Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het archief (Archiefverordening Deurne 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het archief (Archiefverordening Deurne 2019)
CiteertitelArchiefverordening Deurne 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Archiefverordening gemeente Deurne 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2019nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-283274

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het archief (Archiefverordening Deurne 2019)

De raad van de gemeente Deurne;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Archiefverordening Deurne 2019.

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Artikel 1  

In deze verordening en de daarop berustende nadere regels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015;

 • c.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, sub 1º, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • d.

  streekarchivaris: de archivaris, overeenkomstig artikel 5 lid 3 onder c juncto artikel 18 lid 2 onder c van de gemeenschappelijke regeling door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven benoemd als gemeentearchivaris in de zin van artikel 32 van de wet;

 • e.

  archiefbewaarplaats: de regionale archiefbewaarplaats, overeenkomstig artikel 5 lid 3 onder b juncto artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven aangewezen als gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van artikel 31 van de wet;

 • f.

  archiefbescheiden: de in de wet in artikel 1, onder c, bedoelde archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, daaronder mede verstaan de gegevensverzamelingen die samen met toepassingsprogrammatuur een bescheid visualiseren;

 • g.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 3 van deze verordening is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • h.

  beheereenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel dat zelfstandig verantwoordelijk is voor het registreren, ordenen en beheren van archiefbescheiden;

 • i.

  informatiesysteem: Een samenhangend systeem van gegevens en documenten, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd.

Hoofdstuk II - De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3  

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het aanwijzen van de beheereenheden en hun beheerders.

Artikel 4  

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ongeacht hun vorm.

Artikel 5  

Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

Artikel 6  

Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7  

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen nadere regels vast, voor zover die archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 8  

Het college van burgemeester en wethouders doet één keer per jaar aan de gemeenteraad verslag over hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Artikel 9  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid wordt de Archiefverordening gemeente Deurne 2007 ingetrokken.

Artikel 10  

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Archiefverordening Deurne 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deurne op 12 november 2019,

De griffier,

(R. Rutten)

De voorzitter,

(H.J. Mak)

Toelichting

 

Algemeen

 

De verordening beschrijft in hoofdzaak de regeling voor de zorg, die het college van burgemeester en wethouders draagt voor de archieven van de gemeentelijke organen. De regeling voor de zorg en het beheer van de regionale archiefbewaarplaats(en) en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeente wordt beschreven in de archiefverordening van de krachtens gemeenschappelijke regeling ingestelde Metropoolregio Eindhoven, aan wie deze taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd.

Deze verordening is, evenals wet en besluit, niet alleen van toepassing op klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale informatiedragers.

Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip “zorg”, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn, is geregeld in artikel 13 van het Archiefbesluit 1995 en de mede daaruit voortvloeiende Archiefregeling van 15 december 2009.

 

Bereik van de verordening

 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de zorg en het beheer van zijn eigen archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de regionale archiefbewaarplaats(en) bij het openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven, welke is ingesteld krachtens de gemeenschappelijke regeling. De zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden welke zijn overgebracht naar de regionale archiefbewaarplaats(en) bij de Metropoolregio Eindhoven, zijn krachtens de gemeenschappelijke regeling overgedragen (artikel 5, lid 3, onder l van de gemeenschappelijke regeling). Eveneens overgedragen is het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover die archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats (artikel 5 lid 3 onder m van de gemeenschappelijke regeling). Ook zo is de verordeningsbevoegdheid met betrekking tot dit toezicht (artikel 32 lid 2 Archiefwet 1995) overgedragen aan het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (artikel 5 lid 3 onder d van de gemeenschappelijke regeling). Deze onderhavige gemeentelijke verordening beperkt zich daarom tot de voornoemde zorg voor de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de regionale archiefbewaarplaats(en).

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer specifieke betekenis moet worden toegekend.

 

Artikel 2

De Archiefregeling bepaalt op grond van artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefruimten moeten voldoen. Een archiefruimte is de ruimte die is bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats. De wettelijke omschrijving is zodanig dat een ruimte in geval van feitelijke ingebruikneming wordt aangemerkt als archiefruimte.

 

Bewust ontbreekt in de archiefverordening een overeenkomstige bepaling ten aanzien van de archiefbewaarplaats. De regionale archiefbewaarplaats wordt overeenkomstig artikel 5 lid 3 onder jo. artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven aangewezen en heeft daarmee te gelden als de gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van artikel 31 van de wet. Het is daarmee dan ook aan het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven om zorg te dragen voor de aanwijzing, inrichting en instandhouding van een archiefbewaarplaats als bedoelt in artikel 31 van de wet.

 

Artikel 3

De aanwijzing van de beheereenheden en beheerders is opgenomen in de op grond van artikel 7 vast te stellen nadere regels: het Besluit informatiebeheer.

 

Artikel 4

Voor de goede orde, het begrip ‘archiefbescheiden’ kan ten onrechte de suggestie wekken dat het slechts om papieren documenten zou gaan. Dit is echter niet het geval, zoals ook blijkt uit een nauwkeurige lezing van het begrip. Onder archiefbescheiden wordt verstaan:

 • 1°.

  bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

 • 2°.

  bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;

 • 3°.

  bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;

 • 4°.

  reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 zijn vervaardigd.

Het gaat dus niet alleen om papieren, maar ook digitale archiefbescheiden waaronder databases, websites, agenda’s en berichten via sociale media. Om misverstanden te voorkomen wordt in de praktijk ook vaak de meer neutrale term ‘informatie’ gehanteerd als er over ‘archiefbescheiden’ wordt gesproken of geschreven.

 

Artikel 5

De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de door haar opgemaakte stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de overheid als geheel achten wij dit onjuist. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de ontvangen aan de Archiefregeling dienen te voldoen. De gemeente heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt.

 

Artikel 6

Geen nadere toelichting.

 

Artikel 7

De bedoelde nadere regels zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer.

 

Artikel 8

Jaarlijks verneemt de gemeenteraad wat er op het gebied van de archiefzorg, het archiefbeheer en het toezicht daarop heeft plaatsgevonden. De verplichte verslaglegging past bij het vernieuwde interbestuurlijk toezicht, waarbij een zwaarder accent wordt gelegd op de horizontale verantwoording.

 

artikelen 9 en 10

Geen nadere toelichting.