Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Subsidiebesluit Maatschappelijke inkoop gemeente Deurne 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebesluit Maatschappelijke inkoop gemeente Deurne 2013
CiteertitelSubsidiebesluit Maatschappelijke inkoop gemeente Deurne 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2013, art. 5
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Gemeenteblad, 2013, 73

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebesluit Maatschappelijke inkoop gemeente Deurne 2013

SUBSIDIEBESLUIT Maatschappelijke inkoop 2013

 

De raad van de gemeente Deurne,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2012, nr.

 

gehoorde de commissie Samenleving d.d. 30 januari 2013

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

gelet op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2013;

 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning die uitgaat van de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van burgers al dan niet in samenwerking met de directe omgeving het brede scala aan vrijwilligerswerk;

 

overwegende dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om in het geval dat burgers een beperking ervaren, de burgers in die beperking te compenseren zodanig dat zij weer instaat zijn zelfstandig te functioneren in de maatschappij;

 

overwegende dat er een verschuiving moet plaatsvinden van het claimen van inzet of voorzieningen van de overheid naar het gebruik maken van mogelijkheden die de omgeving biedt ter compensatie van een beperking;

 

Overwegende dat het wenselijk is om initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan deze doelstelling van de Wmo in het kader van participatie en zelfredzaamheid te ondersteunen door de inzet van een financiële bijdrage;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het navolgende

 

Subsidiebesluit Maatschappelijke inkoop gemeente Deurne 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  maatschappelijke inkoop: financiële bijdrage aan activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de Wmo in het kader van participatie en zelfredzaamheid en waarin nog niet is voorzien en die niet al binnen de huidige subsidiesystematiek vallen en die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de inwoners van Deurne zodat er pas op een later moment of voor een kleiner gedeelte dure professionele organisaties/hulp moet worden ingezet.

 • b.

  eenmalige bijdrage: eenmalige subsidie zoals bedoeld in artikel 3 onder c van de Algemene subsidieverordening gemeente Deurne 2103

Artikel 2 Te subsidiëren instelling of natuurlijk persoon

Een instelling zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Algemene Subsidieverordening 2013 of een natuurlijk persoon uit de gemeente Deurne, die een activiteit ontplooit zoals bedoeld in artikel 3 kan een eenmalige bijdrage in de activiteit ontvangen.

Artikel 3 Maatschappelijke inkoop

 • 1.

  Activiteiten die met een eenmalige kleine bijdrage van de gemeente gestart kunnen worden en vervolgens ook niet meer bij de gemeente in beeld zijn omdat de instelling of natuurlijke persoon haar “initiatief” zelfstandig uitvoert.

 • 2.

  Activiteiten die (voor een bepaalde periode) een structurele inzet van vrijwilligers of medewerkers vragen en die een die bijdrage leveren aan gemeentelijk beleid.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 maart 2013,

 

De griffier, R. Rutten

de voorzitter, H.J. Mak