Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening basisregistratie personen Deurne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen Deurne
CiteertitelVerordening basisregistratie personen Deurne (Verordening BRP 2014)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. artikel 156 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201406-01-201419-08-2016-

01-07-2014

Gemeenteblad nr. 138, 10 juli 2014

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen Deurne

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2014, nr. 521813;

 

Gelet op de

 

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Artikel 156 Gemeentewet

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende:

 

Verordening basisregistratie personen Deurne

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoelt in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Deurne, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Deurne.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Deurne en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Deurne was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Deurne gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Deurne (Verordening BRP 2014).

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2014

 

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter,H.J. Mak