Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61a
 2. Gemeentewet, art. 82
 3. Gemeentewet, art. 86
 4. Archiefwet 1995, art. 15
 5. Archiefbesluit 1995, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-200502-05-2020nieuwe regeling

07-12-2005

Weekblad van Deurne, 15-12-2005

Raadsvoorstel 2005, 092

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van presidium d.d. 11 november 2005 , nr. 92;

 

gelet op artikel 61a, 82 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, kenmerk bk01/96074;

 

besluit:

 • 1.

  In te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester

 • 2.

  Vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester, en wel als volgt:

Artikel 1 - Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  De commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant;

 • c.

  De burgemeester: de burgemeester van de gemeente Deurne;

 • d.

  De commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester;

 • e.

  De griffier: de griffier van de gemeente Deurne.

Artikel 2 - Taak en werkwijze van de commissie
 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de gemeenteraad inzake de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester.

 • 3.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de raad en de commissaris.

 • 4.

  De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad en de commissaris. Dit verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 5.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001 (kenmerk: bk01/96074), in acht.

Artikel 3 - Samenstelling commissie
 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden:

  • -

   de heer J.M.G. Adriaans

  • -

   de heer M.J.W. Brabers

  • -

   mevrouw M.A.H.C. Corstens

  • -

   de heer M.P. Dankers

  • -

   de heer J.J.W.M. Gijsbers

  • -

   de heer A.W.R.A Verbruggen

 • 2.

  De nestor van de raad, de heer M.J.W. Brabers, is belast met het voorzitterschap van de commissie.

 • 3.

  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wijst de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden

Artikel 4 - Ambtelijke ondersteuning
 • 1.

  De griffier draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

 • 2.

  De griffier is geen lid van de commissie.

 • 3.

  Bij verhindering of ontstentenis wijst de commissie uit haar midden een waarnemend griffier aan.

Artikel 5 - Vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 - Geheimhouding.
 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 4.

 • 4.

  De commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de griffier.

Artikel 7 - Verslag
 • 1.

  Het verslag van de commissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  Leden van de commissie kunnen in het verslag van een minderheidsstandpunt blijk geven.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen opvattingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen opvattingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

Artikel 8 - Overleg tussen de commissie en de burgemeester
 • 1.

  De commissie kan bij de aanvang van haar werkzaamheden een gesprek hebben met de burgemeester.

 • 2.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester.

 • 3.

  Indien ter zake van zijn functioneren in het in lid 2 genoemde gesprek afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

 • 4.

  De commissie zendt het verslag aan de raad, de burgemeester en de commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven. De commissaris kan zonodig, voorafgaand aan de bespreking in de raad, overleg plegen met de raad over het functioneren van de burgemeester.

Artikel 9 - Ontbinding vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop de minister een besluit heeft genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 10 - Archivering van stukken
 • 1.

  De voorzitter en de griffier van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar een krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 3.

  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15 lid 1 sub. a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 4.

  Alle overige bescheiden en kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11 - Contactpersoon
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de griffier en aldaar bewaard, zijnde De Meent 16, 5754 DV Deurne.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de griffier ondertekend en vanaf het privé-adres van de griffier verzonden.

Artikel 12- Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001 niet voorzien, beslist de commissie.

Artikel 13 – Inwerkingtreding, vervaldatum en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking daags na besluitvorming

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

 • 3.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester”.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van woensdag 7 december 2005,

 

De griffier, J.P. Ragetlie

De voorzitter, J.G.M. Daandels