Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2003
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2003nieuwe regeling

06-05-2003

Weekblad van Deurne, 06-05-2003

Raadsvoorstel 2003, 030

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2003

Nr. 1.4

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2003, nr. 30a ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

besluit:

in te trekken de bij besluit van 15 mei 2001, nr. 30, vastgestelde

 

“Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2001”;

 

vast te stellen de navolgende “Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2003”.

 

Artikel 1
 • 1.

  Aan personen, verenigingen, instellingen of stichtingen die daarvoor ingevolge het bepaalde in deze verordening in aanmerking komen kan, bij wijze van onderscheiding, worden toegekend:

  • a.

   Het Ereburgerschap.

  • b.

   De Legpenning.

  • c.

   De Penning van Verdienste.

 • 2.

  Van iedere toekenning van de onder dit artikel genoemde onderscheidingen houden burgemeester en wethouders aantekening in een register.

Artikel 2 - Ereburgerschap
 • 1.

  Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering jegens een persoon, die zich voor de gemeenschap van Deurne op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

 • 2.

  Toekenning van het Ereburgerschap geschiedt bij besluit van de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Als bewijs van dit Ereburgerschap ontvangt de onderscheidene een oorkonde, een draaglint in de kleuren van het door de gemeente Deurne gevoerde wapen waaraan een gouden medaille is bevestigd en een gouden draagspeld.

 • 4.

  De bevoegdheid tot toekenning van het Ereburgerschap kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders, besluiten de begiftigde van het Ereburgerschap vervallen te verklaren.

Artikel 3 - Legpenning
 • 1.

  Toekenning van de Legpenning geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De Legpenning kan worden toegekend als blijk van waardering aan een persoon, vereniging, instelling of stichting, die zich jegens de gemeente of de gemeenschap van Deurne op een bijzondere wijze op enigerlei terrein verdienstelijk heeft gemaakt.

 • 3.

  Als bewijs van de toekenning van de Legpenning ontvangt de onderscheidene een oorkonde, een medaille in zilver en een zilveren draagspeld.

 • 4.

  De bevoegdheid tot toekenning van de Legpenning kan niet worden gedelegeerd aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, zijn burgemeester en wethouders bevoegd de toekenning van de Legpenning in te trekken.

 

Artikel 4 - De Penning van Verdienste
 • 1.

  Toekenning van de Penning van Verdienste geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De Penning van Verdienste kan worden toegekend aan een persoon, als blijk van waardering voor langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet. De activiteiten waarop deze toekenning betrekking heeft, moeten een aantoonbaar Deurnes belang dienen en gericht zijn op het goed functioneren van personen, verenigingen, stichtingen, organisaties etc..

 • 3.

  Als bewijs van de toekenning van de Penning van Verdienste ontvangt de onderscheidene een oorkonde, een medaille in brons en een bronzen draagspeld.

 • 4.

  De bevoegdheid tot toekenning van de Penning van Verdienste kan niet worden gedelegeerd aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, zijn burgemeester en wethouders bevoegd de toekenning van de Penning van Verdienste in te trekken.

Artikel 5 - Medaille, Legpenning en Penning van Verdienste
 • 1.

  De gouden medaille, de Legpenning en de Penning van Verdienste dragen aan de ene zijde het door de gemeente gevoerde wapen en aan de andere zijde een inscriptie ter aanduiding van de verdiensten.

 • 2.

  De vormgeving van de gouden medaille, de Legpenning en de Penning van Verdienste wordt voor het overige bepaald door burgemeester en wethouders.

Artikel 6 - Naamgeving

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2003”.

Artikel 7 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt heden in werking.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 mei 2003.

 

De griffier, mr. t.W.P.M. Veltmans

De voorzitter, J.G.M. Daandels