertuigen: € 31,00

 

24Wet bodembescherming

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing ingevolge het lozingsbesluit bodemsanering: € 434,30

 

25Telecommunicatiewet

Vergunningverlening nutsbedrijven en instemmingsbesluit voor aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen

25.1 het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uit-voering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik door gemeenten, die deel uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

€ 336,34

25.2.indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, wordt het bedrag onder 25.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,62

25.2.indien de onder 25.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in/op nieuwe bouwlocaties met een zogenaamde maagdelijk terrein het bedrag onder 25.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met: Onder maagdelijk terrein wordt verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is: € 1,07

25.3 De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen voor de aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken:

25.3a kleiner dan 25 meter geen leges verschuldigd;

25.3tussen 25 meter en 100 meter (50% van het genoemde bedrag in punt 30.1) en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde bedrag in punt 30.2): € 168,17

25.3groter dan 100 meter de bedragen genoemd in punt 30.1 en 30.2: € 0,80

25.4 het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1.5.2 van de APV, en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik door gemeenten, die deel uitmaken van het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen: € 336,34

25.indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en degelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met: € 1,62

25.6 indien de onder 25.5 vermelde werkzaamheden worden verricht in/op nieuwe bouwlocaties met een zogenaamde maagdelijk terrein: het bedrag onder 25.5 per strekkende meter sleuf vermeerderd met: € 1,07

25 Onder maagdelijk terrein wordt verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is.

25.De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen voor de nutsbedrijven (gas, water, elektra):

25.7kleiner dan 25 meter geen leges verschuldigd;

25.7tussen 25 meter en 100 meter (50% van het genoemde bedrag in punt 25.4) en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde bedrag in punt 25.5: € 168,17

25.7groter dan 100 meter de bedragen genoemd in punt 25.1 en 25.2: € 0,80

 

26Seksinrichting / Escortbedrijf

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, een en ander op basis van artikel 3.2.1. van de APV: € 3.122,90

 

27Algemeen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een beschikking een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in deze tabel,dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking: € 30,30

 

28Leges inlichtingen kinderopvangregister

Hat tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstekken van:

28.een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel: € 7,30

28.Inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking: € 7,30

 

29Externe kosten

De bedragen genoemd in deze tabel worden verhoogd met het bedrag van de externe kosten die de gemeenten moet maken om te kunnen voldoen aan het gedane verzoek.

 

Het bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de verzoeker medegedeeld in de vorm van een offerte dan wel een begroting opgesteld die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, 2de lid, onderdeel b van de gemeentewet is opgesteld.

 

Voor de toepassing van deze bepaling wordt een aanvraag niet in behandeling genomen dan nadat de verzoeker schriftelijk zijn instemming met de offerte/begroting heeft betuigd.

 

Behoort bij raadsbesluit van 10 december 2009, nummer 60a;