Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de Rekeningcommissie 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Rekeningcommissie 2005
CiteertitelVerordening op de Rekeningcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur
Externe bijlageBijlage verordening op de rekeningcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de Rekeningcommissie 2005 van 16 december 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2006nieuwe regeling

07-12-2005

Weekblad van Deurne, 17-05-2006

Raadsvoorstel 2006, 041

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Rekeningcommissie 2005

Nr. 1.7

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 november 2005, nr. 57;

 

besluit:

 

Vast te stellen de navolgende Verordening op de Rekeningcommissie 2005

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  rekeningcommissie een commissie ex artikel 84 Gemeentewet

 • b.

  lid: een lid van een Rekeningcommissie;

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van de Rekeningcommissie of diens vervanger;

 • d.

  commissiegriffier: de secretaris van de Rekeningcommissie of diens vervanger;

 • e.

  griffier: de griffier van de raad of diens vervanger;

 • f.

  accountant: de door de raad aangewezen accountant ex artikel 213, lid 2, Gemeentewet;

 • g.

  college: het college van B&W van de gemeente Deurne;

 • h.

  rekenkamercommissie: de Rekenkamercommissie van de Gemeente Deurne ex artikel 81oa Gemeentewet;

 • i.

  vergadering: de vergadering van de Rekeningcommissie.

Artikel 2 Instelling en taken

 • 1.

  Er is een Rekeningcommissie.

 • 2.

  De Rekeningcommissie heeft de volgende taken:

  • a.

   Het onderzoeken van de jaarrekening en het jaarverslag teneinde tot een oordeel te komen over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het gevoerde financiële beheer en beleid;

  • b.

   Het adviseren van de raad en het voeren van overleg met het college over onderwerpen betreffende de financiële functie;

  • c.

   Het voeren van overleg met en het zijn van aanspreekpunt voor de gemeentelijke Rekenkamer(commissie);

  • d.

   Het voeren van overleg met de door de raad aangewezen accountant alsmede het voorbereiden van de periodieke aanbesteding van de accountantsfunctie overeenkomstig het gestelde in de “Controleverordening Gemeente Deurne”.

  • e.

   Het voeren van het overleg inzake het zelfonderzoek van het college, ex artikel 2, lid 2, van de Verordening ‘Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Deurne’.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De Rekeningcommissie bestaat uit evenzoveel leden als de raad fracties telt.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Rekeningcommissie staat open voor raadsleden en burgerleden.

 • 3.

  De leden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 4.

  De artikelen 10, 11, 12, 13, en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een burgerlid van de commissie.

Een lid van de Rekeningcommissie mag zich bij verhindering of ontstentenis laten vervangen door een ander tot zijn fractie behorend raads- of burgerlid.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  Uit de onder artikel 3 lid 3 door de raad benoemde raadsleden wijst de raad een voorzitter aan.

 • 2.

  De voorzitter is tevens lid van de Rekeningcommissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de beraadslaging en zitting;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt;

  • e.

   de communicatie die van de commissie uitgaat.

 • 4.

  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wijze de andere aanwezige leden uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 5 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een lid en de voorzitter eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid houdt op lid te zijn indien zijn raadslidmaatschap vervalt.

 • 3.

  De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd. De raad kan de voorzitter ontslaan.

 • 4.

  Een lid en de voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 5.

  Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 3 en 4.

 • 6.

  Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Artikel 6 Vergoeding

 • 1.

  Leden, geen raadsleden zijnde, kunnen aanspraak maken op een vergoeding conform de Verordening op de geldelijke voorzieningen van raads- en commissieleden.

 • 2.

  De vergoeding zoals genoemd onder lid 1 wordt niet uitgekeerd indien het lid van de commissie op het dagdeel dat een vergadering wordt gehouden tevens een vergadering heeft bijgewoond van een raadscommissie waar hij lid van is.

Artikel 7 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raad benoemt ter ondersteuning van de commissie een commissiegriffier.

 • 2.

  De commissiegriffier voert het secretariaat van de commissie, draagt zorg voor de verslaglegging en een correcte archivering van de commissiebescheiden.

 • 3.

  De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig en kan aan de beraadslagingen deelnemen. De commissiegriffier is geen lid van de commissie.

 • 4.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een medewerker van de griffie of andere daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 5.

  De Rekeningcommissie kan zich ten behoeve van zijn taakuitoefening ambtelijk laten bijstaan door de vakafdeling.

Artikel 8 Informatievoorziening

 • 1.

  Het college van B&W stelt de commissie tijdig op de hoogte van rapportages en overige informatie die voor de commissie relevant zijn.

 • 2.

  De commissie is bevoegd tot het opvragen en inzien van alle informatie die zij voor haar functioneren nodig acht.

 • 3.

  De commissie heeft in het kader van haar taak tot het onderzoeken van de jaarrekening en het jaarverslag de bevoegdheid tot het raadplegen van leden van het college, de accountant, gemeentelijke ambtenaren en derden wanneer zij dit wenselijk acht. Deze personen kunnen worden uitgenodigd om tijdens een vergadering inlichtingen te verstrekken. Leden van het college en ambtenaren in dienst van de gemeente zijn verplicht gevolg te geven aan genoemde uitnodiging.

Artikel 9 Aanwezigheid college van B&W, gemeentesecretaris en derden

 • 1.

  De voorzitter kan de burgemeester, één of meer wethouders en de gemeentesecretaris uitnodigen aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 2.

  Indien de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiertoe een verzoek aan de voorzitter. De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk een voorlopige beslissing op het verzoek.

 • 3.

  De Rekeningcommissie kan bij aanvang van de vergadering beslissen dat de burgemeester, één of meer wethouders en de gemeentesecretaris niet aan de beraadslagingen mogen deelnemen.

 • 4.

  De Rekeningcommissie kan bepalen dat derden mogen deelnemen aan de beraadslaging. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 10 De vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Rekeningcommissies vinden plaats op de data en de tijdstippen, zoals die zijn vermeld op het jaarlijks door het presidium vast te stellen vergaderschema. De Rekeningcommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee leden daarom verzoeken.

 • 2.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de griffier.

 • 3.

  De vergaderingen van de rekeningscommissies vinden als regel plaats in het gemeentehuis.

 • 4.

  De Rekeningcommissie vergadert in beginsel met gesloten deuren. De commissie kan besluiten openbare vergaderingen te houden.

 • 5.

  De vergadering kan niet worden geopend indien minder dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 6.

  In de vergaderingen bestaat geen mogelijkheid voor spreekrecht.

Artikel 11 Oproep en agenda

 • 1.

  De voorzitter zendt tijdig voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2.

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter de agenda van de vergadering voorlopig vast.

 • 3.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

 • 4.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de Rekeningcommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de Rekeningcommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren alsmede de volgorde van behandeling wijzigen.

 • 5.

  Wanneer de Rekeningcommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan zij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De Rekeningcommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

 • 3.

  Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier een lid inzage.

Artikel 13 Verslaglegging

 • 1.

  Onder zorg van de commissiegriffier wordt van hetgeen in de vergaderingen is besproken en besloten een beknopt verslag opgesteld.

 • 2.

  Het verslag van de vergaderingen is in beginsel openbaar, behoudens gevallen waarin een in de Wet openbaarheid van bestuur genoemde belang kan worden geschaad.

 • 3.

  De commissie stelt het verslag vast. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 14 Beraadslagingen

 • 1.

  Een lid, de burgemeester, een wethouder, de secretaris of een (andere) genodigde voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 2.

  De commissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 3.

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie beslissen de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode is verstreken.

 • 4.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissie anders beslist.

Artikel 15 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de Rekeningcommissie terstond.

Artikel 16 Besluitvorming en advies

 • 1.

  De Rekeningcommissie besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft één stem.

 • 2.

  Indien de Rekeningcommissie een advies uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies. In het advies worden desgewenst de standpunten van individuele leden opgenomen.

Artikel 17 Geheimhouding

De Rekeningcommissie kan overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet bepalen dat omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde tijdens een besloten vergadering geheimhouding zal gelden.

Artikel 18 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de Rekeningcommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt daags na bekendmaking in werking;

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de Rekeningcommissie ".

   

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2005,

 

De griffier, J.P. Ragetlie

De voorzitter, J.G.M. Daandels