Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Algemene subsidieverordening gemeente Deurne 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene subsidieverordening gemeente Deurne 2008
CiteertitelAlgemene subsidieverordening gemeente Deurne 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-200801-04-200801-01-2013nieuwe regeling

02-04-2008

Weekblad voor Deurne, 10-04-2008

Raadsvoorstel 2008, nr. 010a

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene subsidieverordening gemeente Deurne 2008

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 20 maart 2008, nr. 010;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE DEURNE 2008

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en de hierop gebaseerde besluiten wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

 • c.

  de raad: de gemeente raad van de gemeente Deurne;

 • d.

  instelling: een vrijwilligersorganisatie en/of een professionele organisatie zoals onder e. en f beschreven;

 • e.

  vrijwilligersorganisatie: een rechtspersoon, of een door het college aanvaardbaar geacht organisatorisch kader, hoofdzakelijk bestaande uit vrijwilligers (evt. bijgestaan door één of enkele deskundige vakkrachten) waarvan de leden/deelnemers voor meer dan 50% uit inwoners van onze gemeente bestaan en met als doel om zonder winstoogmerk ten behoeve van de inwoners van Deurne één of meerder activiteiten te ontplooien waarop deze verordening van toepassing is;

 • f.

  professionele instelling: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die op professionele leest geschoeid is en die in overwegende mate met beroepskrachten werkt met als doel om zonder winstoogmerk ten behoeve van de inwoners van Deurne één of meerder activiteiten te ontplooien waarop deze verordening van toepassing is;

 • g.

  bovenlokale organisaties: bovenlokaal opererende professionele instellingen die zich mede in Deurne inzetten ter ondersteuning van kwetsbare groepen van volwassenen, zoals ouderen, mensen met een beperking en voor jongeren;

 • h.

  subsidie: een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

 • I.

  i.cluster: een bundeling van onderling samenhangende beleidsterreinen en daarin werkzame instellingen;

 • j.

  subsidieplafond: het bedrag, dat gelijk is aan de hoogte van de begrotingspost, dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies aan instellingen op basis van deze verordening voor dat betreffende jaar;

 • k.

  jaar: het begrotingsjaar van de gemeente; is tevens kalenderjaar;

 • l.

  tijdvak: een periode van 4 jaar, waarbij het eerste tijdvak loopt van 1 januari 2009 t/m 31 december 2012;

 • m.

  lid: een lid is een natuurlijk persoon, die deelneemt aan de activiteiten en/of kaderondersteunende activiteiten verricht én die contributie betaalt op de peildatum zijnde 1 januari van het aan het subsidietijdvak voorafgaande jaar;

 • n.

  jeugdlid: een jeugdlid is een lid, dat op de peildatum de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft op de peildatum zijnde 1 januari van het aan het subsidietijdvak voorafgaande jaar;

 • o.

  inwoners: tot de inwoners van Deurne worden tevens gerekend de bewoners van de straten Tureluurweg, Meijelseweg, Heitrak, Kleine Heitrak, Buizerdweg, Meerkoetweg, Gruttoweg, Ericaweg, Vlosbergweg, Pijlstaartweg en Hutten die in de gemeente Asten liggen;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op alle aanvragen om toekenning van een subsidie van instellingen die activiteiten ontwikkelen of voornemens zijn te ontwikkelen op sociaal terrein en/of op het terrein van jeugd- en jongeren, sport, bewoners- en belangenbehartiging, ondersteuning, verkeer en vervoer, kunst en cultuur, educatie en bewustwording en evenementen.

Artikel 3 Subsidiesoorten

Subsidie zoals bedoeld in artikel 1 onder h wordt onderscheiden in de volgende subsidiesoorten:

 • a.

  basissubsidie: een structurele subsidie aan vrijwilligersorganisaties of bovenlokale instellingen als waardering voor hun bestaan en activiteiten zonder deze naar hun aard en inhoud te willen beïnvloeden. Een basissubsidie wordt verleend per tijdvak of voor het aantal jaren dat nog rest in het lopende tijdvak;

 • b.

  budgetsubsidie: een subsidie die beschikbaar wordt gesteld aan professionele instellingen ten behoeve van het realiseren van vooraf bepaalde activiteiten en/of prestaties. Aan de subsidie worden meetbare activiteiten en/of prestaties gekoppeld. Een budgetsubsidie wordt verleend per tijdvak of voor het aantal jaren dat nog rest in het lopende tijdvak;

 • c.

  stimuleringssubsidie: een, in principe, éénmalige financiële bijdrage voor nieuwe en vernieuwende activiteiten waarmee ingespeeld wordt op ontwikkelingen die zich voordoen en die een meerwaarde voor de gemeente Deurne betekenen;

 • d.

  huisvestingssubsidie: een subsidie ten behoeve van een bijdrage in de huisvestingskosten van vrijwilligersorganisaties;

 • e.

  jubileumsubsidie: een eenmalige bijdrage in de kosten van het vieren van een jubileum van vrijwilligersorganisaties;

 • f.

  investeringssubsidie:een subsidie voor bijvoorbeeld de kosten van aankoop, inrichting, uitbreiding of verbouwing van een accommodatie die (mede) ten dienste staat voor onder deze verordening vallende activiteiten.

Artikel 4 Bevoegdheden

Het college:

 • a.

  stelt jaarlijks na vaststelling van de begroting één of meerdere subsidieplafonds vast en maakt deze bekend;

 • b.

  is belast met de uitvoering van deze verordening en de in artikel 5 bedoelde besluiten;

 • c.

  is bevoegd tot beslissen op een aanvraag conform deze subsidieverordening en de hierop gebaseerde besluiten binnen de marges van de door de raad vastgestelde begroting en het subsidieplafond;

 • d.

  is bevoegd tot het vaststellen, wijzigen en/of intrekken van verleende subsidies evenals het verstrekken van voorschotten;

 • e.

  is bevoegd om tussentijds subsidieplafonds binnen het totale door de raad vastgestelde budget te wijzingen.

Artikel 5 Verdelingsmaatstaf bij afzonderlijk besluit

Bij afzonderlijk besluit kan de raad nadere regels stellen betreffende de eisen waaraan de activiteiten en/of de instellingen moeten voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen, alsmede betreffende de grondslag en de wijze van berekening van de subsidie.

Artikel 6 Indexering

In deze verordening en hierop gebaseerde nadere besluiten genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de uitgangspunten die de gemeente hanteert voor het opstellen van de gemeentelijke begroting.

HOOFDSTUK II BEHANDELING

Artikel 7 Tijdstip en indiening van de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om toekenning van een basissubsidie en/of huisvestingssubsidie moet voor 1 september van het jaar voorafgaande aan de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft schriftelijk worden ingediend bij het college.

 • 2.

  Een aanvraag om toekenning van een budgetsubsidie door een professionele instelling moet voor 1 april van het jaar voorafgaande aan de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft schriftelijk worden ingediend bij het college.

 • 3.

  Aanvragen om stimuleringssubsidie, jubileumsubsidie en investeringssubsidie kunnen het gehele jaar door ingediend worden, doch voordat de activiteiten plaatsvinden en rekening houdend met de termijn die het college op grond van artikel 12 heeft om op de aanvraag te beslissen.

Artikel 8 Eerste aanvraag subsidie

Een instelling die voor de eerste keer in aanmerking wenst te komen voor subsidie, legt bij haar schriftelijke en gemotiveerde aanvraag naast de in artikel 10 vereiste gegevens de volgende gegevens over:

 • a.

  een beschrijving van de organisatievorm, de doelstellingen die de instelling nastreeft, de werkwijze, de voorgenomen activiteiten en de wijze waarop de instelling denkt haar activiteiten te financieren, alsmede wanneer er sprake is van personeelskosten, een motivering van de personeelsformatie;

 • b.

  een afschrift van de akte van oprichting, de statuten of het reglement of het ontwerp daarvan, voor zover aanwezig;

 • c.

  een overzicht van activiteiten die door aanvrager uitgevoerd zijn in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend;

 • d.

  een recent uittreksel uit het Handelsregister of een opgave van de namen en de adressen van de leden van het bestuur van de instelling;

 • e.

  een overzicht van de door de instelling afgesloten verzekeringen;

 • f.

  verdere gegevens die burgemeester en wethouders nodig achten voor een goede uitvoering van deze verordening.

Artikel 9 Bij de aanvraag te overleggen stukken

 • 1.

  Naast de in artikel 4:2 Awb vereiste gegevens overlegt de instelling bij de aanvraag tot een basissubsidie de volgende gegevens:

  • a.

   een overzicht van de financiële positie van de instelling op het moment van de aanvraag;

  • b.

   de voor de berekeningsmethode van de subsidie benodigde gegevens;

  • c.

   eventuele andere gegevens die het college nodig acht voor de beoordeling van de subsidie;

 • 2.

  Een professionele instelling zendt bij de aanvraag voor een budgetsubsidie een werkprogramma aan het college. Dit werkprogramma bevat de volgende informatie:

  • a.

   de doelstellingen die de instelling nastreeft;

  • b.

   welke activiteiten de instelling ontplooit;

  • c.

   de beoogde resultaten van die activiteiten in relatie tot de gestelde doelen, uitgedrukt in meetbare prestaties;

  • d.

   een gespecificeerde begroting, waarin de meetbare prestaties worden gekoppeld aan de daartoe te maken kosten.

 • 3.

  Bij een aanvraag om een toekenning van een stimuleringssubsidie moeten worden overgelegd:

  • a.

   een begroting;

  • b.

   een opgave van het doel en de opzet van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • c.

   eventuele andere gegevens die het college nodig acht voor de beoordeling van de subsidie.

Artikel 10 Subsidieaanvraag bij andere instantie

Voor zover de instelling voor dezelfde begrote uitgaven tevens subsidie heeft aangevraagd of voornemens is aan te vragen bij een of meerdere andere instanties, doet zij daarvan mededeling bij de aanvraag. De instelling is verplicht het college direct te informeren over eventuele toekenning van subsidie door deze andere instantie(s).

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan, naast de in artikel 4:35 van de Awb genoemde gevallen door het college worden geweigerd, als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de inwoners van de gemeente Deurne of niet aanwijsbaar ten goede komen aan inwoners van de gemeente Deurne;

  • b.

   de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

  • c.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • d.

   de activiteiten van de aanvrager niet passen binnen het op het betreffende beleidsterrein gevoerde beleid, dan wel de betreffende activiteiten in dat kader onvoldoende prioriteit hebben;

  • e.

   de activiteiten van de aanvrager strijdig zijn met het beleid van één of meerdere beleidsterrein waarop deze verordening van toepassing is;

  • f.

   de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden kan beschikken om de activiteiten te dekken, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, hetzij uit een redelijke eigen bijdragen van deelnemers, bezoekers en/of leden;

  • g.

   de activiteiten van de aanvrager geen toegevoegde waarde hebben voor het voorzieningenniveau in een bepaalde wijk, dorpskern of voor Deurne als geheel.

 • 2.

  De subsidie wordt in ieder geval (gedeeltelijk) geweigerd indien de subsidie zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 12 Beslissing op de subsidieaanvraag

 • 1.

  Op een aanvraag tot basissubsidie, huisvestingssubsidie en budgetsubsidie beslist het college na vaststelling van de gemeentebegroting en voor aanvang van het daaropvolgende jaar.

 • 2.

  Meerjarige subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat er gedurende de looptijd van de subsidie jaarlijks in de door de raad vast te stellen begroting voldoende gelden beschikbaar worden gesteld (begrotingsvoorbehoud en subsidieplafond).

 • 3.

  Op aanvragen tot jubileum- en stimuleringsubsidie beslist het college binnen 8 weken.

 • 4.

  Op een aanvraag tot investeringssubsidie beslist het college binnen 6 maanden.

Artikel 13 Aan de subsidie te verbinden voorschriften

 • 1.

  Subsidies worden verleend onder de volgende algemene voorschriften:

  • a.

   de instelling zorgt ervoor dat activiteiten in voldoende mate toegankelijk zijn voor mensen met een beperking;

  • b.

   deelname aan de instelling en/of activiteiten staat in principe voor alle inwoners van Deurne open met de mogelijkheid van de beperking tot een speciale doelgroep waarop de instelling of activiteit zich richt;

  • c.

   de subsidieontvanger is verplicht gewijzigde omstandigheden die van invloed zijn op het recht op subsidie onverwijld aan het college door te geven;

  • d.

   een gesubsidieerde instelling informeert het college onverwijld over het geheel of gedeeltelijk beëindigen van haar activiteiten, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat dit van belang is of kan zijn voor de hoogte van of het recht op subsidie. Hiervan is bij verenigingen in ieder geval sprake als het ledenaantal waarop de subsidie is gebaseerd met meer dan 30% toe- of afneemt;

  • e.

   een gesubsidieerde instelling is verplicht van een wijziging in de statuten, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze van belang is of kan zijn voor de hoogte van of het recht op subsidie, onverwijld mededeling te doen aan het college onder overlegging van een afschrift van die gewijzigde statuten.

 • 2.

  Ten aanzien van professionele instellingen die voor budgetsubsidie in aanmerking komen, legt het college in nadere voorschriften concrete afspraken vast over de volgende onderwerpen:

  • a.

   de doelstelling(en);

  • b.

   de middelen;

  • c.

   de doelgroepen;

  • d.

   het beoogde resultaat van de activiteiten, uitgedrukt in meetbare prestaties;

  • e.

   het te verstrekken budget, dat nodig is om de doelstelling(en) te verwezenlijken;

  • f.

   periodieke verantwoording van de besteding van de verleende subsidie;

  • g.

   andere onderwerpen die het college nodig acht voor een juiste besteding van de subsidiegelden.

HOOFDSTUK III CONTROLE EN VERANTWOORDING

Artikel 14 Controle

Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de subsidieontvangende instelling aan de subsidievoorwaarden en –voorschriften voldoet. Bij het niet voldoen aan voorwaarden of voorschriften behoort terugvordering of intrekking van de subsidie tot de mogelijkheden.

Artikel 15 Verantwoording

 • 1.

  Professionele instellingen dienen jaarlijks voor 1 april van het jaar volgende op het betreffende subsidiejaar hun jaarrekening en –verslag in voorzien van een accountantsverklaring. Het college kan op verzoek van de instelling uitstel verlenen tot uiterlijk 1 juni.

 • 2.

  Het college biedt de raad jaarlijks voor 1 oktober van het jaar volgend op het betreffende subsidiejaar een gebundeld verslag aan over de prestaties en bestedingen van de professionele instellingen in dat jaar.

Artikel 16 Subsidievaststelling

 • 1.

  Gedurende de looptijd van de basissubsidie en huisvestingssubsidie aan vrijwilligersorganisaties wordt jaarlijks in december voorafgaande aan ieder subsidiejaar de subsidievaststelling voor dat opvolgende jaar bekendgemaakt en uitbetaald.

 • 2.

  Na ontvangst van het jaarverslag en de jaarrekening van het laatste subsidiejaar wordt de subsidie van de professionele instelling over het gehele tijdvak vastgesteld.

Artikel 17 Evaluatie

In het voorlaatste jaar van het subsidietijdvak wordt de subsidieverlening geëvalueerd. De subsidieontvanger moet aangegeven op welke manier zij invulling heeft gegeven aan de doelstellingen zoals die bij de (eerste) aanvraag is omschreven. Op basis van deze evaluatie en de aanvraag voor het nieuwe tijdvak wordt beoordeeld of en hoe voor een nieuwe periode van 4 jaar subsidie wordt verleend.

Artikel 18 Reserves

 • 1.

  Het college kan bij de verlening van een budgetsubsidie toestaan, dat ten laste van de exploitatierekening van professionele instellingen reserves worden gevormd. Het college stelt daarbij voorwaarden ten aanzien van de hoogte van de reserves en ten aanzien van de besteding van de reserves.

 • 2.

  Voor professionele instellingen geldt dat de toevoeging aan de algemene reserve die uit de door de gemeente verstrekte subsidie kan worden gevormd ten hoogste 20 % van het jaarlijks verstrekte subsidiebedrag bedraagt.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college binnen de kaders van de door de raad vastgestelde begroting.

Artikel 20 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen en voor zover van toepassing van deze verordening zal leiden toe een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 21 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2008.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op alle aanvragen tot subsidie voor het jaar 2009 en verder.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing op reeds verleende en nog te verlenen subsidies voor het jaar 2008.

 • 4.

  De Algemene Subsidieverordening 1999 gemeente Deurne en alle op deze verordening gebaseerde Deelverordeningen en Subsidiebesluiten vervallen bij de inwerkingtreding van deze verordening met dien verstande dat zij blijft gelden voor de onder lid 3 genoemde subsidies.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 april 2008,

De griffier, de voorzitter,

(J. Ragetlie) (J.G.M. Daandels)