Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening Cliëntenparticipatie 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie 2009
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 47 Wet Werk en Bijstand
 2. artikel 2 lid 3 Wet Sociale Werkvoorziening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-200908-11-2012nieuwe regeling

31-03-2009

Weekblad van Deurne, 23-04-2009

Raadsbesluit 2009, 024

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Deurne

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 maart 2009, 024;

gelet op het bepaalde in artikel 47 Wet Werk en Bijstand en artikel 2 lid 3 van de Wet Sociale Werkvoorziening;

BESLUIT

De navolgende Verordening ‘Cliëntenparticipatie 2009 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening ‘Cliëntenparticipatie 2005’

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • b.

  IOAW: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • d.

  Bbz: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

 • e.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • f.

  de gemeente: gemeente Deurne;

 • g.

  de raad: gemeenteraad van Deurne;

 • h.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

 • i.

  belanghebbenden: personen die deel uitmaken van de doelgroep van de WWB, IOAW, IOAZ, Bbz en de Wsw;

 • j.

  maatschappelijke organisaties: instellingen die direct of indirect deel uitmaken van het dagelijkse leven van de bij de cliëntenparticipatie betrokken personen.

Artikel 2 Instellen en in stand houden Cliëntenraad

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door de raad ingestelde Cliëntenraad.

 • 2.

  De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan aan het college.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De Cliëntenraad bevordert de totstandkoming van een integraal en evenwichtig beleid met betrekking tot de beleidsterreinen WWB, IOAW, IOAZ, Bbz, Wsw, het minimabeleid en overige wetgeving en regelingen op het terrein van sociale zekerheid. Hij geeft hiertoe gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

 • 2.

  De Cliëntenraad richt zich in zijn advisering op de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

 • 3.

  In het geval dat het college afwijkt van het advies van de Cliëntenraad, wordt dit aan de Cliëntenraad gemeld. Er wordt aangegeven op welke gronden er wordt afgeweken.

Artikel 4 Leden van de Cliëntenraad

 • 1.

  Leden van de Cliëntenraad worden door het college benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.

 • 2.

  De Cliëntenraad bestaat uit belanghebbenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

 • 3.

  De Cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 personen.

 • 4.

  De Cliëntenraad wijst zelf een dagelijks bestuur aan bestaande uit een voorzitter en een secretaris.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad en zijn commissies dan wel het college, alsook met het zijn van ambtenaar van de gemeente.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt indien het lid geen belanghebbende of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie meer is.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt indien het lid aftreedt.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt na benoeming tot lid van de in artikel 4 lid 5 genoemde bestuursorganen en organisaties.

 • 4.

  Het lidmaatschap van een lid dat benoemd is als belanghebbende eindigt indien er sprake is van verhuizing buiten de gemeente.

 • 5.

  In de gevallen bedoeld in het eerste, tweede lid en vierde lid, kan het lid de functie blijven vervullen tot dat in de vacature is voorzien, met een maximale termijn van een jaar.

 • 6.

  Voorts is het college in bijzondere gevallen, op schriftelijke voordracht van en gehoord de Cliëntenraad, bevoegd tot ontslag van een lid.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad vinden tenminste eenmaal per 4 weken plaats.

 • 2.

  Op verzoek van een meerderheid van de leden van de Cliëntenraad, kan er tussentijds een vergadering plaatsvinden.

 • 3.

  De Cliëntenraad houdt van zijn vergaderingen een presentielijst bij.

 • 4.

  Reguliere vergaderingen van de Cliëntenraad zijn openbaar en staan voor een jaar vast.

Artikel 7 Agendering

 • 1.

  De leden van de Cliëntenraad kunnen onderwerpen op de agenda voor de vergadering plaatsen.

 • 2.

  Indiening geschiedt mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de Cliëntenraad.

Artikel 8 Huishoudelijke reglement

 • 1.

  De Cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement op met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Een dergelijk huishoudelijk reglement en eventuele wijzigingen daarvan, wordt na overleg met het college, door beide vastgesteld.

Artikel 9 Faciliteiten, ondersteuning en vergoedingen

 • 1.

  De gemeente stelt vergaderruimte, spreekruimte, kopieerfaciliteiten en een passend budget beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Cliëntenraad.

 • 2.

  Het college kan besluiten de Cliëntenraad te laten ondersteunen door middel van professioneel secretaris. Voordracht en benoeming vinden plaats met instemming van de Cliëntenraad.

 • 3.

  Op de Cliëntenraad is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de Gemeente Deurne 2007 van toepassing.

Artikel 10 Verslaglegging

De Cliëntenraad legt jaarlijks verantwoording af over de door hem gepleegde activiteiten middels een jaarverslag.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen. Dit kan niet zonder de Cliëntenraad gehoord te hebben.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening cliëntenparticipatie 2009”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenparticipatie 2005.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 april 2009.

Artikelsgewijze toelichting op de “Verordening cliëntenparticipatie 2009”

 

Artikel 1

Begripsbepalingen van de in de verordening gehanteerde begrippen zijn neergelegd in dit artikel en behoeven verder geen toelichting.

Artikel 2

Participatie in de Wwb en Wsw moet bij verordening worden geregeld en is daarmee de bevoegdheid van de raad. De op grond daarvan ingestelde cliëntenraad is een adviesorgaan aan het college.

Artikel 3

Hier zijn de taken van de cliëntenraad omschreven en de beleidsterreinen waarop de cliëntenraad advies kan geven. Naast taken die direct uit de WWB en WSW voortkomen kan de cliëntenraad het college adviseren over zaken die betrekking hebben op de overige door de gemeente uitgevoerde sociale zekerheidswetten en minimabeleid.

Ten aanzien van de WSW bestaat er naast de lokale cliëntenraad een regionale cliëntenraad. De lokale cliëntenraad zal zich met name richten op de lokale WSW- aangelegenheden.

In het tweede lid is bepaald waarop de advisering van de cliëntenraad zich richt. Daarmee wordt bedoeld dat het gaat om stukken betrekking hebbend op de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van algemene aard en strekking. Daar waar het om de uitvoering van beleid betreft op individueel of cliëntniveau heeft de cliëntenraad geen taken.

In het derde lid is bepaald hoe gehandeld wordt indien het college een afwijkend voorstel doet aan de raad of raadscommissie. Indien daar sprake van is stelt het college het afwijkende voorstel met onderbouwing ter beschikking aan de cliëntenraad voorafgaande aan behandeling in de commissie.

Daar waar het zaken betreft waarin het college het bevoegd orgaan is en waarin het college in zijn besluitvorming afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt de cliëntenraad na besluitvorming in kennis gesteld van dit besluit.

Artikel 4

Geen nadere toelichting.

Artikel 5

Geen nadere toelichting.

Artikel 6

Geen nadere toelichting

Artikel 7

Geen nadere toelichting

Artikel 8

De cliëntenraad is een zelfstandig orgaan. De interne gang van zaken wordt door middel van een huishoudelijk reglement vastgelegd. De inhoud van het huishoudelijk reglement beperkt zich dan ook tot de interne aangelegenheden van de cliëntenraad. Voor een goede gang van zaken en ter voorkoming van misverstanden is het gewenst dat het college zich committeert aan de inhoud van het huishoudelijk reglement.

Artikel 9

Om de cliëntenraad in staat te stellen zijn werk naar behoren te kunnen doen is het van belang dat de gemeente faciliteiten biedt. Over de mate en hoogte daarvan vindt overleg plaats tussen de cliëntenraad en het college. Het college stelt vast welke faciliteiten daadwerkelijk geboden worden en houdt daarbij rekening met het bepaalde daaromtrent in dit artikel.

Artikel 10

De cliëntenraad kan als zelfstandig orgaan bepalen op welke wijze hij verantwoording aflegt. Het gaat daarbij over inhoudelijke verantwoording. De voorkeur gaat uit naar een beknopte weergave van de activiteiten.

De cliëntenraad hoeft geen financiële verantwoording af te leggen omdat hij niet over een eigen budget beschikt. Gemaakte kosten worden op declaratiebasis in rekening gebracht. De gemeente is zelf budgethouder.

Artikel 11

Geen nadere toelichting