Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van Burgemeester en wethouders en de Burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat (Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang Deurne 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van Burgemeester en wethouders en de Burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat (Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang Deurne 2020)
CiteertitelMandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang Deurne 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316583

21635468

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van Burgemeester en wethouders en de Burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat (Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang Deurne 2020)

Het college van Burgemeester en wethouders, respectievelijk de Burgemeester van de gemeente Deurne, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet zorg en dwang en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het collegebesluit van 22 oktober 2019 inzake de implementatie van de Wvggz en Wzd;

 

overwegende dat,

 

 • -

  per 1 januari 2020 de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking treden en in de plaats komen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);

 • -

  de voorbereiding van de Wvggz en Wzd zowel lokaal als regionaal, gezamenlijk met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren is opgepakt;

 • -

  de zes gemeenten gezamenlijk de contracten met LEVgroep en onderaannemer Lumens en GGZ Oost-Brabant zijn aangegaan;

 • -

  voor de uitvoering van Wvggz externe mandaten/machtigingen benodigd zijn;

 • -

  dat de gemandateerden/gemachtigden hebben ingestemd met deze mandaatverlening/machtiging;

 

Besluit(en):

 

vast te stellen het Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang Deurne 2020.

Artikel 1 Mandaat en machtiging

De gemandateerden/gemachtigden in dit besluit mandaat en machtiging te verlenen om de in de bijlage genoemde bevoegdheden uit te oefenen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de genoemde taken in het kader van de Wvggz en Wzd.

Artikel 2 Ondermandaat

De gemandateerden/gemachtigden in dit besluit de bevoegdheid te geven de bevoegdheden onder te mandateren voor zover dit noodzakelijk uit is voor de uitvoering ervan.

Artikel 3 Instructie

Aan de (onder)mandatering en machtiging de instructie te verbinden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van het door de gemeente Deurne vastgestelde proces en de contractuele afspraken die ten grondslag liggen aan de uitvoering van de genoemde bevoegdheden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang Deurne 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne van 17 december 2019 en bij diezelfde datum door de Burgemeester.

College van Burgemeester en wethouders van Deurne,

R.R.M. Halffman

Gemeentesecretaris

H.J. Mak

Burgemeester

De Burgemeester van Deurne,

H.J. Mak

Burgemeester

Bijlage 1  

 

3AFDELING SAMENLEVING

 

A.Team Ontwikkeling (SO)

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-

orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

11.

 

Het nemen van een beslissing al dan niet een aanvraag bij de Officier van Justitie in te dienen om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden en het informeren van de melder

 

College

Artikel 5.2, lid 3, 4 en 5 Wvggz

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

12.

 

Het voeren van overleg met de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger over het vaststellen van een zorgplan

 

 

College

Artikel 5:13, lid 3, aanhef en onder c, Wvggz.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

13.

 

Het (schriftelijk) op de hoogte stellen van de melder als bedoeld in artikel 5.2, lid 5 Wvggz, van de beslissing van de OvJ op de aanvraag van B&W dat voldaan of niet voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg

College

Artikel 5:16, lid 2, Wvggz.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend ambtenaar

Houdt verband met zorgmachtiging

14.

 

Het voeren van overleg met de geneesheer-directeur over diens voornemen over de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging

 

College

Artikel 8:18, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met crisismaatregel

 

N.B. Het opleggen van de crisismaatregel is niet gemandateerd en is voorbehouden aan de Burge-meester. Bij afwezigheid Burge-meester is de locoBurge-meester bevoegd op volgorde van vervangingsregeling

 

15.

 

Het verstrekken aan de familie-vertrouwenspersoon van alle door hem verlangde inlichtingen en het verlenen van medewerking die deze vordert

 

College

Burge-meester

Artikel 12.3, eerste en tweede lid, Wvggz.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend ambtenaar

Houdt verband met crisismaatregel

 

 

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 

16.

 

Het zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke machtiging, door het toezenden van de beschikking aan de zorgaanbieder of de aanbieder van beschermd wonen

 

College

Artikel 28c, lid 2, Wzd.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend ambtenaar

 

17.

 

Het melden aan de inspectie van het niet opnemen van een cliënt door een zorgaanbieder binnen de wettelijk voorgeschreven termijn

 

College

Artikel 28c, lid 3, Wzd.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

18.

 

Het voeren van overleg met de zorgaanbieder over het beëindigen van de machtiging tot opname en verblijf, door het verlenen van ontslag

 

 

 

College

Artikel 48, lid 4, aanhef en onder b. Wzd

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid Burge-meester ten aanzien van bewaringstelling is niet gemandateerd

 

B.Team Uitvoering (TU)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-

orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

13.

 

Het nemen van een beslissing al dan niet een aanvraag bij de Officier van Justitie in te dienen om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden en het informeren van de melder

 

College

Artikel 5.2, lid 3, 4 en 5 Wvggz

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

14.

 

Het voeren van overleg met de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger over het vaststellen van een zorgplan

 

College

Artikel 5:13, lid 3, aanhef en onder c, Wvggz.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

15.

 

Het (schriftelijk) op de hoogte stellen van de melder als bedoeld in artikel 5.2, lid 5 Wvggz, van de beslissing van de OvJ op de aanvraag van B&W dat voldaan of niet voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg

 

College

Artikel 5:16, lid 2, Wvggz.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend ambtenaar

Houdt verband met zorgmachtiging

16.

 

Het voeren van overleg met de geneesheer-directeur over diens voornemen over de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging

 

College

Artikel 8:18, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met crisismaatregel

 

N.B. Het opleggen van de crisismaatregel is niet gemandateerd en is voorbehouden aan de Burge-meester. Bij afwezigheid Burge-meester is de locoBurge-meester bevoegd op volgorde van vervangingsregeling

 

17.

 

Het verstrekken aan de familie-vertrouwenspersoon van alle door hem verlangde inlichtingen en het verlenen van medewerking die deze vordert

 

College

Burge-meester

Artikel 12.3, eerste en tweede lid, Wvggz.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend ambtenaar

Houdt verband met crisismaatregel

 

 

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 

16.

 

Het zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke machtiging, door het toezenden van de beschikking aan de zorgaanbieder of de aanbieder van beschermd wonen

 

College

Artikel 28c, lid 2, Wzd.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend ambtenaar

 

17.

 

Het melden aan de inspectie van het niet opnemen van een cliënt door een zorgaanbieder binnen de wettelijk voorgeschreven termijn

 

College

Artikel 28c, lid 3, Wzd.

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

18.

 

Het voeren van overleg met de zorgaanbieder over het beëindigen van de machtiging tot opname en verblijf, door het verlenen van ontslag

 

College

Artikel 48, lid 4, aanhef en onder b. Wzd

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid Burge-meester ten aanzien van bewaringstelling is niet gemandateerd

 

IVEXTERNE MANDATEN

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-

orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

D.

 

 

GGZ Oost Brabant/ LEVgroep/ OM/ Gemeente Helmond (uitvoeringstaken Wvggz)

 

 

Zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

1.

Het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht

 

 

 

 

 

College

Artikel 5.1, Wvggz

Machtiging

Directeur LEVgroep

Medewerkers, Directeur Lumens

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met kenmerk 1157108

 

Uitvoering bevoegdheid geschiedt volgens procesbeschrijving zorgmachtiging en opdrachtverlening in contract

 

2.

Het verrichten van onderzoek naar de noodzaak als bedoeld onder mandaat IV-D.1

College

Artikel 5.1 jo. 5.2, lid 2 Wvggz

Machtiging

De directeur GGZ

Oost Brabant

Medewerkers

Directeur Lumens

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met kenmerk 1157108

 

Uitvoering bevoegdheid geschiedt volgens procesbeschrijving zorgmachtiging en opdrachtverlening in contract

 

 

 

 

 

 

Crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

3.

Het horen van betrokkene over het eventueel nemen van een crisismaatregel

Burge-meester

Artikel 7:1, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

 

Machtiging

Directeur LEVgroep

Medewerkers

Directeur Lumens

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met kenmerk 1157108

 

Uitvoering bevoegdheid geschiedt volgens procesbeschrijving zorgmachtiging en opdrachtverlening in contract

 

4.

 

Het ambtshalve of op verzoek van de OvJ inroepen van hulp van ambtenaren van politie bij de tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, respectievelijk de zorgmachtiging

 

Burge-meester

Artikel 8:1, lid 5, Wvggz

Mandaat

Hulpofficier van Justitie

 

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met kenmerk 1157108

 

 

5.

Het deelnemen aan het Regionaal overleg Oost-Brabant

College

Artikel 8:31, lid 1, Wvggz.

Machtiging

BW gemeente Helmond

 

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met kenmerk 1157108