Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent marktgelden Verordening marktgelden Deurne 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent marktgelden Verordening marktgelden Deurne 2019
CiteertitelVerordening marktgelden Deurne 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden Deurne 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-252469

Nr. 72f

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent marktgelden Verordening marktgelden Deurne 2019

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2018. nr. 72;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet, alsmede de in Deurne geldende marktverordening;

 

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening marktgelden Deurne 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt onder markt, marktterrein, standplaats, vaste standplaats, dagplaats, standwerken en standwerkersplaats verstaan hetgeen in de geldende marktverordening daaronder wordt verstaan.

Artikel 2Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik van een stand-, standwerkers- of dagplaats op de voor de openbare dienst bestemde, als marktterrein aangewezen plaatsen.

Artikel 3Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een stand-, standwerkers- of dagplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4Tarieven marktgeld

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per in gebruik genomen vierkante meter(s) oppervlakte gemeentegrond met uitzondering van een uitklapbare luifel (op een minimale hoogte van 2,20 meter en met een maximale oppervlakte van 20 m²), naar boven afgerond op gehele vierkante meters:

  • a.

   per dag of gedeelte ervan: € 0,60;

  • b.

   per kwartaal: € 7,01.

 • 2.

  Het marktgeld voor een standwerkersplaats bedraagt € 5,83 per keer.

Artikel 5Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld voor standplaatshouders, voor zover dit per kwartaal in rekening wordt gebracht, wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Het marktgeld voor standplaatshouders, voor zover dit niet per kwartaal in rekening wordt gebracht, alsmede het marktgeld voor dagplaatshouders en standwerkers wordt geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving. Het wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het bij wege van aanslag geheven marktgeld is verschuldigd bij het begin van het kwartaal of, zo dit later is, bij de aanvang van het in artikel 2 bedoelde gebruik.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal aanvangt, is het marktgeld verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigde marktgeld als er in dat kwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigde marktgeld, als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het bij wege van een schriftelijke kennisgeving geheven marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het in artikel 2 bedoelde gebruik.

Artikel 7Termijn van betaling

 • 1.

  Het bij wege van aanslag geheven marktgeld moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  Het bij wege van schriftelijke kennisgeving geheven marktgeld moet worden betaald op het moment van het uitreiken van de schriftelijke kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening marktgelden Deurne 2018 ingetrokken.

 • 4.

  De verordening als bedoeld in het derde lid blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden Deurne 2019”.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2018.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

H.J. Mak.