Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de blauwe zone Beleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de blauwe zone Beleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2019
CiteertitelBeleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel ontheffing blauwe zone (versie VII).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201929-05-2020nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-82990

00655792

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de blauwe zone Beleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne,

 

gezien het voorstel van 18 maart 2019 nr. 00655792,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 25 jo. 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  vast te stellen de Beleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2019;

 • II.

  in te trekken de Beleidsregel ontheffing blauwe zone (versie VII).

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  bewonersontheffing: een door of namens het college aan een inwoner van de gemeente Deurne te verstrekken ontheffing waarmee zonder tijdsduurbeperking in een blauwe zone geparkeerd mag worden;

 • b.

  blauwe zone: de door het college aangewezen parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Deurne;

 • d.

  eigen parkeerplaats: een beschikare parkeervoorziening op eigen erf waarover de aanvrager van de ontheffing zeggenschap heeft;

 • e.

  ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • f.

  motorvoertuig: motorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeers-regels en verkeersteken (RVV 1990);

 • g.

  parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeersteken (RVV 1990);

 • h.

  tijdelijke ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing aan een ondernemer in verband met het uitvoeren van werkzaamheden van tijdelijke aard.

Artikel 2 Reikwijdte en categorieën ontheffingen

 • 1.

  Deze beleidsregel heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om ontheffing die betrekking hebben op plaatsen of gebieden die bij verkeersbesluit zijn aangewezen als blauwe zone.

 • 2.

  Ontheffingen ingevolge deze beleidsregel worden onderscheiden in:

  • a.

   bewonersontheffingen;

  • b.

   tijdelijke ontheffingen.

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

 • 1.

  Alleen volledig ingevulde aanvragen worden door het colege in behandeling genomen en voor zover daarbij gebruik is gemaakt van het door het college voorgeschreven aanvraagformulier.

 • 2.

  Een bewonersontheffing wordt verleend voor de duur van drie jaren of een deel daarvan, doch ten minste voor de duur van één kalendermaand.

 • 3.

  Een tijdelijke ontheffing wordt verleend voor de duur van de geplande werkzaamheden, doch niet langer dan een aaneengesloten periode van vier weken.

 • 4.

  Het college trekt een ontheffing in of wijzigt de ontheffing:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   voor zover de ontheffinghouder geen bewoner meer is van het gebied waarvoor de ontheffing is verleend of als er geen gebruik meer wordt gemaakt van de ontheffing;

  • c.

   voor zover er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant was voor het verlenen van de ontheffing;

  • d.

   in het geval dat het gebied waarvoor een ontheffing is verleend niet langer is aangewezen als blauwe zone; of

  • e.

   voor zover bij de aanvraag door onjuiste of valse gegevens zijn verstrekt die anders tot een weigering van de ontheffing zouden hebben geleid.

 • 5.

  Bij het in strijd handelen met de ontheffingvoorschriften wordt door het college rekening gehouden met de aard en de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid alvorens tot intrekking wordt overgegaan.

Artikel 4 Bewonersontheffing

 • 1.

  Het college verstrekt op aanvraag een bewonersontheffing op kenteken voor zover:

  • a.

   de aanvrager op het moment van de aanvraag woonachtig is binnen een blauwe zone en ter plaatse staat ingeschreven ingevolge de Basisregistratie Personen;

  • b.

   de aanvrager de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar of ouder;

  • c.

   de aanvrager aantoonbaar in bezit is van een motorvoertuig en daarvan het bewijs levert door overlegging van een kopie van het kentekenbewijs dan wel een kopie van een leasecontract dan wel een werkgeversverklaring waaruit volgt dat het motorvoertuig wordt gebruikt voor woon-werkverkeer; en

  • d.

   de aanvrager beschikt over een eigen parkeerplaats.

 • 2.

  Er wordt door het college maximaal één bewonersontheffing per woonadres verstrekt.

Artikel 5 Tijdelijke ontheffing

 • 1.

  Het college verstrekt op aanvraag tijdelijke ontheffingen op kenteken voor zover:

  • a.

   de aanvrager aan de hand van een opdracht aantoont dat de ondernemer of onderneming gehouden is werkzaamheden uit te voeren in een blauwe zone; en

  • b.

   de aanvrager aantoont dat die werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende blauwe zone te parkeren.

 • 2.

  Er wordt door het college één ontheffing per kenteken verleend.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2019.

 

Vastgesteld in de collegevergadering van 26 maart 2019.

R.R.M. Halffman

gemeentesecretaris

H.J. Mak

burgemeester