Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het handhavingsprotocol Opiumwet 13b

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het handhavingsprotocol Opiumwet 13b
CiteertitelBeleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Deurne 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Deurne 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2019nieuwe regeling

03-06-2019

gmb-2019-143615

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het handhavingsprotocol Opiumwet 13b

De burgemeester van Deurne

 

b e s l u i t

 

 • I.

  vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Deurne 2019

 • II.

  in te trekken de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Deurne 2016

Inleiding

 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd. De burgemeester heeft ook de sluitingsbevoegdheid gekregen in die gevallen waarin in een pand of woning voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen.

In het protocol staat beschreven onder welke omstandigheden en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke dwangmiddelen bij overtreding van de Opiumwet. In dit protocol staan de verschillende, in zwaarte oplopende, in te zetten middelen beschreven. Dit betekent dat in het kader van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit de burgemeester eerst moet putten uit minder vergaande maatregelen. Daarom is gekozen voor een getrapt optreden.

 

In het kader van de integrale aanpak wordt samengewerkt met politie en het Openbaar Ministerie. Ook hun inzet is inzichtelijk gemaakt.

 

Bij de verruiming van de sluitingsbevoegdheid per 1 januari 2019 gaat het om voorbereidingshandelingen die strafbaar zijn op grond van artikel 10a of 11a Opiumwet. Deze bepalingen vereisen dat degene die het voorwerp of de stof in de woning, lokaal of erf voorhanden heeft, weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat het voorwerp of de stof bestemd is voor onder meer het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs, respectievelijk voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt. De burgemeester heeft daarmee de bevoegdheid om een pand te sluiten zodra het een schakel vormt in de productie of distributie van drugs, ook als er (nog) geen directe gevolgen zijn voor de lokale woon- of leefomgeving. Het is aan de burgemeester om te beoordelen of het, gezien de door de politie geconstateerde feitelijke omstandigheden, voldoende aannemelijk is dat sprake is van een verboden voorbereidingshandeling. Ook moet de burgemeester kunnen uitleggen dat de sluiting van de woning niet verder gaat dan nodig is om de overtreding te beëindigen en herhaling daarvan te voorkomen. De toepassing van deze bevoegdheid vergt een goede afweging van alle bij de maatregel betrokken belangen. De situatie zal van dien aard moeten zijn dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het om strafbare voorbereidingshandelingen gaat. De burgemeester zal zich daarbij baseren op de feitelijke omstandigheden zoals door de politie vastgesteld en per casus afwegen of overgegaan wordt tot tijdelijke sluiting van het pand. In onderstaande beleidsregel is hiervoor geen matrix opgenomen.

 

Juridisch kader

 

Door de Wet Damocles heeft de burgemeester de bevoegdheid om op grond van artikel 13b Opiumwet bestuursdwang toe te passen indien een middel als bedoeld in lijst I (harddrugs) of lijst II (softdrugs) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig is.

De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang geldt zowel voor publieke lokalen, zoals winkels en cafés, als voor lokalen die niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals loodsen, bedrijfsruimten en voor woningen.

 

De volledige tekst van artikel 13b van de Opiumwet luidt:

 • 1.

  De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf:

  • a.

   een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

  • b.

   een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3, of artikel 11a voorhanden is.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.

Het bestuurlijk handhavingsbeleid ten aanzien van artikel 13b is onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • I

  al dan niet voor publiek toegankelijke lokalen en bijbehorende erven;

 • II

  woningen en bijbehorende erven;

 • III

  gedoogde coffeeshops met exploitatievergunning.

De bestuursrechter eist van de burgemeester een gedegen onderbouwing, bij voorkeur door middel van beleidsregels, in geval van toepassing van last onder bestuursdwang van lokalen of woningen op grond van artikel 13b Opiumwet.

 

Aanwijzing Opiumwet

De aanwijzing Opiumwet van het college van Procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie is eveneens van kracht.

 

Voor coffeeshops worden in dit protocol de voor coffeeshops geldende AHOJGI-criteria gehanteerd. De AHOJGI-criteria zijn:

 

A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

 

H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden.

 

O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten.

 

J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: hiervoor geldt de leeftijdsgrens van achttien jaar.

 

G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram) en geen grote handelsvoorraad (> 500 gram).

 

Onder "transactie" wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper.

 

I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.

 

Onder ‘ingezetene van Nederland’ wordt verstaan een persoon die zijn woonadres heeft in een gemeente van Nederland.

 

Beleidscriteria

 

Dit handhavingsprotocol heeft tot doel:

 • te realiseren dat geconstateerde overtredingen gevolgd worden door een reactie die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de aard en de ernst van de overtreding (proportionaliteit en subsidiariteit);

 • te bewerkstelligen dat er door de gekozen bestuursdwangmaatregel een einde komt aan de verboden situatie en dat herhaling van de overtreding wordt voorkomen;

 • kenbaar te maken aan de burger welke maatregel hij van de overheid kan verwachten na een overtreding, waardoor er mogelijk tevens een preventieve werking vanuit gaat;

 • door middel van integrale aanpak de handhavingsactiviteiten van politie, OM en gemeente op elkaar af te stemmen en waar mogelijk complementair te laten zijn (handhavingsarrangement);

Op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 5:32 Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet wordt er niet voor gekozen om de optie van dwangsom tot uitgangspunt voor beleid te verheffen. Gelet op de aard van de overtreding en de te beschermen belangen, wordt een beleid voorgestaan, waarbij de overtreding onmiddellijk wordt beëindigd. Een feitelijke sluiting wordt door de burgemeester gezien als het meest geëigende middel om de beleidsdoelen te bereiken.

 

Uit het oogpunt van eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is er gekozen voor een getrapt optreden. Er is voor een uitgewerkt protocol gekozen waarbij de zwaarte van de sanctie aansluit op de ernst van de overtreding. De getrapte sanctionering wordt in de matrix weergegeven. Een vervolgstap uit de matrix wordt genomen indien de overtreding plaatsvindt binnen vijf jaar na de eerdere overtreding. Er zijn echter situaties die dermate ernstig zijn, dat van het getrapt optreden kan worden afgeweken.

 

In het uiterste geval van sluiting voor onbepaalde tijd zijn er ook gevolgen voor een eventuele horecavergunning of exploitatievergunning. Op grond van artikel 31 eerste lid onder c van de Drank- en Horecawet wordt de drank- en horecavergunning ingetrokken indien zich in de betrokken inrichting feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid. De burgemeester is het bevoegde bestuursorgaan op grond van de Drank- en Horecawet. Een exploitatievergunning wordt door de burgemeester ingetrokken op grond van de Algemene plaatselijke verordening. Beide sancties zijn mede betrokken in de matrix.

 

Het is van belang dat slagvaardig kan worden opgetreden in het geval van overtredingen door coffeeshops, dan wel illegale verkoop op andere plekken, en in gevallen dat drugs en/of hennepplanten worden aangetroffen. Door adequaat handhavingsbeleid is het sneller mogelijk om over te gaan tot sluiting. Met onderliggend beleid zal de rechter eerder een sluiting accepteren.

 

I. Al dan niet voor publiek toegankelijk lokalen en bijbehorende erven

 

Onder de in deze rubriek bedoelde panden vallen de niet gedoogde verkooppunten van drugs: drugshandel en hennepteelt, in al dan niet voor het publiek toegankelijke lokalen, dan wel in of bij zodanige lokalen behorende erven. Het betreft panden zoals winkels en horecabedrijven, loodsen, schuren, magazijnen of (andere) bedrijfsruimten.

 

Overtredingen softdrugs

 

Overtredingen/andere bepalingen

Politie/toezichthouder

OM

Bestuur

Softdrugs verkoop, aflevering of verstrekking, dan wel daartoe aanwezig.

 

Hoeveelheid: ≥ 6 planten of ≥ 30 gram

Constatering overtreding en inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage1 op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: sluiting voor de duur van 6 maanden

 

2e keer: Sluiting voor de duur van 12 maanden

 

3e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en – indien aanwezig- intrekking van de exploitatie- en horecavergunning.

 

 

 

In beginsel sluit de zwaarte van de sanctie aan op de ernst van de overtreding. Het gaat om de proportionaliteit van de sanctie ten opzichte van de overtreding. Indien de situatie dermate ernstig is, kan de burgemeester besluiten de eerste stap te laten over te slaan en direct overgaan naar stap twee.

 

De burgemeester kan ook overgaan naar stap 1 uit de matrix, indien er minder dan 6 planten of minder dan 30 gram softdrugs wordt aangetroffen.

 

In beide situaties zijn de volgende aanvullende indicatoren van belang bij de afweging:

 • Indicatoren van enige professionaliteit: de professionaliteit wordt afgemeten aan de aanwezigheid van attributen in het lokaal die wijzen op regelmatige handel in verdovende middelen - zoals weegschalen, grote hoeveelheden cash geld, verpakkings- en versnijdingsmaterialen etc. – of attributen die wijzen op beroeps- of bedrijfsmatige teelt;

 • Antecedenten bij de ondernemer c.q. leidinggevende;

 • Overlast gerelateerd aan handel in drugs of in de onmiddellijke nabijheid van het lokaal;

 • Overige feiten of omstandigheden die duiden op drugshandel in georganiseerd verband.

De genoemde indicatoren zijn niet limitatief: ook andere hier niet genoemde indicatoren kunnen meewegen bij de beslissing af te wijken van de matrix.

 

Overtredingen harddrugs

 

Overtredingen/andere bepalingen

Politie/toezichthouder

OM

Bestuur

Harddrugs verkoop, aflevering of verstrekking, dan wel daartoe aanwezig.

 

Hoeveelheid: ≥0,5 gram 2

Constatering overtreding en inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: Sluiting voor de duur van 12 maanden

 

2e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en - indien aanwezig - intrekking van de horecavergunning en exploitatievergunning.

Sluiting is gerechtvaardigd ter bescherming van de openbare orde en het woon– en leefklimaat. Om de naamsbekendheid teniet te doen en de aanloop eruit te krijgen is een termijn van twaalf maanden nodig.

 

In beginsel sluit de zwaarte van de sanctie aan op de ernst van de overtreding. Het gaat om de proportionaliteit van de sanctie ten opzichte van de overtreding. Indien de situatie dermate ernstig is, kan de burgemeester besluiten de eerste stap te laten vervallen en direct overgaan naar stap twee.

 

De burgemeester kan ook overgaan naar stap 1 uit de matrix, indien er minder dan 0,5 gram harddrugs wordt aangetroffen.

 

In beide situaties zijn de volgende aanvullende indicatoren van belang bij de afweging:

 • Indicatoren van enige professionaliteit: de professionaliteit wordt afgemeten aan de aanwezigheid van attributen in het lokaal die wijzen op regelmatige handel in verdovende middelen - zoals weegschalen, grote hoeveelheden cash geld, verpakkings- en versnijdingsmaterialen etc. – of attributen die wijzen op beroeps- of bedrijfsmatige teelt;

 • Antecedenten bij de ondernemer c.q. leidinggevende;

 • Overlast gerelateerd aan handel in drugs of in de onmiddellijke nabijheid van het lokaal;

 • Overige feiten of omstandigheden die duiden op drugshandel in georganiseerd verband.

De genoemde indicatoren zijn niet limitatief: ook andere hier niet genoemde indicatoren kunnen meewegen bij de beslissing af te wijken van de matrix.

 

II. Woningen en bijbehorende erven

 

Sinds 1 november 2007 wordt in artikel 13b Opiumwet gesproken over zowel lokalen als woningen. Hiermee wordt het mogelijk op te treden tegen dealers die vanuit woonhuizen opereren. Het gaat hierbij om het verkopen, afleveren, verstrekken of daartoe aanwezig hebben van softdrugs of harddrugs.

 

Woningcorporaties hebben in de huurcontracten bepalingen opgenomen m.b.t. overlast en hennep e.d. waarbij het huurcontract wordt ontbonden. De burgemeester hoeft in dat geval niet over te gaan tot sluiting van de woning, maar hij kan dit wel doen. Indien sluiting van een woning door de burgemeester noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld aanvullend bij ontbinding of bij particuliere verhuur, kan de burgemeester besluiten dat de sluiting wordt opgeheven op het moment dat het huurcontract met de betreffende overlastgevende huurder is ontbonden.

 

Bewoners woning

Het uiteindelijk sluiten van een woning is een uiterst middel om de openbare orde te herstellen. De overheid maakt hiermee inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM).

 

De mogelijkheid tot woningsluiting brengt met zich dat alle bewoners van de woning, dus ook minderjarige kinderen, gedurende een bepaalde periode niet meer ter plekke kunnen verblijven. Gelet het Verdrag van de rechten van het kind, zal er indien tot sluiting wordt besloten, extra aandacht zijn voor kinderen die bij de situatie betrokken zijn.

 

Overtredingen softdrugs

 

Indien in woningen of bij de woningen behorende erven een middel als bedoeld in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is, met een handelsvoorraad vanaf 6 planten of 30 gram of bij aanwezigheid van indicatoren van enige professionaliteit, worden de volgende bestuursrechtelijke maatregelen getroffen:

Overtredingen/andere bepalingen

Politie/toezichthouder

OM

Bestuur

Softdrugs verkoop, aflevering of verstrekking, dan wel daartoe aanwezig;

 

Hoeveelheid: ≥ 6 planten of ≥ 30 gram.

 

 

 

Constatering overtreding en inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: Sluiting voor de duur van 3 maanden

 

2e keer: Sluiting voor de duur van 6 maanden

 

3e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd.

 

 

In beginsel sluit de zwaarte van de sanctie aan op de ernst van de overtreding. Het gaat om de proportionaliteit van de sanctie ten opzichte van de overtreding. Indien de situatie dermate ernstig is, kan de burgemeester besluiten de eerste stap te laten vervallen en direct overgaan naar stap twee.

 

De burgemeester kan ook overgaan naar stap 1 uit de matrix, indien er minder dan 6 planten of minder dan 30 gram softdrugs wordt aangetroffen.

 

In beide situaties zijn de volgende aanvullende indicatoren van belang bij de afweging:

 • Indicatoren van enige professionaliteit: de professionaliteit wordt afgemeten aan de aanwezigheid van attributen in het lokaal die wijzen op regelmatige handel in verdovende middelen - zoals weegschalen, grote hoeveelheden cash geld, verpakkings- en versnijdingsmaterialen etc. – of attributen die wijzen op beroeps- of bedrijfsmatige teelt;

 • Antecedenten bij de eigenaar, bewoner of (ver)huurder;

 • Overlast gerelateerd aan handel in drugs of in de onmiddellijke nabijheid van de woning;

 • Overige feiten of omstandigheden die duiden op drugshandel in georganiseerd verband.

De genoemde indicatoren zijn niet limitatief: ook andere hier niet genoemde indicatoren kunnen meewegen bij de beslissing af te wijken van de matrix.

 

Overtredingen harddrugs

 

Indien in woningen of bij de woningen behorende erven een middel als bedoeld in als bedoeld in lijst I van de Opiumwet (harddrugs) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is, met een handelsvoorraad vanaf 0,5 gram of 5 ml, waarbij geen sprake meer is van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik, worden de volgende bestuursrechtelijke maatregelen getroffen:

 

Overtredingen/andere bepalingen

Politie/toezichthouder

OM

Bestuur

Harddrugs verkoop, aflevering of verstrekking, dan wel daartoe aanwezig.

 

Hoeveelheid: ≥ 0,5 gram 3

Constatering overtreding en inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: sluiting voor 4 maanden

 

2e keer: sluiting voor 6 maanden.

 

3e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd

 

Sluiting is gerechtvaardigd ter bescherming van de openbare orde en het woon– en leefklimaat. Om de naamsbekendheid teniet te doen en de aanloop eruit te krijgen is een termijn van twaalf maanden nodig.

 

In beginsel sluit de zwaarte van de sanctie aan op de ernst van de overtreding. Het gaat om de proportionaliteit van de sanctie ten opzichte van de overtreding. Indien de situatie dermate ernstig is, kan de burgemeester besluiten de eerste stap te laten vervallen en direct overgaan naar stap twee.

 

De burgemeester kan ook overgaan naar stap 1 uit de matrix, indien er minder dan 0,5 gram harddrugs wordt aangetroffen.

 

In beide situaties zijn de volgende aanvullende indicatoren van belang bij de afweging:

 • Indicatoren van enige professionaliteit: de professionaliteit wordt afgemeten aan de aanwezigheid van attributen in het lokaal die wijzen op regelmatige handel in verdovende middelen - zoals weegschalen, grote hoeveelheden cash geld, verpakkings- en versnijdingsmaterialen etc. – of attributen die wijzen op beroeps- of bedrijfsmatige teelt;

 • Antecedenten bij de eigenaar, bewoner of (ver)huurder;

 • Overlast gerelateerd aan handel in drugs of in de onmiddellijke nabijheid van de woning;

 • Overige feiten of omstandigheden die duiden op drugshandel in georganiseerd verband.

De genoemde indicatoren zijn niet limitatief: ook andere hier niet genoemde indicatoren kunnen meewegen bij de beslissing af te wijken van de matrix.

 

Wet Victoria

Naast artikel 13b van de Opiumwet geeft ook artikel 174a van de Gemeentewet de burgemeester de bevoegdheid om een woning te sluiten bij (ernstige vrees) voor verstoring van de openbare orde (wet Victoria). Bij gebruik van artikel 13b Opiumwet hoeft er bij de dossiervorming geen overlast aangetoond worden, bij gebruik van artikel 174a Gemeentewet moet dit wel. Er moet sprake zijn van langdurige vormen van overlast. Naast drugsoverlast kan er ook sprake zijn van activiteiten zoals gokken, wapenhandel, prostitutie, geweldsdelicten, burengerucht of andere illegale dan wel overlastveroorzakende activiteiten. Hiervoor kan het stappenplan voor de procedure tot sluiting van een woning o.g.v. artikel 174a Gemeentewet van het centrum criminaliteitspreventie veiligheid (CCV) worden gevolgd.

 

Wet Victor

De wet Victor (artikel 14 Woningwet) regelt het natraject van een sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet dan wel artikel 174a Gemeentewet. Leegstaande panden kunnen aantasting van de leefbaarheid in de omgeving veroorzaken. De wet Victor geeft mogelijkheden hier tegen op te treden. Er worden geen beleidsregels vastgelegd voor het natraject. Welke stappen in het natraject worden ondernomen zal afhangen van de specifieke situatie.

 

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

De burgemeester is op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen verplicht om een besluit tot sluiting, dat is gegrond op artikel 13b Opiumwet dan wel op artikel 174a Gemeentewet, zo spoedig mogelijk in te schrijven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (Kadaster).

 

III. Gedoogde coffeeshops met exploitatievergunning

 

In deze beleidsregel worden de voor coffeeshops geldende AHOJGI-criteria gehanteerd.

 

Overtredingen/andere bepalingen

Politie/toezichthouder

OM

Bestuur

Aanwezigheid en/of verkoop van harddrugs in en/of vanuit de inrichting (H-criterium).

 

 

Constatering overtreding en inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

 

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: Sluiting voor de duur van 12 maanden.

 

2e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking exploitatievergunning.

Affichering (A-criterium) of veroorzaken van overlast (O-criterium).

 

 

Constatering overtreding. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

 

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: Sluiting voor de duur van één maanden.

 

2e keer: Sluiting voor 3 maanden.

 

3e keer: Sluiting voor 6 maanden.

 

4e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking exploitatievergunning.

 

Verkoop van grote hoeveelheden per transactie (G-criterium) of toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland (I-criterium).

Constatering overtreding en evt. inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

 

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: waarschuwing.

 

2e keer: Sluiting voor 3 maanden.

 

3e keer: Sluiting voor 12 maanden.

 

4e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking exploitatievergunning.

 

Het toelaten van een persoon onder de 18 jaar (J-criterium).

Constatering overtreding. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

 

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: Sluiting voor 6 maanden.

 

2e keer: Sluiting voor 12 maanden.

 

3e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking exploitatievergunning.

 

Aanwezig zijn/verstrekken van en gebruik van alcohol.

Constatering overtreding. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

 

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: Sluiting voor de duur van 3 maanden.

 

2e keer: Sluiting voor 6 maanden.

 

3e keer: Sluiting voor 12 maanden.

 

4e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking exploitatievergunning.

 

Meer dan 500 gram handelsvoorraad.

Constatering overtreding en inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de burgemeester gestuurd.

 

Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet.

1e keer: Sluiting voor de duur van drie maanden.

 

2e keer: Sluiting voor 6 maanden.

 

3e keer: Sluiting voor 12 maanden.

 

3e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking exploitatievergunning.

 

 

Het overtreden van de vergunningsvoorschriften uit de exploitatievergunning is geregeld in het handhavingsprotocol horeca.

 

Cumulatie

Bij cumulatie van op te leggen maatregelen, bijvoorbeeld als gevolg van overtredingen van verschillende AHOJGI-plus criteria, is de zwaarst gestelde maatregel van toepassing of kan worden afgeweken van het beleid (afwijkingsbevoegdheid).

 

Flankerend beleid

Bij de exploitatie van (gedoogde) coffeeshops kan sprake zijn van strafbare feiten. Indien zich overtredingen of misdrijven voordoen op grond van bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de economische delicten, de Vreemdelingenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen ligt de verantwoordelijkheid voor de vervolging en de opsporing door de politie bij het Openbaar Ministerie. Van belang is dat het Openbaar Ministerie de gemeente tijdig inlicht over zaken die zich hebben voorgedaan zodat indien mogelijk als flankerend beleid ook bestuurlijke maatregelen kunnen worden getroffen.

 

Afwijkingsbevoegdheid

In beginsel wordt er overeenkomstig de bovenstaande beleidsregels besloten. De burgemeester kan (ten voordele van een belanghebbende) afwijken van de maatregelen zoals deze zijn vastgesteld in dit beleid, indien dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht, de zogenoemde inherente afwijkingsbevoegdheid). De burgemeester beziet of de omstandigheden alleen of tezamen in een concreet geval tot onevenredige gevolgen leiden.

 

Er kunnen zich ook situaties voordoen die dermate ernstig zijn dat van de hierboven beschreven matrixen moet worden afgeweken. Ook kan er aanleiding zijn van de matrixen af te wijken indien er geen sprake van is van herhaling van dezelfde overtreding, maar bij het tweede of derde vergrijp een overtreding uit een andere (matrix)categorie wordt begaan.

 

Uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid kan dus in bepaalde gevallen door de burgemeester, op grond van zijn discretionaire bevoegdheid, gemotiveerd worden afgeweken van de in de matrix vastgelegde sanctionering. Dat kan betekenen dat bij zeer ernstige overtredingen of acute bedreiging van veiligheid een stap wordt overgeslagen of een lokaal of woning voor een langere periode wordt gesloten dan de matrix aangeeft.

 

Zienswijzen

Ingevolge artikel 4:8 Awb worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen op een voorgenomen besluit tot sluiting. Belanghebbenden krijgen hiervoor een termijn van zeven dagen.

 

Van het vragen van zienswijzen kan, op grond van artikel 4:11 Awb, worden afgezien indien vereiste spoed zich daartegen verzet.

 

Begunstigingstermijn

Ingevolge artikel 5:24 tweede lid Awb wordt een termijn gesteld waarbinnen de belanghebbenden de tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang, zijnde de daadwerkelijke sluiting van overheidswege, kunnen voorkomen door zelf tot sluiting over te gaan (begunstigingstermijn). Belanghebbende(n) krijg(en) hiervoor een termijn van 7 dagen. Bij de aanwezigheid van minderjarige bewoners, wordt een begunstigingstermijn gegeven van 14 dagen.

 

Afhankelijk van de aard en de ernst van de feiten kan spoedshalve bestuursdwang worden toegepast en hoeft geen termijn te worden gegund, indien de vereiste spoed zich daartegen verzet.

 

Toezicht en handhaving

Er wordt toezicht gehouden door de politie. Eventuele handhavingstrajecten en strafrechtelijke handhaving op basis van artikel 13b Opiumwet worden op basis van de politierapportages en processen-verbaal opgestart.

 

Afstemming

Deze beleidsregel is ter kennisgeving aangeboden aan het Driehoeksoverleg Peelland van 29 mei 2019 (overleg tussen de burgemeesters van de Peelgemeenten, de officier van justitie en de districtschef van politie). Elk van de partijen committeert zich aan de uitvoering van de afspraken en draagt er zorg voor dat binnen de eigen organisatie zorg wordt gedragen voor de effectuering van de afspraken.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel is op 3 juni 2019 door de burgemeester van Deurne vastgesteld en treedt in werking op de eerste dag na de datum van de bekendmaking.

Besloten op 3 juni 2019,

de burgemeester van Deurne,

H.J. Mak


1

Een ambtelijk opgemaakte rapportage waarin de volgende punten zijn opgenomen: adres, huur/koopwoning, eigenaar/verhuurder/huurder, aantallen/hoeveelheden aangetroffen drugs, lijst 1 of lijst 2, eventuele verzwarende omstandigheden en foto’s.

2

Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt: 0,5 gram harddrugs (bijv. cocaïne/amfetamine), 1 pil/tablet (bijv. XTC), 1 bolletje, 1 wikkel en 5 ml (bijv. 1 ampul/buisje/consumptie-eenheid GHB). Dit op basis van de Aanwijzing Opiumwet.

3

Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt: 0,5 gram harddrugs (bijv. cocaïne/amfetamine), 1 pil/tablet (bijv. XTC), 1 bolletje, 1 wikkel en 5 ml (bijv. 1 ampul/buisje/consumptie-eenheid GHB). Dit op basis van de Aanwijzing Opiumwet.