Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de Rekenkamercommissie Gemeente Deurne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Rekenkamercommissie Gemeente Deurne
CiteertitelVerordening Rekenkamercommissie Gemeente Deurne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening op de Rekenkamercommissie Gemeente Deurne

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 81oa

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

06-09-2005

Weekblad van Deurne, 22-09-2005

Raadsvoorstel 2005, 057

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Rekenkamercommissie Gemeente Deurne

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

overwegende dat, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur, de rekenkamerfunctie uiterlijk op 1 januari 2006 ingesteld dient te zijn;

 

gezien het voorstel van het presidium d.d. 22 augustus 2005;

gelezen het advies van de Rekeningcommissie d.d. 23 mei 2005;

gehoord de commissie Bestuur & Middelen d.d. 2 juni 2005 en 30 juni 2005;

gelet op artikel 81oa van Hoofdstuk IVB van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de navolgende

 

Verordeningop deRekenkamercommissie Gemeente Deurne

 

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Rekenkamercommissie: de commissie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die ten doel heeft om door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan;

 • 2.

  Doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijk inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • 3.

  Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.

 • 4.

  Lid: een lid van de Rekenkamercommissie dat op basis van artikel 2.2 door de raad van buiten de kring van zijn leden is aangewezen;

 • 5.

  Raad: de raad van de gemeente Deurne;

 • 6.

  Voorzitter: voorzitter van de Rekenkamercommissie;

 • 7.

  Griffier: de griffier van de raad van de gemeente Deurne.

Paragraaf 2 Taak, samenstelling en lidmaatschap van de Rekenkamercommissie

Artikel 2.1 Taak van de Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een gemeentelijke Rekenkamercommissie.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid, van het gemeentelijke beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijke beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 2.2 Samenstelling Rekenkamercommissie

 • 1.

  De Rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden die door de raad op voordracht van het presidium worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

 • 2.

  De raad benoemt op voordracht van het presidium uit de leden van de Rekenkamercommissie de voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Hij voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

 • 3.

  De leden kunnen door de raad op voordracht van het presidium worden herbenoemd.

 • 4.

  De leden leggen, alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen, in een vergadering van de raad in de handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring en belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”

Artikel 2.3 Besluitvorming in de Rekenkamercommissie

 • 1.

  In vergaderingen van de Rekenkamercommissie wordt besloten bij unanimiteit.

 • 2.

  Besluiten kunnen niet worden genomen tenzij een meerderheid van de leden van de Rekenkamercommissie ter vergadering aanwezig is.

Artikel 2.4 Einde van het lidmaatschap

 • 1.

  De raad ontslaat de leden van de Rekenkamercommissie of stelt hen op non-actief.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie;

  • c.

   wanneer het bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 3.

  De leden van de Rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte, gebreken of ongeschiktheid niet in staat zijn hun functie naar behoren te vervullen.

Artikel 2.5 Verboden betrekking en verboden handelingen

 • 1.

  Een lid van de Rekenkamercommissie kan in ieder geval niet tevens een betrekking vervullen als bedoeld in artikel 81oa, derde lid van de Gemeentewet.

 • 2.

  Het is de leden van de Rekenkamercommissie verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan, gehoord de Rekenkamercommissie, een lid van de Rekenkamercommissie dat heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan.

 • 3.

  Leden overleggen aan de raad jaarlijks een lijst met daarin opgenomen de functies die zij op dat moment vervullen.

Artikel 2.6 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie

 • 1.

  De leden van de Rekeningcommissie ontvangen een door de raad vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2.

  De wijze van vergoeding wordt geregeld in het Reglement van orde van de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 3.1.

 • 3.

  De vergoedingen als bedoeld in het eerste lid komen ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 5.

Paragraaf 3 De bevoegdheden en werkwijze van de Rekenkamercommissie

Artikel 3.1 Reglement van orde

De Rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na de vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de gemeenteraad.

Artikel 3.2 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoek

 • 1.

  De Rekenkamercommissie kiest zelfstandig de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. Deze onderzoeksopzet wordt door de Rekenkamercommissie rechtstreeks ter kennisneming aan de gemeenteraad gezonden.

 • 2.

  Suggesties tot het verrichten van een onderzoek kunnen worden gedaan door:

  • a.

   de gemeenteraad;

  • b.

   commissies als bedoeld in artikel 82, 83 en 84 van de Gemeentewet;

  • c.

   het college van burgemeester & wethouders

  • d.

   inwoners van Deurne

 • 3.

  De raad kan bij motie de Rekenkamercommissie een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. Dit verzoek moet voldoen aan de criteria zoals opgesteld in artikel 3.3. De Rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. De Rekenkamercommissie kan deze verzoeken alleen beargumenteerd afwijzen.

Artikel 3.3 Bij de selectie van onderzoeksonderwerpen zijn de volgende criteria van belang:

Het onderzoek dient:

 • a.

  Maatschappelijk relevant te zijn

 • b.

  Bruikbare resultaten op te leveren

 • c.

  Toekomstgericht te zijn

 • d.

  Betrekking te hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het beleid;

 • e.

  Een substantieel financieel belang voor de gemeente te bevatten

 • f.

  Beleid te betreffen dat de gemeente kan beïnvloeden

 • g.

  Positief onderscheidend te zijn ten opzichte van andere onderzoeken doordat het onderwerp niet eerder is onderzocht, er andere elementen onderzocht zijn of andere onderzoeken minder diepgaand zijn uitgevoerd

 • h.

  Bij te dragen aan enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken;

 • i.

  Communiceerbaar te zijn naar de bevolking.

Artikel 3.4 Bevoegdheden van de Rekenkamercommissie.

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren aan de griffier en de overige medewerkers die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan.

 • 3.

  De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de Rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  Op een verzoek tot ambtelijke ondersteuning is de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.5 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De Rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van inhoudelijke en procedurele aspecten van het onderzoek.

 • 4.

  De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur kan de Rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de Rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de Rekenkamercommissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid van lid, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen.

 • 5.

  De Rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6.

  De Rekenkamercommissie stelt betrokkenen ambtenaren in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 7.

  De Rekenkamercommissie stelt het bestuur in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, zijn zienswijze op het onderzoek en de nota aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken.

 • 8.

  Na de ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten (zie lid 6) en na het bestuurlijk hoor en wederhoor (zie lid 7) formuleert de Rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een nota.

 • 9.

  Na vaststelling door de Rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk, aan de raad aangeboden. Hierbij worden de ambtelijke en bestuurlijke reacties gevoegd. De raad bespreekt de onderzoeksresultaten op basis van het rapport en de conclusies en aanbevelingen.

Paragraaf 4 De ondersteuning van de Rekenkamercommissie

Artikel 4.1 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is tevens griffier van de Rekenkamercommissie.

 • 2.

  De griffier staat de Rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De griffier legt rechtstreeks verantwoording af aan de Rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De griffier draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

 • 5.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de Rekenkamercommissie.

Artikel 4.2 Onderzoeksmedewerkers

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd ten laste van het budget als bedoeld in artikel 5 tijdelijk onderzoeksmedewerkers aan te stellen.

 • 2.

  Onderzoeksmedewerkers kunnen, indien de Rekenkamercommissie hen daartoe de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.4., tweede lid toekent, alle informatie verzamelen die de Rekenkamercommissie in het belang van het onderzoek nodig acht; zij hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de Rekenkamercommissie.

 • 3.

  De Rekenkamercommissie is tevens bevoegd ten laste van het budget als bedoeld in artikel 5 externe deskundigen in te schakelen. Het hiervoor in lid 2 gestelde is op de externe deskundigen dienovereenkomstig van toepassing.

Paragraaf 5 De kosten van de Rekenkamercommissie

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen die krachtens artikel 2.6 zijn toegekend aan de externe leden van de Rekenkamercommissie;

  • b.

   de griffier;

  • c.

   onderzoeksmedewerk(st)ers;

  • d.

   externe deskundigen die mogelijk door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld

  • e.

   de mogelijke overige uitgaven die de Rekenkamercommissie nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 6 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Deurne”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 september 2005.

 

De griffier, J.P. Ragetlie

De voorzitter, J.G.M. Daandels