Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpvolksgezondheid & milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200720-08-2012nieuwe regeling

11-12-2007

Weekblad voor Deurne 20-12-2007

Raadsbesluit 2007, 066

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2007, nr. 066;

gehoord de commissie Ruimte en Economie d.d. 15 november 2007;

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gezien de resultaten van het overleg met de gemeenten Gemert-Bakel, Asten, Helmond, Someren, Venray, Horst aan de Maas, Helden en Meijel;

gelet op de door hem bij besluit van heden onder nr. 066a vastgestelde Gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied:

Invloedsgebied woonkern Deurne

Dit gebied wordt nader aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde:

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor de geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 1 ouE/m3;

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2007”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2007.